อนุทิน 107540 - นาง กุลกนก jew เสียงล้ำ

ผู้นำเสนอ  นางสาวรังรอง   วภักดิ์เพชร

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ข้อดี    มีความมั่นใจในการนำเสนอ

ข้อปรับปรุง  เนื้อหาในแต่ละเฟรม มากเกินไป   พูดเร็ว

ข้อเสนอแนะ  ควรกระชับเนื้อหาและเวลา

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)  

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพ   ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

-

8

1

 ผู้นำเสนอ  นายไพฑูรย์    เขียวรัตน์

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวไตรสิกขา  เพื่อเสริมสร้างความมีวินัย

                  ในตนเอง   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ข้อดี   เนื้อหาและเวลาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง  พูดเร็ว

ข้อเสนอแนะ    -

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)  

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

    ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

 วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก  

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

 สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

7

2

ผู้นำเสนอ    นางดารณี   ภูมนิคม

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์              ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและการทำโครงงาน

ข้อดี   สามารถอธิบายเนื้อหาได้ดี

ข้อปรับปรุง  ใช้เวลาในการนำเสนอมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ   -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (น้อย 1 ) (ปานกลาง 2) (มาก 3 )

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

6

3

 ผู้นำเสนอ    นายสว่าง  พิมพิชัย

ชื่อเรื่อง        ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือแบบ  STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ  เทคโนโลยี  เรื่องเกษตรอินทรีย์กับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ข้อดี       เนื้อหา และเวลาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง      เนื้อหาแต่ละเฟลม ควรอธิบายเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม    (ปานกลาง 2)  

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

6

3

 ผู้นำเสนอ    นางสาวพรทิพย์   อาจวิชัย

ชื่อเรื่อง        การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมี  วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียน แผนผังมโนมติ  กับการสอนตามปกติ

ข้อดี   เนื้อหา และเวลาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง   สีตัวหนังสือกลมกลืนกับพื้นหลังเกินไป

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม       (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

8

1

 ผู้นำเสนอ   น.ส.ธัญญรัตน์   แสนคำ

ชื่อเรื่อง      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนจากวีดิทัศน์แบบ    ปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ   เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อดี    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา

ข้อปรับปรุง    อธิบายเร็ว

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

6

3

 ผู้นำเสนอ   นางดวงฤดี  แก้วเสถียร

ชื่อเรื่อง  ผลการใช้เทคนิคยังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผังกราฟฟิก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา  มีการเตรียมตัวดี

ข้อปรับปรุง     -

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

6

3

 ผู้นำเสนอ   นางสุภาภรณ์   น้อยทรง

ชื่อเรื่อง      การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมด้านวินัยนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

                              โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพท.สกลนครเขต 3

ข้อดี    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา

ข้อปรับปรุง    ตัวหนังสือ

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

/

 

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

 

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 

/

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

6

3

 ผู้นำเสนอ   นางสาวปราณี  กุลมิน

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    

ข้อดี    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา

ข้อปรับปรุง     

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

 

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

5

4

 ผู้นำเสนอ   นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ

                ชื่อเรื่อง      การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกรูปสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                               ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ข้อดี    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา

ข้อปรับปรุง     

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียง  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

 

/

9

สรุปผลการประเมิน

 

/

 

รวม

 

5

4

 ผู้นำเสนอ   นางดุษฎี  เหลาแหลม

                ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

                                ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ

                                กับการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนจากการสืบเสาะหความรู้

ข้อดี    เนื้อหาเหมาะสมกับเวลา

ข้อปรับปรุง     

ข้อเสนอแนะ  -

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

  ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่    

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

เขียน 29 Apr 2012 @ 12:17 ()


ความเห็น (0)