HR สายพันธ์แท้ Top HR ต่างกับ HRM อย่างไร

สวัสดีครับ อาจารย์ยม ผมฟังอาจารย์บรรยาย ตอนเรียน ป.โท อาจารย์มีประสบการณ์ มีความรู้ น่าเรียนรู้มากครับ อยากจะคุยกับอาจารย์หลังเรียน แต่อาจารย์รีบกลับไปก่อน ผมเรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ ผมทำงานด้าน HRM ได้ไม่นาน ทำงานด้านอื่นมาก่อน เจ้านายสนับสนุนให้ผมเข้ามรับหน้าที่ HRM 1. HR สายพันธุ์แท้ กับ HRM ต่างกันอยางไร 2. Top HR กับ HRM ต่างกันอย่างไร ครับ 3. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ สำหรับผมเพิ่งเข้ามาเป็น HRM ได้ 6 เดือน ครับ จะเป็น HRM ทำอย่างไร ครับ ท้ายนี้ หวังว่าคงได้มีโอกาสเรียนกับ อาจารย์อีก สวัสดีครับ
คำตอบ

คำถามที่ถามมาแสดงว่า ผู้ถามเพิ่งเข้ามาสู่วงการ HR ครับ ยินดีต้อนรับ และขอให้หมั่นศึกษาหาความรู้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ครับ คำถามที่ถามมา ผมตอบให้ดังนี้

1. HR สายพันธุ์แท้ กับ HRM ต่างกันอยางไร

ก่อนที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่างคำสองคำนี้  ผมคิดว่า ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า HR สายพันธุ์แท้ กับ HRM ในความหมายของผม กับของผู้ถามนั้นตรงกันหรือไม่  ผมจะตอบตามความหมายที่ผมเข้าใจ  ฉะนั้นตำตอบที่ตอบให้นี้ จะไม่ใช่มาตรฐานหรือสูตรสำเร็จตายตัว  ที่จริงเรื่อง HR สายพันธุ์แท้  มีหนังสือของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เขียนไว้ ละเอียดดีมาก ผมแนะนำให้หาอ่าน จะเข้าใจมากขึ้น

 

คำว่า HR สายพันธ์แท้ ในความหมายของผม หมายถึง บุคคลที่ มีจิตวิญญาณ มุ่งมั่นทำงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยชี้ให้เห็นถึงคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน  และเน้นชี้แนะ ผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แก่นแท้ของ คน คือ ทุนมนุษย์ (ปัญญา) เป็นผู้ทำจริง ปฏิบัติจริงเป็นรูปธรรม และสร้างรุ่น ต่อรุ่นให้สานต่ออุดมการณ์ ถึงแม้ตนเองจากโลกนี้ไปก็มีคนสานต่อเจตนารมณ์  เป็นผู้มีจิตใจกว้าง โอบอ้อมอารี มีเมตตา มีความรู้ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นปรารถนาให้คนรอบข้างพบกับแสงสว่างแห่งธรรมเข้าถึง ศีล สมาธิ สติ ปัญญา   

HR สายพันธุ์แท้ในเมืองไทย ที่ผมยกย่องและให้ความเคารพมาก เช่น ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์  ท่านได้เขียนบทความ คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน (ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของบทความได้ที่ http://www.geocities.com/siamintellect/poems/first-end.htm ) เห็นได้ชัดว่า ศ.ดร.ป๋วยอึ้งภากรณ์ ท่านได้ท่านทำเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์มานาน และให้ชี้แนะชาวโลกให้เห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์จะมีคุณภาพได้ ต้องเริ่มบริหารตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา เรื่อยมา และชี้ให้เห็นว่า รัฐฯควรต้องมีมาตรการบริหารพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง

 

 

 อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ 

คำว่า HRM ในที่นี้ ผมอธิบายได้สองความหมาย คือ

หนึ่ง หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) เป็นกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา การแรงงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในองค์การ เป็นต้น

สอง หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมุนษย์ (Human Resource Manager) คือผู้นำของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่บริหารงาน กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากความหมายข้างต้น จะเห็นความแตกต่างเด่นชัด ตรงที่ HR สายพันธุ์แท้ นั้นเป็นปูชณียบุคคล เป็นปราชญ์ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์   โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนกระทั่งตายจากโลกนี้ไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนกว่า  HRM มักเน้นบริหารที่ปลายน้ำคือ บริหารคนเมื่อคนเข้ามาอยู่ในองค์การแล้ว  และมีเป้าหมายการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์การ 

 

 

2. Top HR กับ HRM ต่างกันอย่างไร ครับ

คำถามนี้ก็เช่นกัน  Top HR ในความหมายของผม  คือ คนที่มีความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ ในการบริหาร คน มีความเชื่อว่า คน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์การ  ทำหน้าที่บริหารและพัฒนาคน จนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์การ คือเก่งในบ้าน ในองค์การ เป็นข้อสังเกตว่า คนพวกนี้ ตอนเข้าไปในองค์การใหม่ๆ คนจะไม่ค่อยรู้จัก เพราะด้วยความเรียบง่าย อัตตาต่ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับมีผลงานประจักษ์ เกิดการบริหารการพัฒนาระบบและคนในองค์การ จนเป็นที่รักและเคารพของคนในองค์การทุกฝ่าย ทุกระดับ  ความดีดังกล่าวแผ่ขยายไปทั่งองค์การ ไปถึงนอกองค์การ

จากผลการวิจัยในหนังสือ good to great องค์การที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน จะมีคนเหล่านี้อยู่ในองค์การ  และ  เขาพวกนี้มีอัตตาต่ำ จึงมักจะไม่ปรากฏตัว และ ไม่แสวงหารางวัลใด ๆ และจะแสวงหาปัญหาในองค์การแล้วช่วยขจัดปัญหา ผลักดันให้ทุกหน่วยงานประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เขาจึงได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหรือสังคมว่า เป็นผู้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และเขาเป็นคนเก่งคนดีที่อาจเรียกได้ว่า เขาคือ TOP HR หรือ HR Champion นี่เป็นความหมายเฉพาะของผม  ที่นำกรอบแนวคิด มาจากผลการวิจัยในหนังสือ good to great ครับ  ทั้งนี้ อาจจะมีผู้ที่ให้ความหมายที่แตกต่างกันไป ย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละท่าน

ส่วนคำว่า HRM ผมได้อธิบายไปแล้วในข้อที่หนึ่ง  ครับ 

 

 

3. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ สำหรับผมเพิ่งเข้ามาเป็น HRM ได้ 6 เดือน ครับ จะเป็น HRM ทำอย่างไร

ครับ  สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเป็น HR MANAGER ผมมีข้อแนะนำ ดังนี้

  1. ท่านต้องมีความเชื่อว่า ทรัพยากรมนุษย์ คือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ
  2. ท่านต้องกล้าท้าทายที่จะพัฒนาระบบ และคนในองค์การไปสู่มาตรฐานให้ได้
  3. ท่านต้องมีท่าทีที่ดีต่อผู้คน เพื่อนร่วมงาน และบริหารงานแบบให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
  4. ท่านต้องมีความเที่ยงธรรม ยุติธรรม รอบรู้กฎหมาย กฎระเบียบ มีความเป็นธรรม
  5. ท่านต้องมีความอดทน  การทำงานเกี่ยวกับคน ต้องทน อดทนสูง เป็นสิ่งสำคัญ
  6. ท่านต้องมีการทบทวน กิจการงาน ปัญหา ผลงานตามเป้าหมาย และทำให้ดีกว่าวันที่ผ่านมา
  7. ท่านต้องทำ ทำหน้าที่ อย่างจริงจัง ทำอย่างชาญฉลาด สมเป็นผู้รอบรู้ ในสาขาวิชานี้ ให้มากกว่าใครๆ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโท HR นานาชาติ ที่ว.การจัดการ มหิดล

http://inside.cm.mahidol.ac.th/hr/

คุณทำให้ฉันทำงานสำเร็จ