ทวิพันธ์

ทวิพันธ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Usernametawipan999
สมาชิกเลขที่151580
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา จบปริญญาตรี กศ.บ มหาวิทยาลัยศรีนคิรนิทรวิโรฒ บางแสน

               จบปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

               จบปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐประศาสน

                                    ศาสตร์

การทำงาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี