ศรัทธา

ศรัทธา คือความเชื่อ ความหวัง ความมุ่งมั่น ตั้งใจในสิ่งนั้นๆ

ความศรัทธา เป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ

คำตอบ