ไม่เขียนบันทึกหรือคะ

  • ตามมาหาอ่านบันทึกของอาจารย์แต่ไม่พบ
  • อาจารย์หยุดเขียนหรือคะ
คำตอบ