Inno

Inno
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
Usernameprakarncha
สมาชิกเลขที่66269
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ                             นายปราการ  เจริญสุรสกล

วันเกิด                         วันที่ 6 กันยายน  2498

สถานที่เกิด                   บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองคอน   

                                  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่อยู่ปัจจุบัน           เลขที่ 75 หมู่ที่ 17 ตำบลท่าสองคอน

                                  อำเภอกั บ้านนทรวิชัย  จังหวัด  

                                  มหาสารคาม

ตำแหน่งหน้าที่การงาน     ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม

                                  เขต 1  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง     

                                  จังหวัด    มหาสารคาม

ประวัติการศึกษา             พ.ศ. 2515  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

                                                  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

                                  พ.ศ. 2520  ประกาศนียบัตรประโยคครู

                                                   พิเศษมัธยม (ศึกษาด้วยตนเอง) 

                                  พ.ศ 2525    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

                                                    วิทยาลัยครูมหาสารคาม

                                  พ.ศ 2540    ปริญญาการศึกษา

                                                   มหาบัณฑิต (วิชาเอก

                                                   เทคโนโลยีทางการศึกษา)

                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน  กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ            มหาสารคาม