KPI & Strategy Org.

Dhonlathorn
สวัสดีค่ะ อาจารย์ยม มีข้อสงสัย รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาตอบด้วยน่ะ บริษัททำธุรกิจอาหารส่งออก-ในประเทศ vision คือ มี product Champion ของโลกภายในปี 2010 Mission 1สร้างสินค้าและบริการที่ยอมรับของตลาดโลก 2ผลิตและพัฒนาผลิตอาหาร และบริการที่มีคุณค่าปลอดภัย เพื่อมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค 3.ผลผลิตของคนเพิ่ม 5 เท่า(ของปัจจุบัน) 4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้า Object 1.สร้างยอดขายรวมใน-ต่างประเทศ 1,000 ลบ ภายในปี 2010 2.พัฒนาทักษะความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 1 ลบ./ต่อคนต่อปี 2008 3.สร้างการรับรู้ในตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ขององค์กรที่ดี ต่อผู้บริโภค 2010 4.จัดทำระบบ TQM ให้บรรลุผลภายในปี 2010 5.ทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าสามารถสร้าง Product Champion อย่างน้อย 3 สินค้าภายในปี 2010 การจัดตั้ง Kpi ขององค์กร โดยใช้ BSC ซึ่งได้กำหนด ด้าน Financial กำหนดยอดขาย+ต้นทุน KPI เรียบร้อย ด้าน Stakeholder กำหนดลูกค้าตลาดใหม่+รักษาลูกค้าเดิม เรียบร้อย เรียนถามว่า ขอความกรุณาอาจารย์แนะนำแนวทางให้ด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง (ขอโทษค่ะที่มีข้อสงสัยมาก) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Dhonlathorn
คำตอบ

สวัสดีคุณ Dhonlathorn และท่านผู้อ่านทุกท่าน

จากข้อมูลที่ถามมา สรุปได้ดังนี้

บริษัททำธุรกิจอาหารส่งออก-ในประเทศ

vision คือ

มี product Champion ของโลกภายในปี 2010

การกำหนดวิสัยทัศน์ ควรปรับเป็น  เป็นผู้ผลิตอาหาร(ประเภท.........) ติดอันดับโลก ภายในปี.

จากการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งไปสู่ระดับโลกได้ องค์การ ควรมีการบริหารจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยการกำหนดแนวทางสนการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น องค์การควรมีพันธกิจ ดังนี้

 1. มุ่งมันนำองค์การอย่างมียุทธศาสตร์การจัดการ
 2. มีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
 3. ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ความพึงพอใจของลูกค้า
 4. มีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ในองค์การ
 5. มุ่งเน้นบริหาร-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ทุนมนุษย์)
 6. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 7. มุ่งมั่นบริหารผลลัพธ์การดำเนินการ ให้ได้ตามที่กำหนดไว้
 8. มุ่งมั่นบริหาร - การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

 

จากเครื่องมือที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์  ได้แก่

 1. ยุทธศาสตร์การนำองค์การอย่างมียุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การ
 2. ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการกว้ากระโดด และสู่ความยั่งยืน
 3. ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
 4. ยุทธศาสตร์การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ในองค์การ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการกระบวนการ
 7. ยุทธศาสตร์การจัดการผลลัพธ์องค์การ
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาตร์ดังกล่าวข้างต้น จะต้อง สนับสนุน พันธกิจ และวิสัยทัศน์องค์การ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในระดับองค์กร อย่างน้อย ดังนี้

 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • ความรู้ ทักษะ และความสุขของทีมงาน
 • ผลประกอบการ
 • สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ในแต่ละยุทธศาสตร์ ควรมีการกำหนดเจ้าภาพ มีคณะกรรมการหรือกลุ่มอาสาพัฒนาองค์กร เพื่อเข้ามาบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ

องค์การ จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ องค์กาต้องมีความสามารถ (Capabilities) ที่สำคัญดังนี้

 1. ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ
 2. ความสามารถในการรับรู้ ว่องไวเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจ
 3. มีความสามารถในการยืดหยุ่นในระดับสูง
 4. ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์และนโยบาย
 5. ความสามารถในการออกแบบองค์การและกระบวนการทำงาน ความสามารถ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 6. ความสามารถในการบริหารพันธมิตรและเครือข่าย
 7. ความสามารถในการดำเนินงานที่ดี
 8. ความสามารถทางการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 9. ความสามารถในการจัดหาและการขนส่ง
 10. ความสามารถในการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
 11. ความสามารถในการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
 12. ความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อให้การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ดังกล่าวประสบความสำเร็จ  องค์การของท่านควรมีการนำเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ มาใช้ เช่น

 1.  
  1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด
  2. ลูกโซ่แห่งคุณค่า
  3. การวางแผนยุทธศาสตร์
  4. แผนที่ยุทธศาสตร์
  5. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
  6. Balanced Scorecard
  7. การกำหนดตัวชี้วัดในระดับบุคคล
  8. การวัดระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
  9. P D C A Concept
  10. การบริหารความเสี่ยง
  11. HRM, HRD, Talent management
  12. การพัฒนาสมรรถนะ
  13. องค์การแห่งการเรียนรู้
  14. การบริหารความรู้
  15. การบริหารโครงการ
  16. หน่วยบริหารยุทธศาสตร์
  17. การพัฒนากระบวนการทำงาน
  18. การปรับโครงสร้าง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธุรกิจ
  19. ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ
  20. การปรับปรุงระบบการบริหารงานการเงิน
  21. การจัดการเครือข่ายความร่วมมือ
  22. ศูนย์บริการร่วม
  23. การจัดทำบัญชีต้นทุน
  24. การพัฒนาระบบมาตรฐานบริหารคุณภาพการบริหารจัดการ

และแน่นอนว่า องค์กรจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างดี ท่านจะต้องมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ อยู่เสมอ ซึ่งควรจะมีผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปออกแบบหลักสูตร ให้  โดยไม่จัดตามกระแส แต่จัดตามหลักการและเหตุผล และความจำเป็นที่แท้จริงในการพัฒนาบุคลากร

 

ส่วน Goalหรือจุดมุ่งหมายขององค์การ = Object (วัตถุประสงค์)+ Target (เป้าหมาย)  ที่เขียนมา น่าจะนำไปเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของฝ่าย ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน ความสำเร็จระดับองค์การ

 • 1.สร้างยอดขายรวมใน-ต่างประเทศ 1,000 ลบ ภายในปี 2010  เป็นของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด
 • 2.พัฒนาทักษะความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 1 ลบ./ต่อคนต่อปี 2008  เป็นของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • 3.สร้างการรับรู้ในตราสินค้าและภาพลักษณ์ที่ขององค์กรที่ดี ต่อผู้บริโภค 2010  เป็นของฝ่ายการตลาด
 • 4.จัดทำระบบ TQM ให้บรรลุผลภายในปี 2010  เป็นของฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
 • 5.ทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าสามารถสร้าง Product Champion อย่างน้อย 3 สินค้าภายในปี 2010  เป็นของฝ่าย R&D

สรุป ครับ

 1. ควรทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์
 2. ปรับพันธกิจให้สอดคล้องวิสัยทัศน์
 3. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ระดับองค์การ
 4. กำหนดตวชี้วัดความสำเร็จ ระดับหน่วยงาน
 5. กำหนดตัวชี้วดัความสำเร็จ ระดับบุคคล
 6. กำหนดยุทธศาสตร์การจัดการให้ครอบคลุม พันธกิจ
 7. กำหนดเครืองมือการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ
 8. มีการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง เสมอ
 9. พัฒนาบุคลากร ให้มีภาวะผู้นำ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนองค์การ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำตอบจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ถามมา และผู้อ่านทุกท่าน

สวัสดี

สวัสดี ค่ะ อาจารย์ยม

อาจารย์คงยุ่ง ยังไม่มีเวลาตอบคำถามเลย แต่ยังไงก็ยังรอคอยอยู่น่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ยม

ครับ ผมตอบให้แล้ว ตามข้อมูลที่ปรากฎ อยู่ในส่วนของคำตอบ  ข้อจำกัดของการตอบ คือ เนื้อที่ ของข้อความมีจำกัด และสาระที่ตอบไม่สามารถตอบได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์  ด้วยข้อจำกัดลิขสิทธิ์ที่ผมทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบางหน่วยงาน ครับ ที่ไม่สามารถเผยแพร่ ได้หมดในเวทีสาธารณะเช่นนี้  ต้องขออภัยด้วย  อย่างไรก็ตาม ก็พยายามเขียนให้ครอบคลุมประเด็นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ 

 

ผมแนะนำว่า น่าจะหาที่ปรึกษาเก่ง ๆ เข้าไปให้คำแนะนำ ในระยะที่องค์การต้องเร่งพัฒนา ครับ

สวัสดี ค่ะ อาจารย์ยม

ดีใจจังที่เปิดมาแล้วเห็นอาจารย์ตอบคำถาม คำตอบเป็นประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

อยากถามลูกโซ่แห่งคุณค่าคืออะไรคับ

ขอบคุณมากคับ