อนุทิน 112794 - Suthasinee

  ติดต่อ

๑. ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๒. ประเภทของการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน ๓. สาขาวิชาที่การวิจัย รัฐประศาสนศาสตร์ ๔. ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวสุธาสินี วรรณเจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๕ สำนักปลัดฯ ช่วยราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

  เขียน:  

ความเห็น (0)