อนุทิน 103418 - OTs panadsada thabohung

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2554 ในการเรียนการสอนวิชาสัมมนากิจกรรมบำบัด 2
วันนี้เป็นการนำเสนอของนักศึกษากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที 4 โดยเริ่มจากเลขที่ 1 - 10 เนื้อหาการนำเสนอเกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน แล้วการนำเอาหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based practice) นำมาใช้สนับสนุนการให้การบำบัดในกรณีศึกษาของตนเอง โดยสัปดาห์นี้มีการนำเสนอกรณีศึกษาที่หลากหลายทั้งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CVA) ผู้ป่วยกระดูกหัก (Orthopedic) ผู้ป่วยจิตเภท (Schizophrenia) ดังตัวอย่างข้างต้นนี้ คนที่ 6 นำเสนอเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภท โดยองค์ประกอบหลักที่นักกิจกรรมบำบัดใช้ในการพิจารณาคือ ความต้องการของผู้รับบริการ เช่นในกรณีที่ผู้รับบริการชอบทำอาหาร นักกิจกรรมบำบัดจึงใช้กิจกรรมการทำอาหารในการฝึกทักษะทางสังคม และการมองถึงบริบทรอบตัวของผู้ป่วย ทั้งด้านการดูแลตนเอง การรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การรู้จักเริ่มบทสนทนากับผู้อื่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะมีส่วนในการฝึกทักษะทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองเป็นต้น เลขที่ 2 มีการนำเสนอเกี่ยวกับ eating pattern ในเด็ก โดยระบุว่ามี 4 รูปแบบ ดังนี้
1. Automatic Phasic Bite-Release Pattern

คือพฤติกรรมสบฟันและปล่อย ขากรรไกรเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นลง เป็นลำดับแรกของการเคี้ยว พบในช่วงอายุ แรกเกิด จนถึง 3-5 เดือน
  1. Suckling Pattern คือขั้นตอนหนึ่งของการดูด ซึ่งมีการเคลื่อนไหวของลิ้น ยื่นอกมาด้านหน้าและดึงกลับเข้าไปในช่องปาก พบในช่วงอายุ 2-4 สัปดาห์ จนถึง 5-6 เดือน
  2. Muching Pattern คือลำดับขั้นตอนแรกของการเคี้ยวเอื้อง พบในช่วงอายุ 5 เดือนขึ้นไป
  3. Mature Bite Pattern คือแบบแผนการกัดที่สมบูรณ์ พบได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี ขึ้นไป ต้องอาศัยการงอกของฟันที่แข็งแรง ในการใช้ฟันกัด เคี้ยว บด อาหารได้ และคนที่ 3 นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ดนตรีบำบัดในผู้ป่วยจิตเภท โดยในการวิจัยครั้งนี้จะเป็นการใช้การให้จังหวะดนตรีเป็นจังหวะ ในการเพิ่มสมาธิ มีการเน้นด้านการฝึกกิจวัตรประจำวัน (activity of daily living) ด้านความรู้ความเข้าใจ (cognition) เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันร่วมด้วย
    การนำเสนอครั้งต่อไปจะเป็นการนำเสนอในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เริ่มจากเลขที่ 11 - 20
เขียน 07 Jan 2012 @ 21:10 () แก้ไข 08 Jan 2012 @ 23:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าลงเป็นบันทึกนะคะ