อนุทิน 116847 - 04 พวงผกา สากุลา

ฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ ๑-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

ได้ออกฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ                      จังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายวันแรกที่เดินทางถึงก็ได้เตรียมทำโครงการเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูทั้งทำป้ายไวนิล และสื่อต่างๆ  ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพงก็มีกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อให้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูที่มีแพร่ระบาดในช่วงนี้  


  ภาพที่ ๑ ร่วมถ่ายภาพกับอาสาสมัครหมู่บ้านก่อนเดินรณรงค์


ภาพที่ ๒ ร่วมเดินรณรงค์รอบหมู่บ้าน


ภาพที่ ๓ ในการเดินรณรงค์มีการแจกแผ่นพับและให้สุขศึกษาแก่ชุมชน


ภาพที่ ๔ มีการพ่นควันเพื่อกำจัดยุงลายในชุมชน

จากการฝึกประสบการณ์ในการเรียนทำให้รู้ว่าการเรียนแตกต่างจากการทำงานจริง  ซึ่งบางครั้งก็สับสนว่าควรจะทำอย่างไรดี ถึงแม้ว่าการออกฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ดิฉันคิดว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นครูของดิฉันได้ตลอดชีวิตของดิฉัน  "..จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว "

เขียน 13 Nov 2012 @ 16:52 ()


ความเห็น (0)