อนุทิน 106286 - เกษร

เกษร

การประเมิน การนำเสนองานวิจัย ของเพื่อนๆ

1. ชื่อผู้นำเสนอ

2. ชื่อเรื่อง

3. ข้อดี

4. ข้อปรับปรุง

5. ข้อเสนอแนะ

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

6.2 สีตัวอักษร

6.3 การออกแบบพื้นหลัง

6.4 ภาพประกอบ

6.5 เสียงประกอบ

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

6.7 วิธีการนำเสนอ

6.8 เทคนิคพิเศษ

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:40 () แก้ไข 28 Apr 2012 @ 12:18, ()


ความเห็น (34)

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ

นางสุภาภรณ์ น้อยทรง

2. ชื่อเรื่อง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

3. ข้อดี

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

4. ข้อปรับปรุง

สีตัวอักษร ของหัวข้อกับเนื้อหาให้แตกต่างกัน

5. ข้อเสนอแนะ

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

2

6.2 สีตัวอักษร

3

6.3 การออกแบบพื้นหลัง

2

6.4 ภาพประกอบ

1

6.5 เสียงประกอบ

2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

2

6.7 วิธีการนำเสนอ

2

6.8 เทคนิคพิเศษ

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ

นางสาวปราณี

2. ชื่อเรื่อง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. ข้อดี เปฺ็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการนำเสนอสมบูรณ์

4. ข้อปรับปรุง -

5. ข้อเสนอแนะ -

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

6.2 สีตัวอักษร 3

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 3

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 2

6.8 เทคนิคพิเศษ

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ

นางอรัญญา ช่วยวัฒนะ

2. ชื่อเรื่อง

การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. ข้อดี เป็นแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนอ่านและเขียน

4. ข้อปรับปรุง สีตัวอักษรหัวข้อและเนื้อหาควรแตกต่างกัน

5. ข้อเสนอแนะ -

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

6.2 สีตัวอักษร 2

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 3

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 2

6.8 เทคนิคพิเศษ 2

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ นางกุลกนก เสียงล้ำ

2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา

3. ข้อดี รูปแบบ powerpoint น่าสนใจ

4. ข้อปรับปรุง-

5. ข้อเสนอแนะ ควรนำเสนอเนื้อหาส่วนที่สำคัญของบทที่ 3

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

6.2 สีตัวอักษร 3

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 3

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 2

6.8 เทคนิคพิเศษ 2

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ นางดุษฎี เหลาแหลม

2. ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

3. ข้อดี น่าสนใจ

4. ข้อปรับปรุง เนื้อหาบางเฟรมล้นกรอบ

5. ข้อเสนอแนะ -

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

6.2 สีตัวอักษร 3

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 2

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 3

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 2

6.8 เทคนิคพิเศษ 2

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวศิราณี กลางประพันธ์

2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฏิบัติ ชุดจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอลิทึม

3. ข้อดี เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ น่าสนใจ

4. ข้อปรับปรุง เนื้อไม่ควรให้มีเงา เพราะทำให้ผู้ชมมองไม่ชัด

5. ข้อเสนอแนะ -

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3

6.2 สีตัวอักษร 3

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 3

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 3

6.8 เทคนิคพิเศษ 3

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ นางวิลัยพร วรรณวิจิตร

2. ชื่อเรื่อง การฝึกบริหารจิตตามวิธีขอโยคะที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการวาดรูประบายสี ของนักเรียน ป.4

3. ข้อดี น่าสนใจ

4. ข้อปรับปรุง ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่เท่ากัน

5. ข้อเสนอแนะ ตัวอักษรหัวข้อกับเนื้อหาควรแตกต่างกัน

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

6.2 สีตัวอักษร 2

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 2

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 2

6.8 เทคนิคพิเศษ 2

เขียนเมื่อ 

1. ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์

2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI

3. ข้อดี น่าสนใจ

4. ข้อปรับปรุง สีสันเกินไป

5. ข้อเสนอแนะ -

6. สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์จากการทำ powerpoint

6.1 ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

6.2 สีตัวอักษร 2

6.3 การออกแบบพื้นหลัง 2

6.4 ภาพประกอบ 2

6.5 เสียงประกอบ 2

6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

6.7 วิธีการนำเสนอ 2

6.8 เทคนิคพิเศษ 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ รังรอง วะภัคเพชร เลขที่ 04

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อดี เวลาเหมาะสม

ข้อปรับปรุง เนื้อหาข้อมูลมากเกินไป

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ ดาระณี ภูนิคม

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ นายสว่าง พิมพิชัย เลขที่ 07

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ วาทะการนำเสนอดี

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวพรทิพย์ อาจวีชัย เลขที่ 34

ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนผังมโนมิติกับการสอนปกติ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2.5

เขียนเมื่อ 

นางดวงฤดี แก้วเสถียร

ชื่อเรื่อง ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีการนำเสนอข้อความรู้ด้วยผีงกราฟฟิกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง -การเปลี่ยนแปลงตัวอักษร ภาพพื้นหลัง ขนาดอักษร

ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุง สีอักษร ภาพพื้นหลัง ให้ต่างกัน

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

สรุป 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางวราภรณ์ วุฒิสาร

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ การใช้เสียงเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรเล็กเกินไป ควรให้หัวข้อและเนื้อหาแตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางทิวากร วงศ์วิชิต

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้น ม.5 ฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ มีความน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรที่เป็นเนื้อหาบางเฟรมไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวอมรพรรณ บุญมาวงษา

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสาสตร์ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ มีความน่าสนใจ มีสีสัน

ข้อปรับปรุง ตัวเลขและตัวอักษรไทย-อังกฤษ ควรใช้ประเภทเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสุธิดา ศรีลาดเลา

ชื่อเรื่อง ผลการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ มีสีสัน น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นายชูชีพ เหลือผล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชาวยสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญาหาเป็นฐานฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ มีสีสัน รูปแบบน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรภาษาอังกฤษใหญ่เกินไป

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น ม.2 ระหว่างการเรียนจากวิดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนปกติ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ รูปแบบน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวภัทรนันท์ บุญมาก

ชื่อเรื่อง การใช้นิทานอิงธรรมประกอบคำถามปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กอนุบาลฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวอนุธิดา สารทอง

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสืบเสาะฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ น้ำเสียงเหมาะสม

ข้อปรับปรุง บางเฟรมใช้สีพื้นเข้ม มีลวดลายทำให้มองเห็นตัวหนังสือำไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ สัญลักษณ์หัวข้อและตัวเลขหัวข้อไม่ควรใส่ซ้อนกัน

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวเกศินี คำเกษ

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการเรียนแบบปกติ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ น้ำเสียงเหมาะสม

ข้อปรับปรุง ตัวอักษรเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางอัจฉรา เหลือผล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัยหาทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบค้นพบ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ รูปแบบน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง ไม่ควรมีตัวเชื่อมโยง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน 3

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสุรีพร ประภาหาร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมด้านการช่วยเหลือและการแบ่งปันผู้อื่นของเด็กปฐมวัย

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

ข้อปรับปรุง บางเฟรมตัวหนังสือเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางนิตยา นวลมณี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานประกอบการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง สีหัวข้อไม่ชัดเจน บางเฟรมตัวหนังสือเล็กเกินไป ชื่อเรื่องกลมกลืนกับสีพื้น

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางชินตา สุภาชาติ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนนักเรียน ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะ โดยเสริมเทคนิคการแก้ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง เนื้อหามากเกินไป

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวยุพิน ปัญญาประชุม

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง ควรเน้นเรื่องน้ำเสียง

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวเกศกนก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง คำว่า ตัวแปร เขียนผิด (ตัวแปล) ตัวอักษรชิดขอบเกินไป

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นายเชาวฤทธิ์ เลขที่ 31

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกรูปสะกดคำฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางฉวีวรรณ กุดหอม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่มวิชาดนตรีไทย โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ รูปแบบน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2.5

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางรัชฎาภรณ์ ปัญญาวงค์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเล็กเกินไป บางเฟรมพื้นหลังมีลวดลายทำให้ตัวหนังสือไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางสาวสุพัสษา บุพศิริ

ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางรูปภาพของเด็กปฐมวัยด้วยการเล่านิทานประกอบหุ่นกับการเล่านิทานประกอบรูปภาพ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ

ข้อปรับปรุง บางเฟรมเนื้อหากับสีพื้นกลมกลืนกันเกินไป

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นางอิงอ้อย ชัยลา

ชื่อเรื่อง การสร้างโปรแกรมมัลติมีเดีย เรื่อง การผลิตบทเรียนช่วยสอน สำหรับครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ น้ำเสียงในการนำเสนอเหมาะสม

ข้อปรับปรุง บางเฟรมใช้สีพื้นที่ส่งผลต่อสายตา

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 2

เขียนเมื่อ 

ชื่อ นายไพทูรย์ เขียวรัตน์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการอบรมตามแนวทางไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อดี มีความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลของงานวิจัยที่นำมาเสนอ มีความน่าสนใจ

ข้อปรับปรุง -

ข้อเสนอแนะ -

สรุปผลการประเมิน 3