พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้าง

รองผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
Usernametortaharn
สมาชิกเลขที่101071
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน  
รองผู้อำนวยการกองศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหารกรุงเทพ สำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอแนะยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะกรรมการจัดการความรู้ กองบัญชาการทหารสูงสุด
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง
เวบมาสเตอร์ http://tortaharn.net
   
การศึกษาขั้นต้น  
2527 - 2528 มัธยมปลาย (สอบเทียบ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2524 - 2526 มัธยมต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (OSK 104)
   
วุฒิการศึกษา  
2542 - 2546 Ph.D. (Operations Research) Florida Institute of Technology, USA
วิทยานิพนธ์: Optimizing Web Server Load Distribution with Evolutionary Computation
2545 - 2545 MS. (Engineering Management) Florida Institute of Technology, USA
2537 - 2541 วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
วิทยานิพนธ์: Performance Comparison of Host-Base and Client/Server Using M/M/1 Queue (ISBN: 974-622-044-6)
2528 - 2533 วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตท.26, จปร.37)
   
ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร/สัมฤทธิบัตร
- หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6, สถาบันพระปกเกล้า, 2551
- Enhance International Peacekeeping Capabilities (EIPC) Instructors’ Course, The Center for Civil- Military Relations, Naval Postgraduate School, USA: 2004
- Critical Path Method Project Planning, Scheduling and Control, Booz-Allen & Hamilton, USA: 1997
- System Training with Industry (Topic in Networking and Designing), Booz-Allen & Hamilton, USA: 1997
   
ประวัติการรับราชการ  
2550 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการกองการศึกษา
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
2550 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กองบัญชาการทหารสูงสุด
2548 - 2550 หัวหน้าแผนกการฝึก กองการฝึก
กรมยุทธการทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด
2547 - 2548 ประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก
2546 - 2547
นักวิชาการ
แผนกหลักนิยมและประเมินผล กองปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
กรมยุทธการทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด
2541 - 2546 นายทหารสื่อสาร
กองการสนเทศทางทหาร
กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
2539 - 2541 นายทหารวิเคราะห์ระบบ
กองการสนเทศทางทหาร
กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
2538 - 2539 นายทหารโปรแกรม
กองการสนเทศทางทหาร
กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
2537 - 2538 หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.90) กองพันจู่โจม
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก
2534 - 2537 รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ
กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.90)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก
2533 รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการรบพิเศษ
กรมรบพิเศษที่ 4
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบก
   
หลักสูตรทางทหาร  
หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 83 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
ชั้นนายพันทหารปืนใหญ่สนาม โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี
C3I ระดับกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ทหาร กรมการสนเทศทหาร
Counter Terrorist Assault Group Training Special Air Services Regiment, Australia
Advance Demolitions จาก การฝึกร่วม/ผสม Vector Badge Tango 92 ลพบุรี
Military Freefall Operations จาก การฝึกร่วม/ผสม Calypso Champ 1991 ลพบุรี
Sub-surface Swim Team (SSST) จาก การฝึกร่วม/ผสม Vector Tango 91 ลพบุรี
แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี
ชั้นนายร้อยทหารปืนใหญ่สนาม โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ลพบุรี
จู่โจม โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี
ส่งทางอากาศ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ลพบุรี
   
ราชการพิเศษ  
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาเสนอแนะยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
- อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรน้ำ
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- นักวิชาการ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5)
- ที่ปรึกษา คณะทำงาน คณะกรรมการจัดการความรู้ กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ที่ปรึกษา คณะทำงานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และกำหนดขอบเขตการจ้างที่ปรึกษาในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- คณะทำงาน ระบบ Command, Control, Communication and Intelligence (C3I)
กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ส่วนโครงการ 311 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
- ส่วนโครงการ 287 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
   
ฝึกร่วม/ผสม  
Badge Tango 92 ไทย (กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
& สหรัฐ (C Company, 1st Battalion,
1st US Special Force Group)
Badge Tosh 92 ไทย (กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
& สหรัฐ (C Company, 1st Battalion,
1st US Special Force Group)
Calypso Champ 92 ไทย (กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
& (C Squadron, 1st Special Forces Operational Detachment - Delta (SFOD-D),
160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne))
Badge Tango 91 ไทย (กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
& สหรัฐ (2nd Battalion, 1st US Special Force Group)
ต่อต้านการก่อการร้ายสากล ไทย (กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ)
& ออสเตรเลีย (Counter-Terrorist Company, SASR)
ต่อต้านการก่อการร้ายสากล ทบ. ทร. ทอ. ตร. (ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล)
 
บทความทางวิชาการนานาชาติ  
- O. Aukarapattanakul, P. Jitpunya, W. Leelayudth, and T. Nandhakwang “Quality Improvement in CRM System using QFD”, The 8th IBIMA conference on Information Management in the Networked Economy, Dublin, Ireland, Jun, 2007
- T. Khampanonda, T. Nandhakwang “A Study of the Food Supply Chain in the Thai's Shrimp Industry”, The International Congress on Logistics and SCM Systems (2006 ICLS), Kaohsiung, Taiwan, May, 2006
- N Teerakulyanapan, T. Nandhakwang “A Trustmark Solution for Thai’s E-Commerce Entrepreneur”, The 16th Biennial Conference of the International Telecommunications Society (ITS2006), Chengdu, Beijing, China, June, 2006
- T. Nandhakwang, S. Malisuwan, “Observations on Evolutionary Programming for Large-Scale Assignment Problems”, International Conference of Management Science and Applications (ICMSA), Chengdu, Sichuan, China, June, 2005
- T. Nandhakwang, S. Malisuwan, S. Huvanandana, “A Minimum Entropy Strategy for Web Server Load Distribution”, The 2004 International Business Information Management Conference (IBIM '04), Amman, Jordan, July, 2004
- S. Malisuwan, C. Chayawan, T. Nandhakwang, “Conflict of Domain Name and Trademark: Analysis of Trademarks Act of B.E. 2543 (2000) and Case Study”, ECTI-CON2004, Pattaya, Thailand, May, 2004
- S. Malisuwan, C. Chayawan, T. Nandhakwang, “Industrial Property Rights Protection in Thailand: Analysis of the Integrated Circuits Act, B.E. 2543 (2000)”, ECTI-CON2004, Pattaya, Thailand, May, 2004
- T. Nandhakwang, M. A.Shaikh, "An Efficient Algorithm for Large-Scale Assignment Problems", Hawaii International Conference on Statistics and Related Fields, Honolulu, Hawaii; June. 2003
- T. Nandhakwang, M. A.Shaikh, "Reordered Mutation Operator in Evolutionary Programming: An Assignment Problem Application", 4th International Conference on Dynamic Systems and Applications, Atlanta, Georgia; May. 2003
- T. Nandhakwang, M. A.Shaikh, "Global Web Server Load Balancing using an Entropy Policy", International Conference on Industry, Engineering, and Management Systems 2002, Cocoa Beach, Florida; Mar. 2002
- T. Nandhakwang, M. A.Shaikh, "An Analytical Model for Global Server Load Balancing", in 29th Computers & Industrial Engineering International Conferences, Montreal, Canada; Nov. 2001
 
ผลงานทางวิชาการและบทความภาษาไทย
- พ.อ.ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง “การปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของการก่อความไม่สงบ”, วารสารรัฎฐาภิรักษ์ (ISSN : 0857 – 0442) ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ส.ค. 2552; หน้าที่ 97 -110
- พ.อ.ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง “ความมั่นคงแห่งชาติในยุคหลังสงครามเย็น”, วารสารรัฎฐาภิรักษ์ (ISSN : 0857 – 0442) ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 ก.ค. – ส.ค. 2552; หน้าที่ 111 -117
- พ.อ.ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง “ยุทธศาสตร์ใต้สันติสุขที่ยั่งยืน”, การประชุมวิชาการด้านความมั่นคง ปี พ.ศ.2552 เรื่อง ถอดรหัส พลวัตความมั่นคง (De-Construct in Dynamic of Security) ห้อง Grand Ballroom โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ; 2552
- ทอทหาร (พ.ต.ธีรนันท์ นันทขว้าง) “จีน - อินเดีย รอยร้าวฝังลึก หรือจะจางหาย”, หนังสือ ความรัก มิตรภาพ และความเข้าใจ, สำนักพิมพ์ด้วยรัก, 2546
- ทอทหาร (พ.ต.ธีรนันท์ นันทขว้าง) “ทหารอาชีพกับอาชีพทหาร”, หนังสือ เรื่องราวของความเชื่อมั่น, สำนักพิมพ์ด้วยรัก, 2546
- ทอทหาร (พ.ต.ธีรนันท์ นันทขว้าง) “รัก(ษ์)ไทย”, หนังสือ เรื่องราวของความรัก, สำนักพิมพ์ด้วยรัก, 2545
- ธีรนันท์ นันทขว้าง, บรรจง ปิยะธำรงค์ "Performance Analysis of Data Access on Client/Server", NECTEC Technical Journal, ประเทศไทย; เมษยน 2540
- ธีรนันท์ นันทขว้าง, บรรจง ปิยะธำรงค์ "Client/Server for Data Entry", Journal of Computer Association of Thailand under The Royal Patronage of His Majesty The King; 2539
- ร.ท.ธีรนันท์ นันทขว้าง “พระราชดำรัสคือแนวทาง” หนังสือ ทูลกระหม่อมอาจารย์, โมเดิร์นเพลส, 2534 (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมหามงคลสมัยที่ทรงรับราชการครบ 10 ปี (พ.ศ. 2523 - 2533) และ ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ, 2 เมษายน 2534)
 
กรรมการพิจารณาบทความ
- Kasetsart University Applied Business Journal: KAB Journal, 2551
 
หนังสือ
- ทอทหาร (พ.ต.ธีรนันท์ นันทขว้าง) "สมรภูมิที่เปลี่ยนไป แนวรบที่เปลี่ยนแปลง", สำนักพิมพ์ด้วยรัก, 2546 (ISBN 974-91924-4-3)
 
สมาชิกภาพ  
- Upsilon Pi Epsilon (UPE), International Honor Society for the Computer Sciences
- International Council on System Engineering (INCOSE)
- American Mathematical Society (AMS)
   
รางวัลและประกาศเกียรติคุณ  
- Upsilon Pi Epsilon (UPE), International Honor Society for the Computer Sciences
- Full Scholarship from The Royal Thai Armed Forces to pursue MS. and Ph.D. degrees
- Medal Triathlon Award, NIKE - Rayong Triathlon 89, Thailand
 
บุคคลอ้างอิง
Dr. Muzaffar A. Shaikh, Professor of Engineering & Technology Management, Director, Engineering Management, Florida Institute of Technology, Florida, USA