อนุทิน 103421 - OTs panadsada thabohung

วิชาสัมมนากิจกรรมบำบัด 2 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2554

เป็นการนำเสนอในชั้นเรียนเช่นเดิม การนำเสนอครั้งนี้กรณีศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้รับบริการฝ่ายกาย โดยจะประกอบไปด้วยผู้รับบริการที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณมือ กระดูกหัก โรคหลอดเลือดสมอง และจะมีการให้การบำบัดที่แตกต่างกันออกไป เช่น • การใช้หลักการ Constraint-induced movement therapy (CIMT) ในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงของร่างกายด้านซ้าย ซึ่งเทคนิค CIMT นี้จะเป็นเทคนิคที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ในการฝึกจะเน้นไปที่การใช้มือข้างที่อ่อนแรง (affected side) ในการทำกิจกรรม ในขณะที่จำกัดการเคลื่อนไหวของมือข้างดีไว้ ซึ่งอาจจะใส่ถุงมือหรือพักไว้ เพื่อให้เกิดการทำงานในข้างที่อ่อนแรงได้ดีขึ้น และการฝึกแต่ละครั้งจะต้องฝึกในระยะเวลาที่เหมาะสม • เทคนิคการลดบวมในกรณีศึกษา Reflex Sympathetic Dystrophy (RSD) เทคนิคการลดบวมประกอบด้วย 1. Retrograde massage คือ การนวดไล่ของเหลวที่ส่วนปลายของมือเข้าหาส่วนกลางลำตัว 2. Elevate คือ การจัดท่าทางยกอวัยวะที่มีอาการบวมให้อยู่เหนือระดับหัวใจ 3. String wrapping คือ การใช้เชือกพันที่นิ้วมือ จากส่วนต้นไปส่วนปลาย • การใช้หลักการของ Brunnstrom movement therapy ซึ่งเป็นหลักการกระตุ้นโดยให้สิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบปฏิกิริยาสะท้อน กลับ (Reflex) ในการฝึกผู้ป่วยในระยะอ่อนแรง (Flaccid) แล้วมีการชดเชยพลังงาน (Compensate) เพื่อเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อจากส่วนต้น (proximal) ของร่างกายสู่รยางค์ส่วนปลาย (distal) ซึ่งกิจกรรมการฝึกจะเป็นการฝึกโดยใช้ bilateral arm training (BAT) คือ การใช้มือทั้ง 2 ข้างในการทำกิจกรรมร่วมกัน • การใช้ mirror box therapy ซึ่งวิธีการนี้จะให้ผู้ป่วยใช้มือข้างอ่อนแรงใส่ในกล่อง โดยด้านข้างของกล่องจะเป็นกระจกเงาซึ่งจะสะท้อนให้เห็นมือข้างดีทำงาน ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้การเคลื่อนไหวของอีกข้างตาม เป็นการ Imagination ของแขน เพื่อเกิด Motor re-learning • การใช้หลักการหลักการ Cognitive Behavior Therapy (CBT) ร่วมกับการใช้หลักการ Interpersonal Psycho Therapy (IPT) คือ การตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยคิดว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี และให้เลือกเพื่อเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ป่วย และเมื่อผู้ป่วยสามารถเข้าใจตนเองมากขึ้น จึงเน้นด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะทางสังคมเพิ่มมากขึ้น

เขียน 07 Jan 2012 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)