หลักสูตร MINI HR

ตุ้ม
มีสถาบันไหนเปิดหลักสูตร MINI HR ใช้ระยะเวลาการเรียน
คำตอบ

แนะนำให้ติดตามได้ที่ สถาบันทรัพยากรมนุย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือ ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ที่นิด้า ก็มีครับ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโท HR นานาชาติ ที่วิทยาลัยการจัดการ มหิดล

http://inside.cm.mahidol.ac.th/hr/