ครูพจน์

ครูพจน์
ครู คศ.3โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน
Usernamecroosupotbondoy30
สมาชิกเลขที่36354
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ข้อมูลประวัติและผลงาน

 

ตอนที่ 1   ประวัติและผลงาน

1.        ชื่อ  (นาย,นาง,นางสาว)             สุพจน์         ชื่อสกุล             ชุมผาง                             . 

ชื่อและชื่อสกุลเดิม                        -                    เชื้อชาติ            ไทย                           .                                                                                                   

สัญชาติ                        ไทย                              ศาสนา .            พุทธ                             .              

2.        ชาติกำเนิด เกิดวันที่             4              เดือน             พฤษภาคม         .          2503   .

ชื่อบิดา        นายเคน          .ชุมผาง              .อาชีพ…..เกษตรกรรม                               .

ชื่อมารดา           นางทองมาก      ชุมผาง      อาชีพ             เกษตรกรรม                                     

ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่        68        หมู่      1    ถนน         -            ตรอก/ซอย                            

ตำบล/แขวง         ท่ามะไฟหวาน        อำเภอ/เขต        แก้งคร้อ         จังหวัด     ชัยภูมิ               

รหัสไปรษณีย์       36150    โทรศัพท์         044-132520           .

3.        การสมรส

ชื่อคู่สมรส       นางละเด่น    ชุมผาง      สมรสเมื่อ      2  พฤษภาคม     .     2535        

มีบุตรธิดา       2         คน       ชาย           1         คน…….หญิง         1                คน

4.        การศึกษา

  1. ปริญญาตรี       (คุรุศาสตรบัณฑิต)    วิชาเอกภาษาไทย        วิทยาลัยครูมหาสารคาม              .          อำเภอเมือง      จังหวัดมหาสารคาม                                   
  2. มัธยมศึกษาปีที่  5  .โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ สาขาวัดอภิสิทธิ์  อำเภอเมือง .จังหวัดมหาสารคาม                                                                         .                                  
  3. มัธยมศึกษาปีที่  3   โรงเรียน   พุฒิชัยวิทยา   อำเภอแก้งคร้อ    .จังหวัดชัยภูมิ…..
  4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ..7…โรงเรียนบ้านโคกกุงอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

5.        งานอาชีพ

5.1 อาชีพหลักในปัจจุบัน. รับราชการเป็นข้าราชการครู  เมื่อ  วันที่ 1  กันยายน  2531 ตำแหน่ง

        อาจารย์ 1  ระดับ 3  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัด  ชัยภูมิ   ปัจจุบัน ดำรง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  ที่โรงเรียน.            บ้านท่ามะไฟหวาน                                                  ตำบล/แขวง .              ท่ามะไฟหวาน        อำเภอ/เขต             แก้งคร้อ     จังหวัดชัยภูมิ                           

       สังกัด .     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 2     รหัสไปรษณีย์  36150                                                                                                                                            

                โทรศัพท์. 086-8744941  จำนวนครู.   16     คน.         จำนวนนักเรียน    252     คน

         5.2 อาชีพรองในปัจจุบัน.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                5.2.1       .                                         ทำนา   ทำไร่                                .

                5.2.2        .                                       ทำสวน                                                            .                                                                  

6.      สอนระดับประถมศึกษาติดต่อกันมาเป็นเวลา.           21             ปี

7.      ผลงานการเรียบเรียงหนังสือ   ตำราไทย   บทความทางวิชาการด้านภาษาไทย  หรือวรรณกรรม

         อื่นที่ได้แต่งร่วมกับผู้อื่นและได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม  โฆษณาเผยแพร่แล้ว  (ถ้าไม่พอโปรดเติมใน

         กระดาษแผ่นอื่น

         7.1  ชื่อเรื่อง.           เส้นทางลัดสู่ คศ. 3        www. Gotoknow.org

         7.2  ชื่อเรื่อง.           วิจัยหลักสูตรท้องถิ่น        www. Gotoknow.org

         7.3  ชื่อเรื่อง.           ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง        www. Gotoknow.org                            

8. การประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งได้รับเชิญหรือรับตำแหน่งทางวิชาการอื่น ๆ

          8.1 งานภาษาไทย

                ………………………………………-……………………………………………

         8.2 งานเขียนที่ได้รับรางวัล

                ……………………………………-………………………………………………

9.          ประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยที่ประทับใจและภูมิใจมากที่สุด

9.1      ได้รับรางวัลชนะเลิศครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น  ระดับกลุ่มโรงเรียนท่ามะไฟหวาน ประจำปีการศึกษา  2534                                                                                                                             

9.2      ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การอ่านทำนองเสนาะ  ระดับชั้น 5-6  เนื่องในการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการนักเรียน  ประจำปี  2542  กลุ่มโรงเรียนท่ามะไฟหวาน          .

9.3      ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ  การอ่านทำนองเสนาะ  ระดับชั้น 5-6  เนื่องในการแข่งขันกิจกรรมมหกรรมวิชาการนักเรียน  ประจำปี  2542  เขตนิเทศที่ 1                    .

9.4      ผู้ฝึกอบรมนักเรียนได้รับรางวัล อันดับที่ 2 ในประกวดกิจกรรมการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ เรื่องพระมหาชนกประเภทโครงภาษาไทย  ระดับ ป. 5-6    ปีการศึกษา  2542                   .

9.5      ครูผู้สอนนักเรียนชนะเลิศการประกวดร้องเพลงระดับประถมศึกษา ในงาน  ประถมชัยภูมิ  รวมใจ  ปฏิรูปการศึกษาสู่สหัสวรรษใหม่    ระหว่างวันที่  29-30  มีนาคม  ..2543              .

10.     ผลงานการสอนภาษาไทยที่พัฒนาจนได้รับความสำเร็จ  เช่น  วิธีการสอน   รูปแบบการสอน 

          สื่อการสอน  (พร้อมระบุการพัฒนาพร้อมหลักฐาน)

                การสอนภาษาไทยแบบโครงงาน  (โครงงานพระมหาชนก)                                                                                   

                การสอนภาษาไทยโดยใช้เพลง   (แผนการสอนภาษาไทยด้วยเพลง)                           

11. ผลงานที่มีการนำไปเผยแพร่หรือแสดงทางสื่อมวลชล  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สร้างภาพยนตร์และอื่น ๆ 11.1 เรื่อง………………………..เผยแพร่ทาง…………………

                เมื่อ  .…………………

                11.2 เรื่อง……………………………………….เผยแพร่ทาง…………………

                เมื่อ พ.………………………………………….

12. เจตคติที่เกี่ยวกับการสอนภาษาไทย

                ภาษาไทยเป็นมรดกทางสังคมที่บรรพบุรุษไทยได้ถ่ายทอดมาจากอดีตถึงปัจจุบัน  จึงจำเป็นสำหรับครูสอนภาษาไทยที่จะต้องหาวิธีถ่ายทอดหลักการ  วิธีใช้ภาษาไทย  ให้ถูกต้อง ทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียนเพื่อเด็กนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน เต็มตามตามศักยภาพและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องต่อไป                                             .

13. เหตุจูงใจหรือบันดาลใจที่ทำให้คิดว่าการส่งเสริมภาษาไทยมีความสำคัญ

1.        ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการที่คนไทยใช้ติดต่อสื่อสารกัน  การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องแสดงออกถึงเป็นผู้มีการศึกษา                              .

2.        นักเรียนส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง และยังไม่เห็นคุณค่าของภาษาไทยจึงจำเป็นต้องปลูกฝังจิตสำนึกและช่วยสร้างความตระหนักการใช้ภาษาไทย                     .                                              

3.        ต้องการอยากจะรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะนักเรียนเกิดความรักในภาษาไทย            .

14. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผล / ประสิทธิภาพในการดำเนินการสอนภาษาไทยของตนเองทั้งในอดีต

       ปัจจุบัน   และอนาคต

1.        อดีต เริ่มจากการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ๆ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ  ยังต้องศึกษาหาวิธีสอนแบบต่าง ๆ และทดลองใช้มา ผลการสอนยังไม่สามารถสร้างความรักภาษาไทยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเท่าที่ควร                                                                                            

2.        ปัจจุบัน  นับตั้งแต่  ปีการศึกษา  2542  เป็นต้นมา  ผู้สอนได้พัฒนาวิธีสอนหลายวิธี

  เช่น  การสอนแบบโครงงาน  สอนภาษาไทยด้วยเพลง<