แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย : มอบให้คุณครูค่ะ

 

 

 

 

แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

 

  ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมและเสริมนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนภาษาไทยด้านการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓   โดยได้ทำตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา  ขณะนี้ได้พัฒนาเรื่องภาพและเนื้อห จึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสพท.เชียงใหม่ เขต ๑ และเว็บไซต์ของผู้เขียนเอง ที่นำมาบอกกล่าวแก่คุณครูในบันทึกนี้ เนื่องจากมีคุณครูหลายๆท่านทั่วไทยโทรศัพท์มาสอบถามและอยากเห็นตัวอย่าง/แนวทางในการนำไปใช้  จึงขออนุญาตนำมาฝากค่ะ..

 เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างกิจกรรมในแบบฝึกได้นำเนื้อหาสาระต่างๆในบทเรียนในเรื่องความรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาที่เกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การแจกลูกสะกดคำ การผันอักษร และ คำควบกล้ำ ซึ่งนักเรียนมักจะประสบปัญหาในการอ่านและเขียน   เนื่องจากทั้งการอ่านและการเขียนเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับเด็กที่หัดอ่านใหม่ๆ   ถ้าเด็กยังไม่มีความพร้อม ครูจะสอนอย่างไรนักเรียนก็อ่านเขียนไม่ได้ เด็กที่มีความเจริญเติบโตด้านร่างกาย ได้แก่ ประสาทหู ประสาทตา มีความเจริญถึงขั้นที่จะฟังหรือเห็นความแตกต่างระหว่างรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในด้านสมองมีความเข้าใจพอที่จะทำตามคำสั่งง่าย ๆ ได้ เข้าใจเรื่องที่ครูเล่าหรืออ่านให้ฟัง มีความคิดรวบยอดกับสิ่งต่าง ๆ โดยการที่จะมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้นั้นก็ต้องอาศัยประสบการณ์ที่กว้างขวางทางสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเด็กเองจะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมที่จะอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากความพร้อมทางด้านต่าง ๆ แล้ว การเรียนรู้ภาษาไทยให้ได้ผลยังจะต้องได้รับการฝึกฝนให้คล่องแคล่ว แม่นยำ จึงจะนำไปใช้ได้ เช่น การฝึก การอ่านคำให้จำรูปคำได้แล้วฝึกแจกลูกสะกดคำ ให้นักเรียนนำหลักเกณฑ์ไปอ่านและเขียนคำอื่น ๆ เป็นต้น ดังนั้นพัฒนาการทางภาษาของเด็กจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและการฝึกฝนเป็นสำคัญ    

วัตถุประสงค์ของแบบฝึกฯ (๑)ให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้อบกพร่อง ด้านการอ่านและเขียนที่สืบเนื่องมาจากขาดความพร้อมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้/บทเรียน  (๒)ให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนที่ถูกวิธีตามลำดับขั้นตอนของการฝึกทักษะ คือ ให้เห็นตัวอย่างแล้วทำตามอย่างได้ แล้วจึงฝึกให้ทำเองโดยไม่ต้องดูตัวอย่างและฝึกฝนบ่อยๆ จนคล่องแคล่ว สามารถนำไปใช้ได้  (๓)เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง เช่น การอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดต่าง ๆ การผันตัวอักษร การแจกลูกสะกดคำ การออกเสียงคำควบกล้ำ เป็นต้น

 

 

ลักษณะกิจกรรมในแบบฝึก

๑.ได้จัดเป็นแบบฝึกหัดแต่ละเรื่องตามเนื้อหา โดยแต่ละแบบฝึกหัดจะมี กิจกรรมประมาณ ๔-๖ กิจกรรม ซึ่งเนื้อหาได้จัดเรียงลำดับตามสาระการเรียนรู้ที่นำเสนอในสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถปรับใช้ได้ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่สถานศึกษาจัดขึ้นตามความเหมาะสม

๒.ทุกแบบฝึกหัดได้จัดเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก การฝึกแต่ละ กิจกรรมมีรูปภาพและเพลงประกอบทุกกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและเร้าให้เด็กมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกหัดและให้ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

๓.ทุกแบบฝึกหัดจะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ ดังต่อไปนี้คือ

 • การร้องเพลงเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจและสนุกสนานโดยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรู้หลักเกณฑ์ทางภาษาที่เป็นเนื้อหา / สาระของแต่ละเรื่อง
 • การเขียนตามรอยและการขีดเส้นใต้คำ เพื่อให้จำรูปคำสระ และชื่อของพยัญชนะได้
 • การทายพยัญชนะจากภาพ เพื่อให้จำรูปและชื่อพยัญชนะได้
 • การโยงเส้นคำและข้อความกับรูปภาพ เพื่อให้รู้ความหมายของคำและข้อความ
 • การประสมคำจากภาพ เพื่อให้จำรูปพยัญชนะได้
 • การแยกส่วนประกอบของคำ เพื่อให้รู้จักหลักเกณฑ์ของการประสมคำ
 • การเติมคำหรือข้อความในช่องว่าง เพื่อให้รู้จักรูปและความหมายของคำและข้อความ
 • การจับคู่คำและความหมาย เพื่อให้รู้จักรูปคำและความหมาย
 • การเขียนคำให้ตรงกับภาพ เพื่อให้จำรูปคำและรู้จักสะกดคำ
 • การทายปริศนาคำทาย เพื่อให้รู้จักคิดด้วยความสนุกสนานเร้าใจ
 • การเรียงคำเป็นประโยค เพื่อให้รู้จักใช้คำในประโยค
 • การแต่งประโยคจากภาพ

 

วิธีใช้แบบฝึกในการสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียน ภาษาไทย

๑. ใช้สอนเป็นรายบุคคล

เป็นการสอนแบบตัวต่อตัว ตามข้อบกพร่องของแต่ละคน ควรใช้กับห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนที่มี     ข้อบกพร่องในการเรียนเรื่องนั้น ๆ น้อยคน แต่มีลักษณะของปัญหา ต่างกัน ความสำเร็จของการสอน/จัดกิจกรรมวิธีนี้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรงจูงใจและความเอาใจใส่ใกล้ชิดของครู

๒. ใช้สอนเป็นกลุ่มย่อย

ในบางเนื้อหานักเรียนจะมีปัญหาลักษณะเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน ควรให้เรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามปัญหา ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันบ้าง หรือแยกฝึกเป็นรายบุคคลบ้าง ครูผู้สอนสามารถสลับการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้ตามความเหมาะสม

๓. ให้นักเรียนสอนกันเอง

ครูผู้สอนสามารถใช้แบบฝึกนี้โดยให้นักเรียนเก่งสอนนักเรียนอ่อน ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน โดยอาจสอนตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มย่อย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครู ครูจะต้องทำความเข้าใจให้นักเรียนที่เป็นผู้สอนให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน ขั้นตอนการสอน การใช้สื่อ และการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนสอนกันเอง นักเรียนจะสื่อความหมายเข้าใจกันได้ง่ายกว่าที่ครูสื่อกับนักเรียนเพราะเป็นเด็กด้วยกันนอกจากจะทำให้นักเรียนที่เรียนอ่อนเรียนดีขึ้นแล้ว นักเรียนที่เป็นผู้สอนยังได้ทบทวนความรู้และทักษะของตนเองให้ดีขึ้นไปด้วย ข้อควรระวังคือ พฤติกรรมการสอนของนักเรียนเก่งอาจสร้างปมด้อยให้นักเรียนอ่อน ครูจึงควรหาวิธีแนะนำให้เข้าใจ ใช้คำพูดไม่กระทบกระเทือนจิตใจ และให้กำลังใจเพื่อนผู้เรียนอ่อนอยู่เสมอ

 

รายละเอียดเนื้อหา เล่ม ๑    (๑๕๖ หน้า)

แบบฝึกหัดที่ ๑ คำที่ใช้สระอาและพยัญชนะ ต ถ ฟ ม ร

แบบฝึกหัดที่ ๒ คำที่ใช้สระอูและพยัญชนะ ก ด ข ห น ว ด

แบบฝึกหัดที่ ๓ คำที่ใช้สระอี สระใอ(ไม้ม้วน) และพยัญชนะ ช บ อ

แบบฝึกหัดที่ ๔ คำที่ใช้สระโอ สระไอ(ไม้มลาย)และพยัญชนะ จ ป พ

แบบฝึกหัดที่ ๕ คำที่ใช้สระอุ สระอำ

แบบฝึกหัดที่ ๖ คำที่ใช้สระอะ

แบบฝึกหัดที่ ๗ คำที่ใช้สระอิ สระเอ

แบบฝึกหัดที่ ๘ คำที่ใช้สระอัว สระออ

แบบฝึกหัดที่ ๙ คำที่ใช้สระเอา สระเออ

แบบฝึกหัดที่ ๑๐ คำที่ใช้สระอือ

แบบฝึกหัดที่ ๑๑ คำที่ใช้สระแอะ และผันวรรณยุกต์อักษรสูง

แบบฝึกหัดที่ ๑๒ คำที่ประสมด้วยสระเออะ

แบบฝึกหัดที่ ๑๓ คำที่ประสมด้วยสระเอือ สระเอะ

แบบฝึกหัดที่ ๑๔ คำที่ประสมด้วยสระเอีย สระโอะ

แบบฝึกหัดที่ ๑๕ คำที่ประสมด้วยสระเอาะ

 

รายละเอียดเนื้อหา เล่ม ๒ (๑๐๐ หน้า)

แบบฝึกหัดที่ ๑ อ่าน เขียนคำที่มี ง สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๒ อ่าน เขียนคำที่มี ย สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๓ อ่าน เขียนคำที่มี ว สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๔ อ่าน เขียนคำที่มี ก สะกด

แบบฝึกหัดที่ ๕ อ่าน เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กด

แบบฝึกหัดที่ ๖ อ่าน เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กบ

แบบฝึกหัดที่ ๗ อ่าน เขียนคำที่สระเปลี่ยนรูปและลดรูป

แบบฝึกหัดที่ ๘ ทบทวนการใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด

คู่มือครูแนวการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  

อีกนิดค่ะ..ในการใช้แบบฝึกซ่อมเสริมฯ

ระหว่างสอน/จัดกิจกรรม

๑.ควรให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติและคิดค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นให้คิดและชี้แนะวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเท่านั้น เพราะการใช้แบบฝึกที่นักเรียนค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนได้เรียนเต็มตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง 

 ๒.ครูผู้สอนควรให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนซ่อมเสริม โดยไม่รู้สึกว่าเกิดปมด้อย ควรมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อทราบความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรบันทึกผลการทดสอบไว้ในสมุดบันทึกการสอนซ่อมเสริม แสดงความก้าวหน้าทางการเรียนและข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างละเอียด

๓.ครูผู้สอนควรนำหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ นักเรียน เช่น การเสริมแรง ให้กำลังใจ ชมเชย กระตุ้นยั่วยุ ชี้แนะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกประสบความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลว พร้อมทั้งระลึกเสมอว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนบางคนควรแทรกทักษะพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ เช่น การเล่นเกม ให้อวัยวะเคลื่อนไหว การฝึกกวาดสายตา เช่น ฝึกสมาธิก่อนอ่านหนังสือ เป็นต้น  

หลังสอน/จัดกิจกรรม

ควรให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยไม่นำไปเปรียบเทียบกับคนอื่น บันทึกผลการเรียนการสอนซ่อมเสริม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และควรรายงานให้ ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อการร่วมมือกันแก้ไขต่อไป    

 

             ดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ http://202.129.34.53/smschool/smallweb/index.html 

  และหากคุณครูท่านใดต้องการต่อยอดอีก แวะมาคุยได้อีกนะคะ..ยินดีๆค่ะ

 

 

สื่อการเรียนการสอน/งานวิจัย

 

 

 

แบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

แบบฝึกการอ่าน-เขียนภาษาไทย

 

 

 

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบบูรณาการ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 338071
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 143  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ครูโย่ง
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 13:13:40 GMT+0700 (ICT)

มีแบบฝึกดี ๆ แบบนี้

เด็ก ๆ คงรักภาษาไทย

และชอบภาษาไทยนะครับ

รูปเล่ม สวยจังครับ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 13:24:37 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • มาตั้งแต่รอบแรกแต่บันทึกยังไม่โชว์ค่ะ
 • มาอีกทีไม่ทันน้องครูโย่ง
 • เป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่ามากนะคะ  ครูภาษาไทยและผู้สนใจควรมาเรียนรู้ค่ะ
 • ขอชื่นชมด้วยใจจริง  และขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะ
เสียงเล็กๆ فؤاد
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 13:44:05 GMT+0700 (ICT)

ขอปรบมือดังๆให้พี่สาวที่แสนดี คนเก่ง คนนี้ครับ...ขอบคุณสำหรับทุกองค์ความรู้และกำลังใจนะครับพี่อ้วน

naree suwan
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 15:42:59 GMT+0700 (ICT)

เป็นหนังสือดีๆ ที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะ

ครูตุ๊กแก…ตัวดำๆ…
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 20:05:26 GMT+0700 (ICT)

 สวัสดีค่ะ...ศน.อ้วน

 • ขอบพระคุณมากค่ะ มีประโยชน์กับครูที่สอนชั้นเล็กๆแบบหนูมาก
 • หนูโหลดแล้วค่ะ เล่มที่หนึ่งเปิดได้ กิจกรรมและรูปภาพประกอบกุ๊กกิ๊กน่ารักเหมาะกับเด็กๆมากค่ะ ชอบๆๆๆๆๆ
 • หนูขออนุญาตนำไปใช้กับเด็กๆ ป.1 ที่จะขึ้น ป.2ตอนเปิดเทอมใหม่นะคะ
 • แต่ว่า เล่มที่ ๒ โหลดแล้วเปิดไม่ได้อ่ะค่ะ พยายามหลายรอบแล้ว เศร้า...T_T
 • จะลองดูใหม่อีกค่ะเผื่อจะโหลดได้
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ..^_____^..

 

เกษตร(อยู่)จังหวัด
เขียนเมื่อ Sat Feb 20 2010 21:40:56 GMT+0700 (ICT)
 • ดีจังครับ..
ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 06:22:11 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเลยค่ะ..

สพฐ.เรามี ศน. เก่งอย่างนี้

อนาคตเด็กไทยไปรุ่งแน่ๆค่ะ..

ขอปรบมือให้พี่อ้วนคนเก่งค่ะ..

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

อิอิ..เอาของติดมือมาฝากคุณพี่ด้วยค่ะ..คลิ๊กเลยน่ะค่ะ[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 06:37:06 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะ..

ช่วงนี้..นุงนังนัวเนียกับการสอบของเด็กๆ ทั้งระดับประถมและมัธยมค่ะ

และงบประมาณของชาติที่ได้รับมามากมายมหาศาล กำลังมีการติดตามตรวจสอบกันยกใหญ่นะค่ะ (SP2 .แหละค่ะ)

จึงไม่ค่อยได้เข้ามาเปิดหูเปิดตาเลย ..มาก็แบบแว๊บๆ ค่ะ

ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะ..

 • น้องครูโย่ง ชายหนุ่มหน้าตาดี
 • พี่ครูคิมที่แสนดี  น้องฝากให้คุณครูภาษาไทยที่วิทยสัมพันธ์ด้วยนะคะ
 • น้องฟูอ๊าด สู้ๆๆ
 • อาจารย์นารี (ดีใจค่ะที่กลับมาแล้ว)
 • ครูตุ๊กแก..ลองใหม่นะคะ เล่ม ๒ ไม่ได้จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF ค่อนข้างเลื่อนไหลค่ะ
 • หากครูตุ๊กเปิดได้แล้ว  ทำให้สวยๆแล้ว  ย้อนเอามาฝากเพื่อนๆอีกก็ได้นะคะ
 • ท่านเกษตรอยู่จังหวัดเพื่อนบ้านที่น่ารัก
 • น้องครูนิวบันเทิงแก้มป่อง..ที่น่ารัก   โอย..พี่อ้วนได้กำลังใจแต่เช้าเลยเชียว
 • มีพลังในการทำงานเพิ่มขึ้นเยอะๆๆๆ เล้ย..

ขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ

มีความสุขกับการทำงานวันนี้นะคะ

IP: xxx.174.76.14
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 14:41:44 GMT+0700 (ICT)

หนังสือที่โชว์อยู่เล่มเท่าไรค่ะ จะได้ซื้อไปศึกษาการเรียนหนังสือให้กับเด็กๆที่บ้านได้ค่ะ

กำลังเข้าเรียนอยู่ชั้นป.1 และป.2นะค่ะ มิทราบว่าขายเล่มเท่าไรค่ะอาจารย์

IP: xxx.174.76.14
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 14:43:26 GMT+0700 (ICT)

น้องใหม่นะค่ะแวะมาคุยด้วยค่ะ รูปเล่มสวยดีค่ะ น่าอ่านมากค่ะ สอนวิชาอะไรบ้างค่ะ

คิม นพวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 15:47:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

 • มาชวนไปอวยพระวันเกิดคุณแดงค่ะ
 • คิดถึงเสมอนะคะ
หนานเกียรติ
เขียนเมื่อ Fri Feb 26 2010 10:20:08 GMT+0700 (ICT)

ปี้อ้วนเจ้า...

กึ้ดเติงขนาดเลยยยย......

ครูตุ๊กแก…ตัวดำๆ…
เขียนเมื่อ Fri Feb 26 2010 22:44:17 GMT+0700 (ICT)

     

 •  โหลดได้แล้วค่ะ (เป็นPDF)
 •   ขอบพระคุณมากค่ะ ..^__^..
 • มาส่งกำลังใจให้คนสวยหายเหนื่อย

 

  งานจะยุ่งจะเหนื่อยแค่ไหน

ครูบันเทิง.com
เขียนเมื่อ Sat Feb 27 2010 20:26:12 GMT+0700 (ICT)

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]เอากล้วยบัวมาฝากด้วยค่ะ..คิดถึงค่ะ..

เบดูอิน
เขียนเมื่อ Thu Mar 04 2010 22:00:01 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ มาด้วยความคิดถึงครับ

aim
IP: xxx.172.96.27
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 22:38:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

ครูสุพิน
IP: xxx.172.96.27
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 22:42:43 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลจังค่ะ น่าสนใจ อยากนำมาใช้กับเด็ก ช่วยส่งเข้าทางอีเมลล์ให้หน่อยได้ไหมค่ะ

ครูมด
IP: xxx.175.170.244
เขียนเมื่อ Fri Jun 04 2010 10:44:11 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังเลยค่ะที่เปิดมาเจอบล๊อกนี้

ธิราพร ศรีชุมจันทร์
IP: xxx.52.157.172
เขียนเมื่อ Fri Jan 14 2011 12:13:04 GMT+0700 (ICT)

อยู่หลังเขา เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่เคยอยู่ในเมือง เลยเสียได้ความรู้ที่เรียนมา นำเอาเด็กแถวบ้านที่ด้อยโอกาสมาสอนการบ้านให้ เจอเด็กคนหนึ่งอยู่ ป3 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออก เลยค้นหาทางnet ขอบคุณมาก จะทดลองไปแก้ปัญหาเด็กให้อ่านได้ เพื่อทำความดีถวายในหลวง

IP: xxx.206.238.88
เขียนเมื่อ Mon May 16 2011 12:47:12 GMT+0700 (ICT)

ได้เข้ามาดูหนังสือค่ะ

เป็นประโยชน์มากแต่โหลดไม่ได้ค่ะ

ช่วยสงให่หน่อยนะค่ะ

p456_u265@hotmail.com

ครูแห้ง
IP: xxx.180.136.68
เขียนเมื่อ Wed May 18 2011 20:33:40 GMT+0700 (ICT)

ดูแล้วมีประโยชน์มากครับ อยากได้แต่โหลดไม่ได้ครับ ช่วยส่งให้ได้ไหมครับ เด็กที่โรงเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเยอะมากๆ ครับ เพราะเป็นเด็กไทยและต่างด้าวครับ weewint@gmail.com

ศน.แต๋ว
IP: xxx.172.121.135
เขียนเมื่อ Sat May 21 2011 22:50:41 GMT+0700 (ICT)

น้องอ้วน

       แบบฝึกดีมากๆเลย คุณครูฝากชมมา

อำนาจ
IP: xxx.172.169.102
เขียนเมื่อ Sun May 29 2011 09:51:34 GMT+0700 (ICT)

แบบฝึกในการสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่านและเขียน ภาษาไทย โหลดไม่ได้ครับ ช่วยส่งให้หน่อย จะนำใช้กับเด็กที่โรงเรียนอ่านหนังสือไม่ได้เยอะเลยครับ

kumsee@hotmail.com ขอบคุณครับ

ครูบี
IP: xxx.204.209.158
เขียนเมื่อ Sun Jun 12 2011 07:39:08 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งให้หน่อยได้ไหมคะ pee_boat@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ จะสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาเด็ก ๆ ของศน.อ้วนอย่างเต็มความสามารถค่ะ

ศน.อ้วน เจ้า
IP: xxx.109.8.95
เขียนเมื่อ Sun Jun 12 2011 09:00:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจสื่อแบบฝึกและคลังคำภาษาไทยค่ะ

ดาวน์โหลดได้เว็บไซต์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๑

ที่กลุ่มนิเทศ (ศน.) นะคะ อยู่ในหมวดหมู่สื่อค่ะ

ปัญหาที่ดาวน์โหลดไม่ได้ คือทำเป็นไฟล์ pdf ที่มีขนาดใหญ่ จำนวนหน้าเยอะ (ไม่ได้ซอยย่อยเป็นเรื่องๆ นะค่ะ)

ตอนนี้ได้แก้ไขปัญหาแล้ว

ลองดูนะคะ...

อำพร
IP: xxx.180.219.16
เขียนเมื่อ Wed Jun 22 2011 19:52:05 GMT+0700 (ICT)

อยู่แม่ฮ่องสอนค่ะอยากได้มากๆแต่โหลดไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งให้ทางอีเมล์ได้ไหมค่ะ พอดีว่าได้สอนนักเรียนที่เรียนช้ากว่าเพื่อนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้กันเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

arm_puruk@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

อารีวรรณ์ ปักกาเวสูง
IP: xxx.53.102.27
เขียนเมื่อ Thu Jun 23 2011 06:26:21 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ แบบฝึกการอ่าน- การเขียนภาษาไทย และแบบฝึกคณิตศาสตร์ ป.1 แต่ดาวโหลดไม่ได้ ต้องทำอย่างไรคะ

เพราะสอนป.1

ครู โคราช

ธารายาห์
IP: xxx.47.42.196
เขียนเมื่อ Thu Jun 23 2011 15:21:52 GMT+0700 (ICT)

โหลดอะไรก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะ

นายสมศักดิ์ สุวรรณ
IP: xxx.49.82.235
เขียนเมื่อ Mon Jun 27 2011 10:55:06 GMT+0700 (ICT)

อย่ากได้แบบฝึกแต่ดาวโลดไม่ได้ช่วยกรุณาส่งให้ทางอีเมลได้ไหมครับ ครูหนองบัวลำภู

อดิศักดิ์
IP: xxx.53.158.252
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 12:12:36 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ครับ..แต่ดูแล้วน่าจะมีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

ัำำyee
IP: xxx.206.73.253
เขียนเมื่อ Tue Jul 05 2011 20:44:32 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ครับ รบกวนส่งทางเมล์ที่ nayaree@hotmail.com ได้ไหมครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ณัฏฐณิชา
IP: xxx.173.210.224
เขียนเมื่อ Thu Jul 07 2011 09:32:10 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งทางเมลล์ได้ไหมค่ะ nuttanicha_fai@hotmail.com ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

ทัศณี วัฒนอุษา
IP: xxx.27.6.113
เขียนเมื่อ Thu Jul 07 2011 22:14:30 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ  ขอความกรุณาส่งทางเมล์ได้มั้ยค่ะ  ถือว่าเป็นการทำบุญกับนักเรียนนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ

พิไลพร
IP: xxx.53.139.213
เขียนเมื่อ Sun Jul 17 2011 23:45:34 GMT+0700 (ICT)

ศน.อ้วนค่ะโหลดไม่ได้ค่ะ ศน.อ้วนช่วย ส่งทาง e - mailให้หน่อยได้ไหมค่ะหนังสือซ่อมเสริมภาษาไทย.....ขอบคุณค่ะ

ครูบนดอย
IP: xxx.91.19.217
เขียนเมื่อ Mon Jul 18 2011 21:00:39 GMT+0700 (ICT)

ศน.เจ้า

โหลดบ่ได้เจ้า ช่วยส่งฮื้อตางเมล์ได้ก่อเจ้า ...........ลูกหม้อดอยสะเก็ดเก่า...ตอนนี้ไปอยู่เจียงฮายแล้วเจ้า....คิดถึงศน.ขนาดเจ้า.....ขอบคุณเจ้า..........

ภูริสา
IP: xxx.205.222.182
เขียนเมื่อ Wed Jul 20 2011 18:19:47 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งทางเมล์ได้มั้ยค่ะ ขอบคุณมากคะ

ครูธาวินี
IP: xxx.47.90.12
เขียนเมื่อ Sun Jul 24 2011 13:31:35 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งทางเมลล์ให้หน่อยนะคะ chomp_oo_t@hotmail.com ขอบคุณค่ะ ซ่อมเสริมภาษาไทย ป. 3

พรจิตร
IP: xxx.180.188.74
เขียนเมื่อ Fri Jul 29 2011 19:41:27 GMT+0700 (ICT)

ศน.อ้วนคะ โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งทางอีเมลได้ไหมคะ ขอบพระคุณค่ะ

สิริรัตน์
IP: xxx.93.128.101
เขียนเมื่อ Tue Aug 02 2011 14:12:13 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งทางเมล์ที่ tea_socool@hotmail.com ได้ไหมค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

tik
IP: xxx.26.168.18
เขียนเมื่อ Mon Aug 08 2011 10:59:08 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนท่าน ศน. ส่งทางเมล์ที่ tikyo_2515@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

กรรณิการ์ ลาวรรณ
IP: xxx.174.86.14
เขียนเมื่อ Mon Aug 08 2011 20:26:39 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกของท่าน ศน. ม๊ากมากค่ะ แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail ให้จะได้ไหมคะ นึกว่าเป็นวิทยาทานแก่เด็ก ๆ ด้วยนะคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

นงค์นุช ขาวศรี
IP: xxx.109.106.116
เขียนเมื่อ Wed Aug 24 2011 18:52:55 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มากค่ะ เพราะเด็กที่สอนอยู่มีปัญหาทั้งการอ่านการเขียนเกือบครึ่งห้อง

ภัทรานิษฐ์ ชูชื่น
IP: xxx.53.131.158
เขียนเมื่อ Sat Sep 03 2011 23:31:46 GMT+0700 (ICT)

มีความสนใจในแบบฝึกของท่าน ศน. มากค่ะ อยากนำไปใช้กับเด็กซึ่งมีปัญหาการอ่านการเขียนเป็นอย่างมาก แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail ให้จะได้ไหมคะ E-mail : SpykiD_50@hotmail.com ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

penny
IP: xxx.210.216.74
เขียนเมื่อ Fri Sep 09 2011 22:42:38 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาคุณครูช่วยส่งเมล์ได้ไหมค่ะ เพราะสนใจหนังสือเล่มนี้ค่ะ (เป็นผู้ปกครองนักเรียนประถม ๑ ) มีปํญหาติวภาษาไทยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูดอกแคร์
IP: xxx.53.223.108
เขียนเมื่อ Sun Sep 11 2011 11:22:14 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกของท่าน ค่ะ แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail มาที่ chaveewan54@hotmail.co.th ได้ไหมคะ จะได้นำไปสอนเด็กๆซึ่งมีปัญหาทางด้านการอ่านมากมาย ขอบคุณมากค่ะ

ติ๊ก
IP: xxx.10.137.16
เขียนเมื่อ Mon Sep 12 2011 16:13:01 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะ จอความกรุณา ศน.อ้วนช่วยส่งมาทาง e-mail ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ศน.อ้วน
IP: xxx.172.36.69
เขียนเมื่อ Mon Sep 12 2011 21:03:42 GMT+0700 (ICT)

เพื่อนๆที่ต้องการแบบฝึก จะทยอยส่งให้ทางอีเมลนะคะ

กรุณาบอกอีเมลด้วย ค่อยๆส่งนะคะ

ศน.อ้วนค่ะ..

วิไล เติมใจ
IP: xxx.229.124.134
เขียนเมื่อ Wed Sep 14 2011 05:15:41 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านข้อเขียนของอาจารย์ รู้สึกชอบมากเนื่องจากครูสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และงานการจัดทำสื่อของคุณครู นับว่าเป็นบุญของคุณครูทุกท่านที่ได้พบผู้ชี้ทางสว่าง

ขอบพระคุณอาจารย์ มากค่ะ

สุภาพร อินทร์หอม
IP: xxx.53.71.181
เขียนเมื่อ Wed Sep 14 2011 14:37:21 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะ จอความกรุณา ส่งอีเมลใหห้ด้วยนะคะ supa1986@hotmail.com

ครูเชียงราย
IP: xxx.93.152.154
เขียนเมื่อ Tue Sep 20 2011 13:57:18 GMT+0700 (ICT)

แบบฝึกมีประโยชน์มาก ๆ อยากได้มาใช้สอนเด็ก แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณา ศน.อ้วน ส่งทาง mail ให้ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ  nongyao09@gmail.com

 

yanin
IP: xxx.207.127.19
เขียนเมื่อ Sun Sep 25 2011 12:49:36 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกมาก ๆ ค่ะ แต่โหลดไม่ได้ กรุณาส่งให้ทาง Email ด้วยค่ะ

ครูยะลา
IP: xxx.93.213.154
เขียนเมื่อ Fri Sep 30 2011 12:11:55 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์

อยากได้แบบฝึกของอาจารย์มากค่ะ

แต่โหลดไม่ได้ค่ะ อาจารย์ช่วยส่งทาวเมล์ได้มั๊ยคะ

araya227@hotmail.com

krukan
IP: xxx.49.224.229
เขียนเมื่อ Sat Oct 01 2011 05:36:33 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากได้แบบฝึกของอาจารย์มากค่ะ แต่โหลดไม่ได้ค่ะ อาจารย์ช่วยส่งทาวเมล์ได้มั๊ยคะ

kanchana_2009@hotmail.com

สุพัตรา
IP: xxx.229.19.159
เขียนเมื่อ Mon Oct 03 2011 21:25:45 GMT+0700 (ICT)

ดาวโหลดน์ไม่ได้เลยค่ะ ศน.อ้วน ขอความกรุณาท่านส่งทางเมลล์ให้ได้ไหมคะ( supat_an3809@hotmail.com )ต้องการนำไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนจริง ๆ ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

โหลดไม่ได้ค่ะ
IP: xxx.137.30.224
เขียนเมื่อ Thu Oct 13 2011 23:19:38 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนท่าน ศน. ช่วยส่งทางอีเมลได้ไหมค่ะ จักเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ครูหน่อย
เขียนเมื่อ Sat Oct 15 2011 19:49:52 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาส่งทางเมล์ได้มั้ยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูจากสวิตเซอร์แลนด์
IP: xxx.192.58.85
เขียนเมื่อ Sun Oct 16 2011 03:48:23 GMT+0700 (ICT)

เด็กไทยที่โตที่นี่กำลังลืมภาษาไทยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

ขอความกรุณาอาจารย์ส่งทาง mail ให้จะได้ไหมคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ครูที่มีเด็ก LD. เรียนร่วม
IP: xxx.26.204.39
เขียนเมื่อ Thu Oct 20 2011 09:54:27 GMT+0700 (ICT)

ดาวโหลดน์ไม่ได้เลยค่ะ ศน.อ้วน ขอความกรุณาท่านส่งทางเมลล์ให้ได้ไหมคะ( rung1957@hotmail.com )ต้องการนำไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนจริง ๆ ค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ฝัน
IP: xxx.174.21.54
เขียนเมื่อ Fri Nov 04 2011 09:51:01 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้คะช่วยส่งมาทางเมลหน่อยนะคะpafhun_in@hotmail.com

ซูนัยดาห์
IP: xxx.175.188.167
เขียนเมื่อ Fri Nov 04 2011 14:34:51 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ ช่วยส่งมาทาง mail ได้ไหมค่ะ ที่ shubed@thaimail.com ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จอม พรมลา
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Sat Nov 05 2011 10:21:34 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ครับ ขอความกรุณา ส่งไฟล์มาให้ทาง อีเมลล์ด้วยครับ

อยากได้เหลือเกินครับ ขอบคุณล่วงหน้า

ครูจอม จ.เลย

ศน.อ้วน
IP: xxx.53.130.250
เขียนเมื่อ Mon Nov 14 2011 02:11:50 GMT+0700 (ICT)

เพื่อนๆที่ต้องการแบบฝึก กรุณาเขียนอีเมลด้วยนะคะ

สาริกา
IP: xxx.93.208.93
เขียนเมื่อ Wed Nov 23 2011 10:35:36 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณา ส่งไฟล์มาให้ทาง อีเมลล์ด้วยค่ะ

อยากได้เหลือเกินค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

นิตยา
IP: xxx.27.108.57
เขียนเมื่อ Fri Nov 25 2011 11:45:56 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะขอความกรรุณาส่งมาให้ทางอีเมลล์ nid-is-@hotmail.com น่ะค่ะ อยากได้มาแก้ปัญหาเด็กที่ย้ายมา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ทั้งที่อยู่ ป.4 แล้ว ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

สุจิตรา
IP: xxx.173.196.213
เขียนเมื่อ Mon Dec 26 2011 21:57:34 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาส่งมาทางอีเมล์ด้วยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ลาตีปะห์
IP: xxx.49.225.112
เขียนเมื่อ Wed Feb 01 2012 22:36:06 GMT+0700 (ICT)

น่าจะเป็นเนื้อหาที่ดีมาก ๆ แต่น่าเสียดายที่โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งมาทาง อีเมลืได้มั้ยค่ะ ที่ lawpama_1234@hotmail.com

จะขอบคุณมากมายค่ะ

พัชรินทร์
IP: xxx.206.172.116
เขียนเมื่อ Thu Feb 09 2012 22:32:04 GMT+0700 (ICT)

ดาวโหลดน์ไม่ได้เลยค่ะ ศน.อ้วน ขอความกรุณาท่านส่งทางเมลล์ให้ได้ไหมคะ( keaddtt@windowslive.com )ต้องการนำไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนชั้น ป.1 ,2 เพราะตอนนี้สอนสองห้องเหมาคนเดียวเลยค่ะ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

สุพัตรา ดวงแก้วกลาง
IP: xxx.204.29.108
เขียนเมื่อ Sun Feb 12 2012 21:39:35 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไม่ได้คะ ศน.อ้วน ขอความกรุณาส่งมาทางเมล ได้ไหมคะ meet_let_away@hotmail.com จะได้นำไปใช้กับนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

อภิสิทธิ์
IP: xxx.26.127.49
เขียนเมื่อ Wed Feb 15 2012 13:38:41 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไม่ได้ครับขอความกรุณาส่งมาทางเมล sopitacha@gmail.com จะได้นำไปใช้กับนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

มนฤดี
IP: xxx.52.105.74
เขียนเมื่อ Sun Feb 26 2012 10:21:45 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไม่ได้คะ ขอความกรุณาส่งมาทางเมล ได้ไหมคะ monlidee20@hotmail.com จะได้นำไปใช้กับนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

นา
IP: xxx.93.179.14
เขียนเมื่อ Fri Jun 01 2012 12:04:38 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไม่ได้คะ ขอความกรุณาส่งมาทางเมล ได้ไหมคะ Na_Jindarat@hotmail.co.th จะได้นำไปใช้กับนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง

ชัช
IP: xxx.11.137.33
เขียนเมื่อ Sat Jun 09 2012 00:07:53 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกของท่าน แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail มาที่ patara008@hotmail.com จะได้นำไปสอนเด็กๆซึ่งมีปัญหาทางด้านการอ่านมากมาย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กุ้ง
IP: xxx.67.0.30
เขียนเมื่อ Sun Jun 24 2012 00:15:00 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ไปสอนน้องมากเลยค่ะ น้องอยู่ ป. 2 แต่ยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เลย หนูอยากขอไฟล์ไปสอนน้องด้วยคนค่ะที่เมลล์ chicky_salsa@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ

ประสิทธิ์
IP: xxx.2.158.41
เขียนเมื่อ Mon Jun 25 2012 22:06:27 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่งเมลล์ที่ prasit_13@hotmail.com จะได้นำไปสอนเด็กๆที่มีปัญหาด้านการอ่าน ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

นภัสวรรณ
IP: xxx.4.231.134
เขียนเมื่อ Thu Sep 06 2012 22:15:19 GMT+0700 (ICT)

เรียน ท่าน ศน.ค่ะ โหลดไม่ได้เลยขอความกรุณาท่านส่งมาที่ napaswan.p@gmail.com ขอขอบคุณท่านล่วงหน้าด้วยนะคะ เป็นพระคุณอย่างมากสำหรับจะนำไปพัฒนาเด็กไทย สืบไป จากคุณครูมือใหม่

ดาว
IP: xxx.93.212.207
เขียนเมื่อ Tue Sep 11 2012 09:53:14 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะขอความกรุณาส่งเมลล์ให้หน่อยน่ะค่ะ Aobdaw@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

รุ่ง
IP: xxx.49.241.122
เขียนเมื่อ Thu Sep 13 2012 23:13:10 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกของท่าน แต่โหลดไม่ได้ ขอความกรุณาส่ง mail มาที่ zuku104@hotmail.com จะได้นำไปสอนเด็กๆซึ่งมีปัญหาทางด้านการอ่านมากมาย ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

max
IP: xxx.207.1.70
เขียนเมื่อ Sun Dec 16 2012 10:25:06 GMT+0700 (ICT)

ใครดหลดได้แล้วรบกวนส่งให้ผมหน่อยนะครับ  maxximam_52@hotmail.co.th ขอบคุณมากครับ

ครูเพชรบูรณ์
IP: xxx.53.56.10
เขียนเมื่อ Mon Jan 14 2013 20:09:38 GMT+0700 (ICT)

 รบกวน ท่าน ศน ส่งเอกสารเอกสารแบบฝึกซ่อมเสริมภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  มาที่ warunee232@gmail.com  ขอบคุณล่วงหน้าคะ


สุมารี
IP: xxx.93.181.48
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2013 11:33:43 GMT+0700 (ICT)

โหลดครั้งแรกได้ค่ะ  แต่หน้ามันซ้อนกัน ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นPDF แก้ไขไม่เป็นค่ะ ศน. ไม่ทราบว่าจะโหลดได้อย่างไร เพราะตอนนี้โหลดไม่ได้ค่ะ

ครูณวพร
IP: xxx.183.117.99
เขียนเมื่อ Tue Jan 29 2013 20:31:00 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ค่ะ ขอความกรุณาช่วยส่งที่ kru_nawaphon@hotmail.com  ขอบคุณมากค่ะ

ครูวัน
IP: xxx.174.43.9
เขียนเมื่อ Sun Feb 03 2013 15:23:40 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้เลยรบกวนส่งให้ทาง เมลด้วยนะคะ่

ครูวัน
IP: xxx.174.43.9
เขียนเมื่อ Sun Feb 03 2013 15:24:46 GMT+0700 (ICT)

กรุณาส่งที่เมล deelert_w@hotmail.comจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งคะ่


ครูน้ำฝน
IP: xxx.172.201.25
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2013 14:19:40 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกค่ะแต่โหลดไม่ได้เลย ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยน่ะค่ะ จะได้เอามาสอนเด็ก ขอบพระคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ  fon_26_1988@hotmail.com

ครูพี่เลี้ยงพิการเรียนร่วม
IP: xxx.172.201.64
เขียนเมื่อ Tue Mar 05 2013 13:07:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณได้ประะโยคมากสำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา

นางสาวละมัย เขียนภูเขียว
IP: xxx.51.205.86
เขียนเมื่อ Wed Mar 06 2013 08:38:14 GMT+0700 (ICT)

ทำไมถึงโหลดไม่ได้คะ  เมื่อก่อนทำไมโหลดได้  ช่วยส่งให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

krunoi
IP: xxx.172.233.7
เขียนเมื่อ Mon Mar 18 2013 19:56:06 GMT+0700 (ICT)

โหลดข้อมูลไม่ได้เลยค่ะ ช่วยส่งทางเมล์ boonnada_h@hotmail.com ให้หน่อยนะค่ะ เพราะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากมายเลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

ครูดอย
IP: xxx.0.194.57
เขียนเมื่อ Wed Mar 20 2013 13:23:34 GMT+0700 (ICT)

ดาวโหลดไม่ได้ค่ะขอส่งเมล์ให้หน่อยนะค่ะ  a_plurn@hotmail.com

พาคม จรวิรัตน์
IP: xxx.93.130.189
เขียนเมื่อ Wed Apr 03 2013 14:59:44 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกค่ะ แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ jon_virat@hotmail.comอรทัย สุดบับ
IP: xxx.53.221.191
เขียนเมื่อ Thu Apr 04 2013 07:26:24 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกค่ะไปสอนเด็กที่อ่านไม่ได้คะ  แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ  ขอบคุณมากค่ะ add-sudbub@hotmail.com

anun
IP: xxx.6.137.250
เขียนเมื่อ Mon Apr 15 2013 17:17:16 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอแบบฝึกหัดด้วยครับ  anun-11@hotmail.com ขอบคุณครับ

สุพรรณา พันธุ์รอด
IP: xxx.207.9.216
เขียนเมื่อ Wed Apr 17 2013 17:52:25 GMT+0700 (ICT)

ลองดาวด์โหลดหลายครั้งแต่ไม่ได้ค่ะ กรุณาส่งให้ทางเมล์ drn.krutiw@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

กัลยรัตน์
IP: xxx.206.223.112
เขียนเมื่อ Wed Apr 17 2013 20:05:22 GMT+0700 (ICT)

โหลดไม่ได้ ช่วยส่งทางเมลล์ได้ไม๊ค่ะ ทั้งภาษาไทย และคณิตศาสตร์ค่ะ ขอบคุณค่ะ

กัลยรัตน์
IP: xxx.206.223.112
เขียนเมื่อ Wed Apr 17 2013 20:06:46 GMT+0700 (ICT)

เมลล์ rabbit10062@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

แสงทอง
IP: xxx.205.147.164
เขียนเมื่อ Tue Apr 30 2013 08:07:48 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกค่ะไปสอนเด็กที่อ่านไม่ได้คะ  แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ  sangtong_26@hotmail.com  ขอบคุณมากคะ

CHOOSRI KAEWPRANG
IP: xxx.53.120.196
เขียนเมื่อ Wed May 01 2013 11:20:06 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบฝึกไปสอนเด็ก แต่โหลดไม่ได้ ช่วยส่งไฟล์ให้หน่อยนะคะ SAKSRI49@GMAIL.COM ขอบคุณมากค่ะ

Phanuwat
IP: xxx.4.22.230
เขียนเมื่อ Wed May 01 2013 13:12:40 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เพื่อนำไปแก้ปัญหาการอ่านนักเรียนแต่โหลดไม่ได้คับ ช่วยส่งไฟล์ทาง pnw2555@gmail.com ขอขอบพระคุณมากครับ

Nutteera
IP: xxx.77.236.191
เขียนเมื่อ Thu May 09 2013 08:33:57 GMT+0700 (ICT)

ท่านศน.คะ รบกวนช่วยส่งให้ทางเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ  nutteera2513@gmail.com


เจ
IP: xxx.207.75.188
เขียนเมื่อ Fri May 10 2013 20:29:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีทางดิฉันมีความสนใจแบบฝึกแต่ไม่สามารถโหลดได้ช่วยส่งมาทางอีเมล. Jay_jay_me@hotmail.com นะค่ะ

พี่พลอยน้องภีม
IP: xxx.48.137.193
เขียนเมื่อ Sun May 12 2013 12:25:44 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะต้องการแบบฝึกหัดภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อให้ลูกสาวและลูกชาย ป.3 ป.1 ทางเมล darunee4659@hotmail.com  กราบขอบพระคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า