อนุทิน 112796 - Suthasinee

Suthasinee

๖ วัตถุประสงค์การวิจัย

    ๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเป็นทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
    ๒. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๗.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    ๑. ได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเป็นทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
    ๒. ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการทำงานเป็นทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
    ๓. เป็นข้อมูลสารสนเทศหรือรูปแบบในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงาน
เขียน 27 Aug 2012 @ 17:58 ()


ความเห็น (0)