Dr.BOB


อาจารย์พิเศษ, ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัทต่างๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Username
danial071
สมาชิกเลขที่
165989
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

1.ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สหวิทยาการศึกษา งานวิจัย และประเมินผล
2.ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขา จิตวิทยาการศึกษา และแนะแนว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ประกาศนียบัตร ปริญญาโท สาขา การจัดการและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ

ประสบการณ์การทำงาน

** ผู้จัดการฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

** กรรมการผู้จัดการ Bkrent Group Software & Service

ความเชี่ยวชาญ
1. วางแผน และกำหนด ยุทธศาสตร์ หน่วงาน องค์กร
2. ดูแลและวางแผนกำลังคนในภาพรวมของ องค์กร
3. Competency KPI
4. Employee Engagement 5.Risk Management 6.Structure Analysis 7.HRM HRD HROB HRIS 8.Tourism Management

ประสบการณ์ เอกชน และภาครัฐ

*** วิทยากร เรื อง e-commerce กับการประกอบธุรกิจ เพื อให้เป็ นการศึกษาแก่ประชาชน โดยโครงการบ่มเพาะความรู้ ความสามารถ รัฐวิสาหกิจ

*** วิทยากรเชี ยวชาญสอนการเขียนแผนธุรกิจ ให้แก่โครงการ SME ของ พัฒนาชุมขนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน 10 รุ่น

*** อดีตอาจารย์ประจำสาขาการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนทางสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปัจจุบัน )

**** หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคคล Student Loan Thailand

ผลงาน & งานวิจัย
§ การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
§ ทำงานวิจัย การจัดการตัวตนในโลกเสมือนจริง กับโลกความเป็นจริงเด็กวัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์ (Cyberspace)
§ Year 2004 Winner Project from Samsung DigitAll Hope in Asia ,Receive 40,000 USD
( From 700 projects competitor )(Committee)
§ ผู้ช่วยนักวิจัยงานวิจัย “ อ่านเก่งด้วยไอที”สำนักงานเขตการศึกษาพิเศษเขต 8

§ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนววิถีพุทธศาสนา ในเขต อ.เชียงของ จ.เชียงราย

§ การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเส้นทาง R3A

§รูปแบบการการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

§ การศึกษาการค้าไทย-พม่า ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-พม่า

บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ในบริบทของพหุวัฒนธรรมพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี