อนุทิน 105535 - พรทิพย์

พรทิพย์

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3)

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคล่ือนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอ powerpoint 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)