อนุทิน 112801 - Suthasinee

Suthasinee

๙. กรอบแนวคิดการวิจัย

           
   

 

ตัวแปรตาม

       การพัฒนาการทำงานเป็นทีม  ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ๕ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ด้านการกำหนดภารกิจและเป้าหมายของทีมงาน

๑.๒ ด้านการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่

๑.๓ ด้านการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย

๑.๔ ด้านการกระจายความเป็นผู้นำ

๑.๕ ด้านการตัดสินใจร่วมกัน

 
 

 

ตัวแปรอิสระ

๑. เพศ

๒. อายุ

๓. ระดับการศึกษา

๔. ตำแหน่ง

๕. รายได้

๖. ประสบการณ์การทำงาน

 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 27 Aug 2012 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)