กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร EQDD NU.

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


มหาวิทยาลัยนเรศวร
Username
qadqadnu
สมาชิกเลขที่
180545
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Educational Quality Development Division : EQDD )

ภูมิหลัง  :  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการสร้างความเข้าใจ สนับสนุน ส่งเสริม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี สำนักงานเลขานุการของคณะ และโครงการจัดตั้งคณะ ตลอดจนสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศ

ปณิธาน  :  มุ่งมั่นสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร นำระบบประกันคุณภาพที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

วิสัยทัศน์  :  เป็นหน่วยงานที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับแนวหน้า

นโยบาย  :  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพฯ
                2. สร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนำมาพัฒนา
                3. สร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ ได้แก่ จัดทำคู่มือ จัดทำฐานข้อมูล
                4. วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ

พันธกิจ  :  1. เป็นหน่วยงานกลาง ในการสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพฯ
               2. จัดให้มีการประเมินภายใน และพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
               3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย
               4. รวบรวมปฏิบัติการที่ดีจากหน่วยงานภายใน ม. มาเผยแพร่และต่อยอด
               5. วิจัยสถาบัน และวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี