อนุทิน 108184 - ครูชายแดน

ครูชายแดน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไตรยางศ์   
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ จัดแบ่งตัวพยัญชนะไทยออกเป็น 3 หมู่ เรียกว่า  “ ไตรยางศ์ ”  ได้แก่

หมู่ที่ 1  เรียกว่า   อักษรสูง    มี 11  ตัว  คือ   ข ฃ  ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ  ส  ห
หมู่ที่ 2  เรียกว่า   อักษรกลาง มี   9  ตัว คือ   ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ
หมู่ที่ 3  เรียกว่า   อักษรต่ำ    มี 24  ตัว คือ   ค  ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

 

ตารางแสดงหน่วยเสียงพยัญชนะ และ รูปอักษรพยัญชนะไทย

 

ที่

หน่วยเสียง

รูปอักษร

ที่

หน่วยเสียง

รูปอักษร

1

/ ก /

12

/ ป /

2

/ ค /

ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ

13

/ พ /

ผ  พ  ภ

3

/ ง /

14

/ ฟ /

ฝ  ฟ

4

/ จ /

15

/ ม /

5

/ ช /

ช  ฉ  ฌ

16

/ น /

ร  ณ

6

/ ย /

ญ  ย

17

/ ร /

ร 

7

/ ซ /

ซ  ศ  ษ  ส

18

/ ล /

ล  ฬ

8

/ ท /

ฑ  ท  ธ  ฒ  ฐ  ถ

19

/ ว /

9

/ บ /

20

/ อ /

อ 

10

/ ด /

ด  ฎ

21

/ ฮ /

ฮ  ห

11

/ ต /

ต  ฏ

รวม

21  เสียง

44  รูป

 

กฎของการผันอักษร
1. คำเป็น คำตาย

คำเป็น  หมายถึง

1. พยางค์ที่มีเสียงสระยาวในแม่ ก กา เช่น มา รู โต
             2. พยางค์ที่มีพยัญชนะตัวสะกด แม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น นาง กิน ปม นาย หิว               

คำตาย   หมายถึง
                             1. พยางค์ที่มีเสียงสระสั้นในแม่ ก กา เช่น ปะ ติ ฉุ
                             2. พยางค์ที่มีพยัญชนะตัวสะกด แม่ กก กด กบ เช่น นก มัด รับ

 

 

2. พื้นเสียง

หมายถึงพยางค์ที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์
การผันอักษรมีกฎของการผันดังนี้        

อักษรสูงคำเป็น
               พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา                     เช่น       ขา  ผง   เขย   สาว

ผันด้วยไม้เอก เป็นเสียงเอก              เช่น       ข่า  ผ่ง    เข่ย  ส่าว
ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงโท                เช่น       ข้า   ผ้ง   เข้ย   ส้าว

อักษรสูงคำตาย
              พื้นเสียงเป็นเสียงเอก                        เช่น      สะ ผลิ  ฝาก ขูด
               ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงโท                แต่คำที่ผันได้ไม่มีที่ใช้หรือไม่มีความหมายจึงมิได้แสดงไว้

 

 

อักษรกลางคำเป็น
             พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ                   เช่น        กา   ดง   จน  ปม   เตย   กลอง
              ผันด้วย  ไม้เอก   เป็นเสียงเอก      เช่น        ก่า  ด่ง   จ่น  ป่ม   เต่ย  กล่อง
              ผันด้วย  ไม้โท    เป็นเสียงโท       เช่น        ก้า  ด้ง   จ้น  ป้ม  เต้ย   กล้อง
              ผันด้วย ไม้ตรี     เป็นเสียงตรี        เช่น       ก๊า  ด๊ง   จ๊น  ป๊ม  เต๊ย   กล๊อง
              ผันด้วย ไม้จัตวา เป็นเสียงจัตวา    เช่น        ก๋า  ด๋ง   จ๋น  ป๋ม  เต๋ย   กล๋อง

อักษรกลางคำตาย
             พื้นเสียงเป็นเสียงเอก                       เช่น        ปะ   กาก   จด  โบก
             ผันด้วย ไม้โท   เป็นเสียงโท           เช่น       ป้ะ  ก้าก   จ้ด  โบ้ก
             ผันด้วย ไม้ตรี เป็นเสียงตรี              เช่น        ป๊ะ   ก๊าก   จ๊ด  โบ๊ก
             ผันด้วยไม้จัตวา เป็นเสียงจัตวา       เช่น       ป๋ะ  ก๋าก    จ๋ด  โบ๋ก

อักษรต่ำคำเป็น
               พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ                  เช่น       คา  ซน  โคน   วาว เชย
                ผันด้วยไม้เอก เป็นเสียงโท              เช่น       ค่า  ซ่น  โค่น  ว่าว  เช่ย
             ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงตรี              เช่น       ค้า  ซ้น  โค้น ว้าว เช้ย

อักษรต่ำคำตาย  สระเสียงสั้น

พื้นเสียงเป็นเสียงตรี                         เช่น        คะ  นัด   รัก
ผันด้วย ไม้เอก   เป็นเสียงโท           เช่น       ค่ะ  นัด   รั่ก

อักษรต่ำคำตาย  สระเสียงยาว

พื้นเสียงเป็นเสียงโท                        เช่น       มาก    เชิต    โนต
ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงตรี                 เช่น       ม้าก    เชิ้ต    โน้ต

เขียน 15 May 2012 @ 14:52 ()


ความเห็น (0)