อนุทิน 107405 - พรทิพย์

พรทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.ชื่อผู้นำเสนอ : นางวราภรณ์ วุฒิสาร ชื่อเรื่องที่นำเสนอ : การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา(รูปแบบที่ 1)กับการสอนตามคู่มือครู

ข้อดี : สีตัวหนังสือชัดเจน

ข้อปรับปรุง : ตัวหนังสือเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่มากกว่านี้

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 1

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

2. ชื่อผู้นำเสนอ : นางทิวากร     วงศ์วิชิต ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี : ฉากหลังกับสีตัวหนังสือชัดเจน

ข้อปรับปรุง :  บางเฟรม เบลอ  หรือว่างเกินไป

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

3. ชื่อผู้นำเสนอ : นางสาวอมรพันธุ์  บุญมาวงษา

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ ข้อดี :  ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะสม

ข้อปรับปรุง :  สีตัวหนังสือไม่ชัดเจน ในบางเฟรม  บางฟรมใส่เยื้อหาเยอะไป

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

4. ชื่อผู้นำเสนอ : นางสุธิดา   ศรีลาดเลา  ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  ผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อดี :  สีตัวหนังสือชัดเจน  ขนาดเหมาะสม

ข้อปรับปรุง :  บางเฟรมเบลอ

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

5. ชื่อผู้นำเสนอ :   นายชูชีพ    เหลือผล

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

ข้อดี :  สีตัวหนังสือชัดเจน  ขนาดเหมาะสม

ข้อปรับปรุง : 

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 3

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

 5.เสียงประกอบ 1

 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 3

9.สรุปผลการประเมิน 3

 

6. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสาวภัทรนันท์   บุญมาก

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อดี :   ขนาดตัวหนังสือเหมาะสม

ข้อปรับปรุง :  สีตัวหนังสือไม่ค่อยชัดในบางเฟรม สีฉากหลังทำให้ตัวหนังสือเบลอ

ข้อเสนอแนะ :  สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

7. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสาวอนุธิดา    สารทอง

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโยธินบำรุง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ข้อดี :   ข้อปรับปรุง :  บางเฟรมตัวหนังสือไม่ชัดเจน  ฉากหลังเข้มเกินไป   ขนาดตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

 4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

8. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสาวเกศิณี   คำเกษ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ข้อดี :   สีตัวหนังสือชัดเจน 

ข้อปรับปรุง :  ตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก 

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

9. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางเกษร    พรหมวงษ์ซ้าย

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปรงทางเรขาคณิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนผังความคิด ( Mind Mapping )

ข้อดี :   สีตัวหนังสือชัดเจน 

ข้อปรับปรุง :  ขนาดตัวหนังสือควรเพิ่มขนาด 

ข้อเสนอแนะ :  สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

 9.สรุปผลการประเมิน 2

 

10. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางอัจฉรา    เหลือผล

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี :     ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

ข้อปรับปรุง :    บางเฟรมมีที่ว่างมากเกินไป ไม่ควรใช้การเชื่อมโยง ข้อเสนอแนะ :  สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

11. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสุรีพร   ประภาหาร

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปัน

ข้อดี :    

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือเล็กไปในบางเฟรม  ฉากหลังทำให้ตัวหนังสือเบลอ ข้อเสนอแนะ :  สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2 3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

12. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางนิตยา   นวลมณี

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่องสิ่งมีชีวิต กับสิ่งแวดล้อม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี :    

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือกลมกลืนกับฉากหลังในบางเฟรม  ตัวหนังสือเล็กในบางเฟรม ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

13. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางชินตา   สุภาชาติ

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น ม.4 ด้วยวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยการเสริมการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

ข้อดี :     ตัวหนังสือชัดเจน

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือเล็กในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

14. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสาวยุพิน    ปัญญาประชุม

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ ของนักเรียนชั้น ม.2โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับวิธีสอนแบบปกติ

ข้อดี :     

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือใหญ่เกินไป  หน้ากระดาษไม่สมดุล

ข้อเสนอแนะ :  สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

 2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

 5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

15. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางสาวเกศกนก  ศรีมณีรัตน์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อดี :      ขนาดตัวหนังสือเหมาะสม

ข้อปรับปรุง :   เขียนผิดไวยากรณ์

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

 7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

16. ชื่อผู้นำเสนอ :  นายเชาวฤทธิ์   จันฤาชัย

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อดี :     

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือไม่ชัด ฉากหลังเบลอ

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

17. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางฉวีวรรณ    กุดหอม

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่มวิชาดนตรีไทย โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้น ม.1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพท. ราชบุรี เขต 2

ข้อดี :     

ข้อปรับปรุง :    บางเฟรมสีตัวหนังสือหลากหลายเกินไป  ขนาดตัวหนังสือเล็กในบางเฟรม

ข้อเสนอแนะ : 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

18. ชื่อผู้นำเสนอ :  นางรัชฎาภรณ์  ปัญญาวงค์

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ :   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง

ข้อดี :     

ข้อปรับปรุง :    ตัวหนังสือกลมกลืนกับฉากหลัง  ตัวหนังสือเล็กในบางเฟรม ข้อเสนอแนะ :  ควรปรับสีฉากหลังให้อ่อนลง

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม ( น้อย 1) (ปานกลาง 2) ( มาก 3) : 2

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 2

3.การออกแบบพื้นหลัง 2

4.ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 2

5.เสียงประกอบ 1

6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 3

7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดการออกเสียงเหมาะสม 3

8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ 1

9.สรุปผลการประเมิน 2

 

 

เขียน 28 Apr 2012 @ 09:18 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 12:02, ()


ความเห็น (0)