นายอดิเรก เฉลียวฉลาด

ครู (คศ.1)
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทภ
Usernameadirekmath
สมาชิกเลขที่50306
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นายอดิเรก  เฉลียวฉลาด

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี  ค.บ.  (คณิตศาสตร์)

ปริญญาโท  ค.ม.  (หลักสูตรและการสอน)

ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ปร.ด. สาขาหลักสูตรและการสอน

ผลงานวิชาการ

การวิจัยเชิงบรรยาย

การจัดสนทนากลุ่ม

บทความเรื่อง บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาที่เป็นเลิศ

เทคนิค K-W-D-L กับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์