อาจารย์เมย์


อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Username
mayarts
สมาชิกเลขที่
199678
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ได้รับทุนโครงการภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 9) วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ “อุดมทรรศน์เกี่ยวกับ “เขมร” ในปริจเฉทหนังสือพิมพ์ไทย: กรณีเหตุจลาจลเผาสถานทูตไทยในกัมพูชา พ.ศ.2546” (IDEOLOGIES ON “THE KHMERS” IN THAI NEWSPAPER DISCOURSE: THE CASE OF THE ANTI-THAI RIOTS IN CAMBODIA IN 2003”)

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้รับทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์" (THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND IDEOLOGIES IN THE DISCOURSE OF FORTUNE TELLING: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS)


ผลงานตีพิมพ์

ก. บทความทางวิชาการ

  • บทความเรื่อง “ปัญหาการวิเคราะห์ประโยคภาษาไทย ในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย ตุลาคม 2541-มีนาคม 2545” ตีพิมพ์ในวาร The Journal ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
  • The Representation of Our Neighboring Countries’ in News Coverage: the Case of the Anti-Thai Riots in Cambodia in 2003 ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region” Published by The Mekong Sub-region Social Research Center [MSSRC] – Faculty of Arts, Ubon Ratchathani University โดยได้รับทุนจาก Rockefeller Foundation
  • บทความวิชาการ “สาระสำคัญจากการศึกษาเปรียบเทียบ “พระโมคคัลลาพระสารีบุตรนิพพาน” ฉบับวัดศรีสุดารามวรวิหารกับ “อสีติมหาสาวกนิพพาน” ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ” ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “ศรีสุดารักษนุสรณ์: รายงานการศึกษาและอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในการจัดงาน “วันสุนทรภู่” ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร พุทธศักราช 2551
  • บทความวิชาการ ““ของวิเศษ” และ “สิ่งประดิษฐ์” ในพระอภัยมณี : การบรรจบกันระหว่างจินตนาการกับวิทยาการ” ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความ “สุนทรทรรศน์ นัยพินิจผ่านชีวิตและงานของสุนทรภู่” สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในการจัดงาน “วันสุนทรภู่” ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร พุทธศักราช 2553

ข. CONFERENCE REPORT

  • International Conference "Transborder Issues in the Greater Mekong Sub-region" June 30 - July 2, 2005 Nevada Grand Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand Reported by Chanokporn Puapattankun ตีพิมพ์ในวาร The Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
  • The 3rd Humanities Research Forum in Thailand Project on “Sociocultural Diversity” November 16 - 17, 2006 Thammasat University, Bangkok, Thailand Reported by Chanokporn Puapattankun, Natthakarn Naknuan, Pitchani Sotthiypthin ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ

ด้านการสอน

พ.ศ. 2552

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประเภทตำแหน่งและลักษณะงาน
ด้านวิชาการ ในงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 มีนาคม 2552

ด้านการพูด

พ.ศ. 2538

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดการพูดแบบใช้ปฏิภาณ (พูดสด) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากหมวดภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 1

ได้รับรางวัลที่2 การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลางกลุ่มที่ 1

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 48 ภาคกลางและภาคตะวันออก จากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2539

ได้รับรางวัลที่2 การประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี พรรคประชาธิปัตย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่จากฯพณฯชวน หลีกภัย และทุนการศึกษา 15,000 บาท

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดการพูดแบบใช้ปฏิภาณ (พูดสด) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหมวดภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 1

ได้รับรางวัลที่2 การแข่งขันความสามารถด้านการพูดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่ม 1

ได้รับรางวัลที่3 การประกวดพูดอภิปรายระดับกลุ่มโรงเรียนส่วนกลาง เรื่อง “การกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นของเรา” ตามโครงการการใช้ภาษาไทยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย จากกรมสามัญศึกษาและบริษัทซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด

พ.ศ. 2540

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดการพูดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เรื่อง “บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาการเมือง” จัดโดย รัฐสภา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดการพูดของตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันก่อตั้งสำนักงานป.ป.ป. จัดโดยสำนักงานป.ป.ป. ได้รับโล่จากฯพณฯ ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และทุนการศึกษา 20,000 บาท

ได้รับรางวัลที่2 การประกวดสุนทรพจน์ เรื่อง “ซื้อเสียงขายสิทธิ์ คือทุจริตระดับชาติ” จากสำนักงานสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2541

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดปฏิภาณนักพูด ในงานวจี’ 41 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้รับรางวัลที่ 1 จากการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ประชาธิปัตย์กับการแก้ปัญหาชาติ” ของพรรคประชาธิปัตย์ ในระดับอุดมศึกษา ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย และทุนการศึกษา 50,000 บาท

ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักโต้วาทีดีเด่นจากการแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ประจำปี 2541 ของชมรมวาทศิลป์ และมนุษยสัมพันธ์ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2542

ได้รับรางวัลที่2 จากการประกวดโครงการแชริง สปีช คอนเทสต์ 1999 หัวข้อ “ชีวิตแปรผัน หากตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม” จัดโดย บริษัท เชริงป(กรุงเทพฯ)จำกัด ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บริษัทยู แอนด์ ไอ คอร์โปเรชั่นจำกัดและไทยทีวีสีช่อง3 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท

ได้รับรางวัลดีเด่น ในโครงการยุวชนนักพูด หัวข้อ “พลังนมแม่...แน่กว่าใคร” ระดับอุดมศึกษา จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2543

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผู้ประกาศข่าว ในงานมหกรรมการศึกษา 2000 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาและได้รับสิทธิสอบใบผู้ประกาศข่าวในนามของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ได้รับรางวัลที่1 จากการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยกู้ชาติได้อย่างไร” ในรอบคัดเลือกตัวแทนสถาบัน

ได้รับรางวัลที่2 จากการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยกู้ชาติได้อย่างไร” รอบชิงชนะเลิศ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนการศึกษา 20,000 บาท

ด้านการอ่าน-การเขียน

พ.ศ. 2538

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดกลอนสด เนื่องในงานวันสุนทรภู่ จัดโดยโรงเรียน
สตรีวิทยา

ได้รับรางวัลที่2 การประกวดแต่งคำประพันธ์ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ จัดโดยโรงเรียนสตรีวิทยา

พ.ศ. 2539

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านฟังเสียง จากธนาคารศรีนคร

พ.ศ. 2540

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดบทกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระอัฏฐมราชาธิบดินทร ประเภทกลอนสดนักเรียน จาก มูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี

ได้รับรางวัลที่1 การประชันสักวา เรื่อง โคบุตร กับ 13 เขตการศึกษาทั่วประเทศ ในงานวันสุนทรภู่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย สถาบันสุนทรภู่ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี

ได้รับรางวัลที่1 การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์โลกใหม่ ให้เด็กไทย
ไร้เอดส์” จากสภากาชาดไทย ได้รับโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทุนการศึกษา 5,000 บาท

ได้รับรางวัลที่1 จากการประกวดแต่งเพลงประจำสี ในงานกีฬาประเพณี2540 จากโรงสตรีวิทยา

พ.ศ. 2542

ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดบทความ เรื่อง “คนดีมีมาก คนกล้าทำดีมีน้อย”ในระดับอุดมศึกษา จากสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2543

ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 100 ปี รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ

ด้านศิลปวัฒนธรรม

พ.ศ. 2538

แสดงลำตัดในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสตรีวิทยา

แสดงละครพูด เรื่อง ไม่โกรธ (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

เห่เรือ ในงานเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีวิทยา

แสดงลำตัดต้อนรับเยาวชนไทยจากสหรัฐอเมริกา ตามโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่ จัดโดยกองทัพบก

พ.ศ. 2540

ได้รับทุนนาฏศิลป์และการละคร จากมูลนิธิมหาวชิราวุธานุสรณ์

พ.ศ. 2541

ได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยามหิดล เนื่องในโอกาสเข้าร่วมแสดงดนตรี ”มหกรรมพระมหาชนก” ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

พ.ศ. 2542

เข้าเป็นสมาชิกชมรมดนตรีสากลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (C.U. Band)

จัดนิทรรศการและเล่นสักวากลอนสด ในกิจกรรมจุฬาวิชาการ 2542

จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ด้านวรรณคดีไทย ในกิจกรรมจุฬาวิชาการ 2542

พ.ศ. 2543

แสดงละครโอเปร่า เรื่อง “อามาห์ลกับอาคันตุกะยามวิกาล” จัดโดย ภาควิชาศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547

อ่านทำนองเสนาะและแสดงละครในงานฉลองกรุงเทพฯ 222 ปี จัดโดย กรุงเทพมหานคร

ด้านอื่นๆ

พ.ศ. 2540

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความประพฤติดีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่สังคม จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2540 กรมการศาสนา

พ.ศ. 2544

เป็นผู้แทนนิสิต (นายกสโมสรนิสิต) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2545

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ด้านศิลปวัฒนธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี