อนุทิน 112804 - Suthasinee

Suthasinee

๑๓. วิธีการวิจัย

                             ๑. ประชากร เป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ

                             ๒. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ YAMANE

                             ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

                             ๔. เครื่องมือในการวิจัย

                             - คำถามแบบปลายปิด หมายถึง คำถามที่ตั้งขึ้นและกำหนดคำตอบไว้แล้ว                                   

                            - คำถามแบบปลายเปิด หมายถึง คำถามที่ไม่มีคำตอบเตรียมไว้          

                             ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล

                             - ใช้สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร โดยหาค่าเฉลี่ย พิสัย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                             - ใช้สถิติอนุมาน ในการเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช่ t – test และ ANOVA

๑๔. สถานที่ทำการวิจัย

                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบล            แม่กลอง อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

เขียน 27 Aug 2012 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)