อนุทิน 107612 - นาย สว่าง พิมพิชัย

ผู้นำเสนอ   นางวราภรณ์    วุฒิสาร    เลขที่ 12

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัยของ            

               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1) กับการ    

               สอนตามคู่มือครู

ข้อดี  นำเสนอละเอียด

ข้อปรับปรุง  ขนาดตัวอักษรมีขนาดเล็ก  สีอักษรไม่น่าสนใจ

ข้อเสนอแนะ  ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื้อหาตัดไปใส่อีกเฟรม

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

/

 

 

2.  สีตัวอักษร

/

 

 

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางทิวากร    วงศ์วิชิต    เลขที่ 24

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธี

              สืบเสาะหาความรู้

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียด เสียงดังฟังชัด

ข้อปรับปรุง  ตัวอักษรในเฟรมที่ 3 อ่านไม่ชัด  เฟรมนิยามศัพท์เฉพาะ  จัดวางตัวอักษรไม่สมดุล

ข้อเสนอแนะ  สีตัวอักษรและสีพื้นควรใช้สีตัดกันให้อ่านง่ายขึ้น  อย่าให้เนื้อหาล้นเฟรม

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

/

 

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางนิตยา    นวลมณี    เลขที่ 6

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐาน

ข้อดี  นำเสนอ เสียงดังฟังชัด  สรุปได้กระชับ

ข้อปรับปรุง  ไม่มี

ข้อเสนอแนะ  ไม่มี

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางสาวอมรพันธ์   บุญมาวงษา    เลขที่ 17

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดย

              ใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

ข้อดี  นำเสนอ เสียงดังฟังชัด  สรุปได้กระชับ

ข้อปรับปรุง  ใช้ขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้  และใช้แบบตัวอักษรที่อ่านง่าย

ข้อเสนอแนะ  ควรใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันทั้งหมดทุกเฟรม

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางสุธิดา    ศรีลาดเลา    เลขที่ 37

ชื่อเรื่อง  ผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ

               เรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี  นำเสนอ เสียงดังฟังชัด 

ข้อปรับปรุง  ไม่มี

ข้อเสนอแนะ  ไม่มี

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นายชูชีพ    เหลือผล    เลขที่ 2

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกับการใช้

              เทคนิคการใช้ปัญหาพื้นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ข้อดี  สีพื้นสบายตา  ตัวอักษรอ่านง่าย

ข้อปรับปรุง  ไม่ควรทำแบบการนำเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะ  ให้ทำแบบการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางสาวภัทรนันต์     บุญมาก    เลขที่ 13

ชื่อเรื่อง  การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ  

               เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยทราย  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียด

ข้อปรับปรุง  ตัวอักษรขนาดเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ให้เพิ่มขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้นจะได้อ่านง่ายขึ้น

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางสาวอนุธิดา    สารทอง    เลขที่ 28

ชื่อเรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนโยธินบำรุง  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น     

              ฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียดดี

ข้อปรับปรุง  สีพื้นกับตัวอักษรกลมกลืนใกล้เคียงกันทำให้อ่านยาก

ข้อเสนอแนะ  สีตัวอักษรและสีพื้นควรตัดกันทำให้อ่านง่ายขึ้น

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

/

 

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางสาวเกศิณี    คำเกษ    เลขที่ 9

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                

               ปีที่ 3  ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT  กับแบบปกติ

ข้อดี  นำเสนอได้กระชับ

ข้อปรับปรุง  ไม่มี

ข้อเสนอแนะ  ไม่มี

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางเกษร   พรหมวงษ์ซ้าย    เลขที่ 33

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต                    

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด (Mind  Mapping)

ข้อดี  นำเสนอเสียงชัดเจน

ข้อปรับปรุง  ไม่มี

ข้อเสนอแนะ  ไม่มี

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางอัจฉรา     เหลือผล    เลขที่ 1

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการสอนแบบ     

              ค้นพบ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียด

ข้อปรับปรุง  วิธีการทำเฟรมนำเสนอ  ไม่ควรทำแบบ E-book

ข้อเสนอแนะ  ควรทำแบบการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางสุรีพร    ประภาหาร    เลขที่ 35

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและแบ่งปัน              

               ผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียด

ข้อปรับปรุง  บางเฟรมขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ทุกเฟรมควรมีขนาดและแบบตัวอักษรเหมือนกัน

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

/

 

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางนิตยา     นวลมณี    เลขที่ 6

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ

               สืบเสาะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียด

ข้อปรับปรุง  ชื่อเรื่องสีตัวอักษรกลมกลืนกับสีพื้นหลัง

ข้อเสนอแนะ  ขนาดและสีตัวอักษรควรเน้นเรื่องการอ่านง่าย

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

/

 

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

6.  เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างหน้า

 

 

/

7.  วิธีการนำเสนอ  การพูดออกเสียง

 

 

/

8.  เทคนิคพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำเสนอ   นางชินตา     สุภาชาติ    เลขที่ 22

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียน              

              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิค              

              ของโพลยา

ข้อดี  นำเสนอได้ละเอียด

ข้อปรับปรุง  จัดตัวอักษรชิดขอบเฟรมเกินไป

ข้อเสนอแนะ  ควรจัดตัวอักษรเนื้อหาให้อยู่กลางเฟรม

 

เกณฑ์การประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

น้อย  (1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1.  ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2.  สีตัวอักษร

 

 

/

3.  การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4.  ภาพประกอบ

 

 

/

5.  เสียงประกอบ

/

 

 

เขียน 01 May 2012 @ 12:07 ()


ความเห็น (0)