Inno

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: prakarncha
  • ศึกษานิเทศก์
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
  • สมาชิกเลขที่ 66269
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ชื่อ                             นายปราการ  เจริญสุรสกล

วันเกิด                         วันที่ 6 กันยายน  2498

สถานที่เกิด                   บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสองคอน   

                                  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่อยู่ปัจจุบัน           เลขที่ 75 หมู่ที่ 17 ตำบลท่าสองคอน

                                  อำเภอกั บ้านนทรวิชัย  จังหวัด  

                                  มหาสารคาม

ตำแหน่งหน้าที่การงาน     ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม

                                  เขต 1  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง     

                                  จังหวัด    มหาสารคาม

ประวัติการศึกษา             พ.ศ. 2515  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

                                                  วิทยาลัยครูมหาสารคาม

                                  พ.ศ. 2520  ประกาศนียบัตรประโยคครู

                                                   พิเศษมัธยม (ศึกษาด้วยตนเอง) 

                                  พ.ศ 2525    ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต

                                                    วิทยาลัยครูมหาสารคาม

                                  พ.ศ 2540    ปริญญาการศึกษา

                                                   มหาบัณฑิต (วิชาเอก

                                                   เทคโนโลยีทางการศึกษา)

                                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบัน  กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ            มหาสารคาม