อนุทิน #115104

เพียงแต่คิดในกุศลธรรม ก็ยังมีอุปการะมาก จึงไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทำด้วยกายและวาจา ฉะนั้น เราจึงควรคิดว่า คนอื่นเบียดเบียน เราก็จักไม่เบียดเบียน.

เราไม่ควรอาฆาตหรือเสียใจ เพราะมีผู้อื่นด่า ไม่ชื่นชมโสมนัส เพราะมีผู้อื่นศรทธาเคารพนับถือ.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจนะครับ