อนุทิน 114374 - Panuch

Panuch

วันที่ 22 กันยายน 2555 ข้าพเจ้า และ ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ด้านจิตวิทยา การใช้ชีวิตที่ดีให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาจิตวิทยา จำนวน 72 ราย ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยา ในภาคเรียนที่ 2/ 2555
จัด โดยภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ ทักษะ เทคนิค วิชาชีวิต ฝึกความเป็นคนให้นิสิตมีความพร้อม ทั้งทางกาย ทางใจ ทางเอกสาร ก่อนที่จะออกฝึกงาน และยังเน้นย้ำ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักจิตวิทยา นักจิตวิทยาที่ดี จรรยาบรรณนักจิตวิทยา บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน การเรียนรู้จักตัวเอง รู้จักเขา รู้จักเรา สิ่งที่ควรปฎิบัติ และสิ่งที่ไม่ควรปฎิบัติ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งวิธีการปรับตัวและการเผชิญปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการร่วมกันจัดเตรียมเสบียงความรู้ ความเข้าใจแก่นิสิต ให้มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้อย่างเต็มความสามารถ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้อาจารย์และนิสิตได้มีพลังในการดำเนินชีวิต และขอสนับสนุนกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้ต่อไป จัดกิจกรรม ณ ห้องเรียน SC1-212 เวลา 09.00-12.00 น.

เขียน 23 Sep 2012 @ 10:24 ()


ความเห็น (0)