อนุทิน 109438 - marine

marine

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Resource Management for Productivity

ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพ

สิ่งที่ได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

การพัฒนาหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ มนุษย์ และเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้

ในส่วนของมนุษย์ คือ การพัฒนาตนเองระดับปัจเจก โดยการใช้ประโยชน์จากหลักแห่งวิถีพุทธะ ในการฝึกจิตให้มีสติ ตื่นอยู่ตลอดเวลาจากการฝึกปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอ การปรับมุมมองของตนเองโดยการอุปมาอุปมัยอยากเห็นอะไรก็หยิบแว่นตาแบบนั้นมาใส่ เช่นอยากเห็นโลกนี้เป็นสีเขียวแทนที่จะปรับทุกอย่างให้เป็นสีเขียวก็แค่หยิบแว่นตาที่มีเลนส์สีเขียวมาใส่ อยากเห็นแต่สิ่งสวยงาม ก็หยิบแว่นที่มีเลนส์สวยงามมาใส่ นั่นก็คือให้พยายามปรับที่จิตตนเองให้เป็นไปอย่างที่ต้องการ ฝึกที่จะคิดบวกอยู่เสมอ รู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองแทนที่จะไปคาดหวังกับสิ่งภายนอกที่อาจอยู่นอกเหนือการควบคุม สำหรับการพัฒนาระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีนโยบายที่ชัดเจน สามารถ เลือกใช้วิธีการ Approach ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและเป็น Role model 

ในด้านเครื่องมือนั้นมีหลากหลายแล้วแต่การนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง ตัวอย่างของโรงพยาบาลชุมชนก็ใช้ตามหลักและองค์ประกอบของ HA ทั้งในส่วนเครื่องมือและโครงสร้างซึ่งมักมีข้อจำกัดในเรื่องบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน HRD หรือแม้กระทั่งงบประมาณ ส่วนโรงพยาบาลเอกชนนั้นมักไม่มีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว และจากตัวอย่างที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญค่อนข้างมากกับงาน HRD&HRM มีนโยบาย มีงบประมาณ มีแผนกที่รับผิดชอบชัดเจน (ทำอยู่เรื่องเดียวซึ่งเป็นงานฝากในโรงพยาบาลชุมชน) มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ มีการbenchmarking โดยวิธีมาตรฐานกับโรงพยาบาลในภูมิภาคใกล้เคียง สิ่งที่น่าสนใจและสามารถนำมาเป็นแนวทางในโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่ยากแต่ต้องทำอย่างจริงจังคือการใช้ competency และ training need  เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แทนที่จะใช้ข้อกำหนดการพัฒนา/ฝึกอบรม 10 วัน/คน/ปี หรือ 2 ครั้ง/คน/ปีแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

การเข้าร่วมการอบรมใน module นี้นอกจากสิ่งที่กล่าวข้างต้นแล้วก็คือความประทับใจในตัววิทยากรที่มากความสามารถ ที่จะขอเอ่ยนามในที่นี้คือ ศ ดร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มีวิธีการสอนที่ทำให้ 3 ชั่วโมงผ่านไปแบบไม่รู้ตัวและยังไม่อยากให้จบ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ที่นำวิธีการปฏิบัติจริงของท่านมาบอกเล่าอย่างจริงใจ และขอบคุณทีมงานที่เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้

 

 

 

เขียน 12 Jun 2012 @ 14:15 ()


ความเห็น (0)