อนุทิน 112794 - Suthasinee

Suthasinee

๑. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๒. ประเภทของการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน ๓. สาขาวิชาที่การวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ ๔. ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวสุธาสินี วรรณเจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕ สำนักปลัดฯ ช่วยราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เขียน 27 Aug 2012 @ 17:51 ()


ความเห็น (0)