อนุทิน 112795 - Suthasinee

Suthasinee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๕. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญต่อการทำงานในองค์การเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทีมงานจะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ทีมงานยังจะเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานอีกด้วย หน่วยงานมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมงาน ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ ๑) งานบางอย่างไม่สามารถทำสำเร็จเพียงคนเดียว ๒) หน่วยงานมีงานเร่งด่วนที่ต้องการระดมบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด ๓) งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ ความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย ๔) งานบางอย่างเป็นงานที่มีหลายหน่วย งานรับผิดชอบ ต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๕) เป็นงานที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาแนวทาง วิธีการ เป้าหมายใหม่ ๆ ๖) หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น การทำงานเป็นทีมในองค์กร ย่อมเกิดปัญหาในการ ทำงาน เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันกับบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป จึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายหากทีมงานในองค์กรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ปัญหาก็จะมีมากขึ้น สภาพปัญหาจากการเป็นทีมได้แก่ ๑) ขาดภาวะผู้นำในทีมงาน ขาดความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อทีม ขาดระเบียบ วินัยและควบคุมกันมิได้ ๒) ขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ๓) ขาดความเข้าใจหรือไม่ยอมรับในวัตถุประสงค์ของทีม ๔) ขาดการประสานงาน ๕) ขาดความสามัคคี ๖) ขาดความพอใจในงาน ๗) วิธีการทำงานที่ไม่เหมาะสม ๘) กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ๙) ขาดวินัย และการควบคุม ๑๐) การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมทีมงานไม่เป็นไปในทางสนับสนุนซึ่งกันและกัน ปัญหาดังกล่าว จะเป็นเครื่องกีดขวางและทำลายบรรยากาศที่จะช่วยให้สมาชิกเกิดความพอใจที่จะทำงานร่วมกัน ต่างคนก็ต่างมีเป้าหมายส่วนตัว มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม นำเรื่องส่วนตัวเข้ามารวมกับเรื่องงาน ไม่มีการให้เกียรติต่อกัน ต่างคนต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ไม่มุ่งสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน เหล่านี้ล้วนแต่นำมาซึ่งความล้มเหลวในการทำงานเป็นทีมทั้งสิ้น การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความร่วมมือและไม่เต็มใจทำงาน เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่อง การมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ ขาดการสื่อสารกันอย่างเปิดเผย ความขัดแย้งทางด้านความคิด ขาดความเสียสละ ปัญหาครอบครัวและเรื่องส่วนตัว ขาดการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้ผลงานหรือการดำเนินงานบางโครงการ บางกิจกรรม หรือทุกโครงการและกิจกรรมไม่ดีเท่าที่ควรหรือ ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดและไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง จากการที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม บางคนก็มาร่วมโครงการ/กิจกรรม บางคนก็ไม่มา ไม่มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบตายตัวว่าคนที่ ไม่มีจะมีผล กระทบอย่างไร ก็จะกลายเป็นว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้ คนมาก็ทำไปคนไม่มาก็ไม่มีผลอะไร ทั้งยังสร้างความขัดแย้งในองค์กรตามมาตลอดที่มีโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะ โครงการ/กิจกรรมที่จัดในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ จะได้รับความร่วมมือน้อยมาก คนที่มาก็จะเป็นกองต้นเรื่องของโครงการ/ กิจกรรมที่จัดเท่านั้น ทำให้บางครั้งโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจะได้รับการตำหนิจากประชาชนว่าบุคลากรใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีตั้งหลายคน แต่เห็นหน้าเดิม ๆ ที่มาเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการ ศึกษาพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการทำงาน เป็นทีมให้สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างประสบความสำเร็จ และเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้เป็นผู้ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป 
เขียน 27 Aug 2012 @ 17:55 () แก้ไข 27 Aug 2012 @ 17:58, ()


ความเห็น (0)