อนุทิน 115229 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • กิจกรรมสร้างพื้นที่ความสุขเพื่อสุขภาพ (Happy Body) บันทึกท่านวอญ่าค่ะ
  • "ชวนคุย ร่วมคิด ค้นทุน ส่งเสริมสุขภาพช่องปากคนชายขอบ อำเภอป่าบอน" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504670

เริ่มจากสร้างพื้นที่ให้มีความปลอดภัยก่อน

"ในเวทีจะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเวทีได้คุยได้แสดงความเห็นได้บอกเล่า และถามใถ่แลกเปลี่ยนกัน แทนการบรรยายให้ความรู้  แต่จะเป็นลักษณะของการไปเรียนรู้ไปขอความรู้จากผู้รู้ที่มากประสบการณ์นั้นคือเป้าหมายใน 11 อำเภอแต่ละชมรมผู้สูงอายุ      ที่ได้ไปจุดประกายไว้  แต่มันไม่ง่ายนักที่จะให้การพูดคุยกันในการพบกันครั้งแรกๆเป็นพื้นแห่งความปลอดภัยในการพูดคุย (Happy Ba)

กระบวนการสร้างความไว้วางใจต้องอาศัย น้องๆเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขจาก สสจ.และรพสต.เป็นตัวสร้างศรัทธา นำพาการพูดคุยให้เป็นพวกเดียวกัน  ผู้เขียนใช้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมวงคุย  เป็นตัวกระตุ้นนำเรื่องให้ผู้สูงอายุอยากเล่า

                 "ยอนให้แหลงความหลัง"

ชวนคุย ร่วมคิด ค้นทุน ของอำเภอป่าบอน เราพบกันที่ สสอ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน เพื่อค้นทุน ทุนของป่าบอนที่ค้นพบ คือทุนทรัพยากรบุคคลหมอฟัน นักทันตทีมงานทันตกรรม ทำงานเชิงรุกที่ประทับใจในงานบริการ ประสานเครือข่ายและสหวิชาชีพในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก ทำงานเชิงรุก ลุกจากเก้าอี้ถอนฟัน ไปให้บริการตามสิทธิประโยชน์ของผู้รับบริการ ให้กับคนชายขอบที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามสิทธิ

 

นั้นคือการส่งเสริมสุขภาพคนพิการงานเชิงรุก ที่ค้นพบ ในส่วนของชมรมผู้สูงอายุ ที่มี น้าหวัดเป็นผู้ประสานก็ขยันขันแข็ง ต้องการให้ผู้สูงอายุฟันดี มีความหวังอยากให้คนฟันดี ป่าบอน คนฟันดีพัทลุง ได้มีโอกาสขึ้นไปรับรางวัลระดับชาติกับเขาบ้าง ในปี 2556 นี้น้าหวัดบอกว่านโยบายขยายชมรมจาก หนึ่งอำเภอ ไปสู่ หนึ่งตำบลในเชิงปริมาณ 5 ตำบลของป่าบลจะขยายไปถึงตำบล  แต่ในเชิงคุณภาพก็ต้องมีชมรมที่เป็น"แม่โยด"  ผู้นำผู้บอกเพื่อนได้ควบคู่กันไปด้วย"

  • สร้างพื้นที่แห่งความไว้วางใจ (Safety Zone) เพื่อค้นหาต้นทุนทางปัญญา นำพาให้เกิดความสุขในการทำงานส่งเสริมสุขภาพ Happy Ba, Happy Body ค่ะ
  •                                                               ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
เขียน 08 Oct 2012 @ 21:44 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 07:56, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณอาจารย์ ศิลา ที่นำมาแชร์ ยังคงต้องชวนคุยกันอีกหลายยก ต้องยอนกันอีกหลายหน เพราะคนสูงอายุ เขาไม่ค่อยสนใจฟันตัวเอง เมื่อไม่นึกถึงฟันตัวเอง ก็"ยอน"ให้นึกถึงฟันลูกหลาน นี้ก็อีกวิธีการหนึ่ง