โครงการพัฒนาชีวิตครู

ทศพล
โครงการพัฒนาชีวิตครู เป็นเจตนารมณ์ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างข้าราชการครูกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สำนักงาน สกสค.) และธนาคารออมสิน โดยรัฐบาลและหน่วยงานทุกฝ่ายต่างมีความเข้าใจในสภาพปัญหาและสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดให้มี  โครงการพัฒนาชีวิตครู มีวิตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกโครงการฯให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้หลักกระบวนการกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมกับมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างวินัยทางด้านการเงิน การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ และการจัดการในกลุ่มอย่างเป็นระบบควบคู่กันไป                                  จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 7 ปี โครงการฯสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูได้ในระดับหนึ่ง  แม้ว่าครูจะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ  แต่ในปัจจุบันมีครูอีกจำนวนมากยังมีภาระหนี้สินที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีครูอยู่กว่า 1 แสนคน ที่มีฐานะการเงินไม่มั่นคง  ดังนั้นหากครูมัวแต่ครุ่นคิดเรื่องของปัญหาหนี้สิน  ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กตกต่ำลงไปด้วย  เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม  ความไม่สมดุลย์ของค่าครองชีพของครัวเรือน  แนวดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายในภาคปฏิบัติยังไม่เป็นเอกภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผลให้การดำเนินชีวิตของครูส่วนหนึ่ง ที่ขาดความพอเพียง ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ งานในหน้าที่   ไม่ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา        เพื่อช่วยให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ้นจากหนี้สิน ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตครูให้มีคุณภาพขึ้นอย่างยั่งยืน 

อยากทราบความคืบหน้าของโครงการพัฒนาชีวิตใหม่ ที่เรียกประชุ่มเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 ที่ผ่านมา ว่ามันเกิดอะไรขึ้น คนที่รอที่จะกู้จะได้กู้หรือไม่

คำตอบ
not yet answered

หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

          พอประมาณ   + ความมีเหตุผล + ภูมิค้มกันในตัวดี

                       บนฐานของ   ความรู้   คู่   คุณธรรม

กู้เงินโครงการพัฒนาครูแล้วครับ ใช้หนี้ไปเกือบ 2 ปีแล้ว จะกู้เพิ่มได้มั้ยครับ

Todsapol

สมาชิกทุกคนต้องยึดมั่นตามกระแสพระราชดำรัส อย่างเคร่งครัดโดยใช้กระบวนการกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ ช่วยกันกำกับดูแล การกู้เพิ่ม สามารถทำได้เมื่อยื่นก้ไปแล้ว อย่างน้อย 8 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องประสานงานกับประธานกลุ่ม และธนาคารออมสิน ชี้แจงความจำเป็นให้ทราบ ส่วนมาก ยอดอนุมัดเพียงเจ็ดแสน โดยบุคคลคำไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ จึงมีระยะ 2-3-4 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการชี้แจงข้อมูลจริง กับธนาคาร นายกสมาคม กับ ผจ.ธนาคาร คือบุคคลสำคัญที่จะต้องช่วยแก้ปัญหา แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ขอแบบคำร้องจากธนาคาร

2. เสนอให้ ผอ.สพท.เขตลงนาม

3. แล้วนำเข้ามติฯคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด

4. ธนาคารนำมาดำเนินการ อนุมัติ

เมื่อได้รับเงินแล้ว  สำคัญที่สุดคือ  วินัยทางการเงิน และความซื่อสัตย์ต่อสมาชิก

เป็นสมาชิกช.พ.คได้5เดือน เป็นครูอ.บ.ต.จ้าง สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการพํฒนาชีวิตครู สมัครได้หือเปล่าคะ ไปสมัครได้ที่ไหนคะ

Todsapol

          ตอบ คุณศิริภัสสร

ขอบคุณที่ท่านสอบถาม ปัญหาของครูเป็นหน้าที่ของครูทุกคนต้องช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ เราแก้ที่ระบบการบริหารไม่ได้เพราะองค์กรครูถูกแทรกแทรงด้วยผลประโยชน์ทางการเมือง จึงต้องแก้ไขที่การปฏิบัติตนของครูให้มีวินัยทางการเงินอย่างพอเพียง เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาการสอนได้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ

๑. มีเงื่อนไขของการจัดตั้งกลุ่ม  กรุณาเปืดดูรายละเอียดในบันทึกที่ลงBlock เมื่อ ๑ สค.๕๒

๒. สังกัดเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีข้อตกลงกับ ธ.ออมสิน ท่านไปประสานงานดูว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง

๓. ท่านต้องรวมกลุ่มกันตั้ง ๕-๑๐ คนดูแลกันตลอดสัญญาการกู้และมีวินัยทางการเงินพัฒนางานในหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างที่ดี

 

ตั้งกลุ่มย่อย5-10คน จะเข้ากลุ่มกับสมาชิกโรงเรียนอื่นแต่อยู่ในอำเภอเดียวกันได้หรือไมคะ สอบถามจากสกสค.จังหวัดมาแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ต้องอยู่ดรงเรียนเดียวกันเท่านั้น

วงเงินที่ให้กู้1500,000ได้เท่ากันทุกคนในกลุ่มหรือเปล่าค่ะแลเป็นสมาชิกชพค.ยังไม่ถึง1ปี จะยื่นเรื่องกู้ได้เลยหรือไม่คะ

Todsapol

ตอบ กรภ้ส และคุณศิริภัสสร พิจารณาดังนี้ (ข้อ 1)ตั้งกลุ่มย่อย5-10คน จะเข้ากลุ่มกับสมาชิกโรงเรียนอื่นแต่อยู่ในอำเภอเดียวกันได้ 1.1 โปรดแจ้ง สกสค.จังหวัด เจ้าหน้าที่ กรณีการตั้งกลุ่ม ตามระเบียบโครงการ กำหนดให้เป็นสมาชิกที่เกิดจากความสมัครใจ และต้องให้สัจจะที่จะดูแลกันตลอดสัญญา เป็นบุคคลากรที่อยู่ในอำเภอเดียวกัน 5-10คน รวมเป็นหนึ่งกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มย่อยจัดทำโครงการที่ไม่เน้นรายได้แต่ให้เน้นงานในหน้าที่ หนึ่งกลุ่มใหญ่ให้มีสมาชิกกลุ่มย่อยรวมมากกว่า 20คนขึนไป(ข้อบังคับเดิม 50คนขึ้นไป)เสนอขอจัดตั้งกลุ่มต่อธนาคารออมสินเพื่อประเมินความเข้มแข็งก่อน แล้วเสนอ สกสค.จังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสามฝ่าย(ธนาคาร,ผ้แทนกระทรวง(ผอ.สกสค.),ประธานกลุ่มพัฒนาชีวิตครูจังหวัด) ตอบ ศิริภัสสร (ข้อ 2)วงเงิน 1,500,000ล้าน บุคคลค้ำได้แต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสังกัด(ครูเอกชน,ครูเทศบาล) เงินเดือนที่รับในปัจจุบันและ อายุราชการที่เหลือ (ไม่เกิน65ปี)มีเงินเดือนให้หักไม่เกิน70%ของเงินเดือนทั้งนี้ธนาคารพิจารรณาความน่าเชื่อถือของกลุ่ม และบุคคลเป็นสำคัญ 2.1 การเป็นสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู คนละคณะกับสมาชิก ชพค.การขอใช้สิทธิ์กู้ 1,500,000 ต้องจัดตั้งกลุ่มตามข้อ 1 มาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ขอขอบคุณ และขอเป็นกำลังใจให้ท่านจงมีพลังกาย พลังใจที่จะสู้วิกฤตสังคม เพื่อครอบครัวที่มั่นคง

โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างไรคะมีเงื่อนไขในการกู้อย่างไรบ้างคะ

ช่วย clear ปัญหาให้ด้วยค่ะ มีสมาชิกในกลุ่ม 9 คน ได้กู้ไปแล้ว คนละ 500,000-700,000 บาท ขณะนี้สมาชิกต้องการกู้เพิ่มเป็น 1,500,000 บาท แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการกู้เพิ่มและไม่ต้องการค้ำประกันมากกว่านี้อีกแล้ว สมาชิกในกลุ่มมาบีบให้ลาออกและจะไม่ค้ำให้ข้าพเจ้า ซึ่งตรงนี้สมาชิกไม่สามารถที่จะทำได้ ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรดีเพื่อความอยู่รอดในด้านสังคมด้วย แม้แต่ประธานกลุ่มก็หาว่าเห็นแก่ตัว (ข้าพเจ้าวิเคราะห์แล้วสถานการณ์ข้างหน้าในการผ่อนจ่ายจะต้องมีปัญหาแน่นอนเพราะสมาชิกอายุ 50 ปี ขึ้นกู้มาแล้วทุก ๆ ยอด )อันตัวข้าพเจ้าเองคงไม่มีปัญญาจะหาเงิน เจ็ดแสนบาทมาล้างหนี้ได้ ประธานกลุ่มท่านนี้ไม่ยอมเซ็นต์อนุญาตให้สมาชิกจำนวน 6-7 คนทีต้องการกู้เพิ่ม ทำให้สมาชิกต้องหันมาบีบข้าพเจ้า ช่วยกรุณาเคลียปัญหาให้ด้วย ขอบคุณค่ะ

ครูที่เป็นสมาชิกพัฒนาชีวิตครูจังหวัดไหนกู้เงิน หนึ่งล้านห้าแสนได้แล้ว ช่วยบอกหน่อยนะ หนองคายยังกู้ไม่ได้เลยจะตายอยู่แล้ว ส่งคำขอกู้ไปผู้ใหญ่ระดับสกสค.ไม่เซ็นบอกรอก่อนกำลังตรวจสอบอยู่ จังหวัดอื่นเหมือนกับหนองคายหรือไม่ช่วยบอกหน่อย

ได้ขอแบบขอกู้เงินที่ธนาคารออมสินและได้ให้ ผอ.สพท.เซ็นเรียบร้อยแล้วไปถึงท่านผู้ยิ่งใหญ่ที่ สกสค.แล้วไม่เซ็นผ่านบอกรอก่อน รอทำไมหรือ ธนาคารออมสินบอกว่ารอปล่อยกู้อยู่ หรือผลประโยชน์ไม่ลงตัวเหมือนกู้ชพค.

Todsapol

แนวดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายในภาคปฏิบัติยังไม่เป็นเอกภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของโครงการ ไม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผลให้การดำเนินชีวิตของครูส่วนหนึ่ง ที่ขาดความพอเพียง ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ งานในหน้าที่ ไม่ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษา

ยื่นขอสินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครู โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อรวมหนี้ 2 ล้านบาท ส่งเรื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ณ บัดนี้ 11 กันยายน 2552 เรื่องยังแช่แข็งอยู่บริษัทประกัน ไม่มีคำตอบให้ ขอความกระจ่าง จักเป็นพระคุณยิ่ง

เงินเดือน 10440 บาท กู้ยอด 1.5 ล้าน ได้ไหมครับ

สงขลา ตอนนี้กำลังปล่อย 1,500,000 บาท อยู่ บางคนส่งก่อนได้รับแล้ว แต่กลุ่มต้องทำรายงานความเข็มแข็ง กลุ่มไหนไม่ทำจะไม่ได้รับการพิจารณา

ในกรณีของกล่มดิฉันมีหนี้เกินวงเงินที่กู้ได้ต้องการปิดหนี้นอกระบบให้หมดเพื่อจะได้เป็นหนี้ออมสินที่เดียวมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยไหนๆธนาคารออมสินก็มีโครงการปิดหนี้ให้ข้าราชการแล้วก็ควรจะอนุมัติวงเงินตามหนี้ที่ผู้กู้ยืนไปนะค่ะไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าพวกเราปิดหนี้ที่อื่นไม่มิดและต้องมาจ่ายออมสินอีกแต่ถ้าไม่กู้ก้ไม่ได้เพราะไม่มีเงินปิดหนี้เหมือนกันขอความกรุณาตอบและหาวิธีการช่วยเหลือด้วยพวกเรายื่นกู้ที่ธนาคารออมสินสาขาท่าน้ำพระประแดง เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระประแดง

ผมกู้หนึ้งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเสียเงินทำประกันชีวิตไป 1 แสนกว่าบาท คุ้มครอง 8 ปี ต้องยอมด้วยความจำยอมเพราะจำเป็นต้องใช้เงิน ทำไมประกันมากเหลือเกิน แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาชีวิต เงินถูกบังคับให้ต้องทำประกันตั้งเป็นแสนอย่างนี้ แล้วเงินส่วนนี้เมื่อครบสัญญาแล้วผมจะได้คืนกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ทำประกัน หรือไม่ได้คืนเลยซักบาท ใครรู้ช่วยบอกที และขอท่านรัฐมนตรีช่วยดูเรื่องนี้ด้วยทำไมบังคับให้ทำประกันแพงจังเลย

ยังดีที่คุณกู้ได้ แต่ดิฉันออมสินอนุมัติยอดเงินแล้ว ประกันไม่ผ่าน จะทำยังไงดี เทวดาหน้าไหนจะช่วยพวกเราได้ เพราะออมสินบอกว่าหากประกันไม่อนุมัติ ก็จ่ายเงินไม่ได้ เครียดมาก ๆ

Todsapol

ขอโทษที่ไม่ได้ตอบตอนแรก ทิ้งห่างไปนาน ท่านทั้งสามคงรออยู่ ท่านสามารถไปดูที่ บล๊อก พัฒนาชีวิตครูตามลอยเศรษฐกิจพอเพียง และ พัฒนาชีวิตครูสู่การปฏิรูปการศึกษาจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีด

๑. จากคุณ จิระพันธ์ ชอบสุข เมื่อ ศ. 11 ก.ย. 2552 ไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่จังหวัดอะไร ธนาคารสาขาใด ช่วยแจ้ง ตอบ  ป่านนี้  ธนาคารคงเรียกท่านแล้ว

๒. จากคุณหนุ่ม เมื่อ พ. 16 ก.ย. 2552 เงินเดือน 10440 บาท กู้ยอด 1.5 ล้าน ได้ไหมครับ ตอบ ให้ได้ 50 เท่าไม่เกิน 1.5 ล้าน ระยะเวลาผ่อน 10-15ปี

๓. จาก คุณ พันธ์ รัตภูมิ เมื่อ ศ. 18 ก.ย. 2552  สงขลา ตอนนี้กำลังปล่อย 1,500,000 บาท อยู่ บางคนส่งก่อนได้รับแล้ว แต่กลุ่มต้องทำรายงานความเข็มแข็ง กลุ่มไหนไม่ทำจะไม่ได้รับการพิจารณา ตอบ ถูกต้องครับ เพื่อให้สสกสค.และธนาคารได้ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มท่านว่าได้ดำเนินงานตามกระบวนการกลุ่มและหลักการของโครงการหรือไม่

๔. จากสมาชิกหนี้ออมสิน เมื่อ อ. 22 ก.ย. 2552 ในกรณีของกล่มดิฉันมีหนี้เกินวงเงินที่กู้ได้ต้องการปิดหนี้นอกระบบให้หมดเพื่อจะได้เป็นหนี้ออมสินที่เดียวมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยไหนๆธนาคารออมสินก็มีโครงการปิดหนี้ให้ข้าราชการแล้วก็ควรจะอนุมัติวงเงินตามหนี้ที่ผู้กู้ยืนไปนะค่ะไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าพวกเราปิดหนี้ที่อื่นไม่มิดและต้องมาจ่ายออมสินอีกแต่ถ้าไม่กู้ก้ไม่ได้เพราะไม่มีเงินปิดหนี้เหมือนกันขอความกรุณาตอบและหาวิธีการช่วยเหลือด้วยพวกเรายื่นกู้ที่ธนาคารออมสินสาขาท่าน้ำพระประแดง เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพระประแดง ตอบ  กรุณาโทรหาคุณ พงษ์ศักดิ์ ธีระวรรณสาร 0891533172 ประธานจังหวัดสมุทรปราการ ด่วน

๕.จากผู้สงสัย เมื่อ อ. 29 ก.ย. 2552 กู้หนึ้งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทเสียเงินทำประกันชีวิตไป 1 แสนกว่าบาท คุ้มครอง 8 ปี ต้องยอม ?????ทำไมประกันมากเหลือเกิน ตอบ  การทำประกันเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และสมาชิกผู้ค้ำนะครับ

๖.จากผ้สงสัยจัง เมื่อ อา. 04 ต.ค. 2552 ดิฉันออมสินอนุมัติยอดเงินแล้ว แต่ประกันไม่ผ่าน ตอบ มีปัญหา ให้โทรไปที่เบอร์ 023560105 =022824055 ศูนย์พัฒนาชีวิตครู สนง.สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ ผอ.ถวิล น้อยเขียว หรือ สนง.ใหญ่ ธนาคารออมสิน 022998589 -022998000 ต่อ 101011 -101013

สู้กันน๊ะ  และหวังว่า ครู ต้องช่วยครูอย่างจริงใจ 

ครูอยู่ไปทิ้งครู หรือดูแคลนครูด้วยกันน๊ะ

ดิฉันเป็นครู 6 ปี เป็นอัตราจ้าง 3 ปี ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการได้ 3 ปี เงินเดือน 11,700 บาท อายุ 29 ปี สมัครสมาชิกกลุ่มพัฒนาชีวิตครูบุรีรัมย์ อ.นางรอง ได้ และได้ยื่นกู้ 1,500,000 บาท ตั้งแต่ดือน สิงหาคมแต่ตอนนี้เรื่องผ่านจังหวัดแล้ว เรื่องมาอยู่ที่ธนาคาร อ.นางรองแล้ว ถึงลำดับจะเรียกแล้วคะ ถึง 177 ดิฉัน ลำดับที่ 178 ไปถาม ธ.นาคาร บอกว่าให้เตรียมเอกสารไว้ 3 อย่าง คือ 1. สลิปเงินเดือนที่ปริ้นจากเน็ตเดือนก.ย 2. รายงานเงินเข้าบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สเตสเม้น) 3. ใบรับรองเงินเดือน ต.ค. เจ้าหน้าที่ ธ.ให้เตรียมตั้งแต่ต้นเดือนแล้วยังไม่เรียกเลย ไม่ทราบว่าดิฉันจะผ่านการกู้หรือไม่คะ เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า ขอตรวจสอบกลับไป สพท.บร.3 อีกครั้ง ไม่ทราบว่าเรื่องผ่านจังหวัดแล้วทำไมต้องถามเขตอีก ขอบคุณที่ตอบให้นะคะ

Todsapol

รอหน่อย คิดว่าไม่นาน เดี๋ยวก็ได้ ( .... แต่คนรอ...ใจจะขาดใช่ใหม....เห็นใจน้อง?) เห็นใจ จนท.ธนาคารเขาเหมือน กัน เพราะ รบ.ภายในของเขาก็ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติที่รอบคอบ สลีบเงินเดือน จำเป็นต้องขอดูยอดปัจจุบัน

ดิฉันยื่นเรื่องขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ยื่นเรื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 จนบัดนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย

เรื่องถึงธนาคารออมสินตั้งนานแล้ว 23 ต.ค. 52 ยังเงียบสนิท จะทำอย่างไรดี จะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าหนอ

Todsapol

เห็นใจผู้รอคอยความหวัง หัวอกอย่างพวกเรา ยามไม่มี ยามขาดมือ สิ่งที่หวังก็คือวันที่รอคอย แต่ก็ต้องเห็นใจ จนท.ธนาคารออมสิน ถูกเร่งรัดทั้งขึ้นและล่อง ที่ต้องรอบคอบ ปล่อยเงินก้อนโตเอาตำแหน่งหน้าที่ไปคำประกันความเสี่ยงที่กำหนดมาให้ต้องทำตามนโยบาย ผมเชื่อว่าไม่นาน ครูผู้รอคอยต้องได้รับข่าวดี เพราะธนาคารจะไม่ยอมเก็บเงินไว้นานถ้าทุกอย่างถูกต้องครบบริบูรณ์ ไม่เช่นนั้น โทรไปที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครูแห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ โทร 0854462022 (คุณมุกดา นามโยธา จนท.ศูนย์ฯ) หรือ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ฝ่ายสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ โทร 022998589 ; 022998000 หรือ e-mail;[email protected] อย่าท้อน่ะ สู้อีกนิด เดี๋ยวได้

เมื่อไหร่จะอนุมัติเงินกู้พัฒนาชีวิตครูสุรินทร์คะ

ถ้านำหนังสือสัญญากู้เงิน อันเป็นมูลหนี้จำนองหรือหนังสือสัญญาจำนอง และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองมายืนกู้ จะสามารถอนุมัติเงินได้ภายในกี่วันครับ

สวัสดีครับผมเป็นครูบรรจุใหม่อยู่ในจังหวัดปัตตานีและต้องการเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไรบ้าง และสมัครได้ที่ไหนครับ

ช่วยอธิบายวงเงินที่กู้ และระยะเวลาในการจ่าย

ขอบคุณครับ

Todsapol

1. ครูสุรินทร์ ช่วงก่อนสิ้นไตรมาตร สุดท้ายของปี ปกติ ธนาคารจะรีบเครืองานเก่าไม่ให้ค้าง ไปประสานงานกับธนาคารโดยตรงได้เลย ไม่เช่นนั้นฟ้องนาย www.kpt.or.th และ Mail : [email protected] 2. ครูดรีม ไปประสานงานที่ธนาคารสาขาก่อนเพื่อตรวจสอบสัญญ แล้วให้รีบทำเรื่องเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินได้เร็วเข้า 3. ครูปัตตานี โทรติดต่อ ประธาน บุญชิต ชูชาติ 086-273-7243 ประธานเครือข่ายภาคใต้ 3.1 ไปประสานงานที่กลุ่มอำเภอที่อยู่ใกล้ ปัจจุบัน ปัตตานี มีสมาชิก 943 คน 15 กลุ่มอำเภอ 3.2 รวมกลุ่มย่อยใหม่ ให้ได้สมาชิก 5-10 คน เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ มีหลักฐานตามที่กลุ่มอำเภอนั้นกำหนด 3.3 ฝากเงินสัจจะ ครบ 6 เดือนไปแล้วจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้ และปฏิบัติตนตามข้อตกลงที่กลุ่มอำเภอกำหนดเป็นระบเยีบของกลุ่ม 3.4 ร่วมกิจกรรมกลุ่มตามที่กำหนด พร้อมทั้งเป็นเพื่อนแท้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อร่วมแก้ปัญหา และพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด 3.5 มีวินัยทางการเงิน มีสัจจะ เป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ก่อปัญหากับกลุ่มยอย กลุ่มใหญ่

ผมมีเรื่องรบกวนอ.ดังนี้ครับ

1. ในกลุ่มย่อยถ้าสมาชิกมีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เท่ากัน 10ปี 1คน 15ปี 5คน เมื่อเวลาคนที่ 10ปีเกษียณ จะยังคงต้องรับภาระในการค้ำประกันต่ออีก 5ปี หรือไม่ ถ้ายังรับภาระอยู่จะมีผลต่อเงินบำเน็จหรือไม่

2. ถ้าสมาชิกขอลาออกจะต้องทำอย่างไรบ้าง (ขอด่วนนะครับ)ขอบคุณมากครับ

Todsapol

ถึง อ.วรวุฒิ ตอบ ข้อ 1 ต้องรับภาระการเป็นผู้คำไปตลอดสัญญา เพราะ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ครูต้องเป็นเพื่อนแท้ร่วมกันในการแก้ปัญหา และร่วมพีฒนาอย่างสร้างสรรค์ (อย่าทิ่งกันเลยครูครับ ถ้าครูไม่ช่วยครูแล้วใครจะช่วยเรา.....ปัญหา อยู่ที่พวกครูเราไม่ไว้ใจกันเอง) ตอบ) ข้อ 2 สมาชิกคนใดจะลาออก 2.1 จะออกได้ก็ต่อเมื่อท่านนั้น ไปปิดบัญชีหนี้ค้างชำระจากธนาคารเรียร้อยแล้ว คือไม่มีหนี้ที่กู้มา จึงจะลาออกได้ 2.2 กลุ่มนั้น ๆ ควรจะหาสมาชิกมาเพิ่มให้ได้ 5-10 คน เพื่อสิทธิ์ในการกู้คราวต่อไป

 

ข้อคิด

เมื่อมาเป็นสมาชิกกลุ่มร่วมกันแต่แรกแล้ว เรามีสัตยาบันต่อกันอย่างไร ก็ควรยึดมั่นในสัจจะนั้น แต่เมื่ออยู่ไปนานเข้า ๆ พวกเราเองบางคนกลับลืมคนที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ปัดภาระให้ผู้นำที่ร่วมก่อตั้ง... นี่แหลาะครู(ส่วนหนึ่งที่มาเป็น ปู...ชนี...ยบุคคล)

ดิฉันเพิ่งทราบข่าวน่ะค่ะ 

คือว่าเพิ่งจะยื่นรายชื่อสมาชิกไปน่ะค่ะ

คำถามมีดังนี้ค่ะ

1. เป็นราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเพิ่งบรรจุใหม่กันในปี52 นี้ทั้งนั่นเลย

จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะฐานเงินเดือนก้ออยู่ที่ 7940-8320

2. มีสิทธิ์กู้ได้ไม่เกินกันคนละ 50 เท่าของเงินเดือนใช่มั้ยค่ะ

3. แล้วถ้าเป็นหนี้นอกระบบ

  เช่น มีเจ้าของที่ดินใจดีปล่อยให้ผ่อนส่งรายเดือนอยู่น่ะค่ะ

เดือนละ 5000 บาท  แต่มีสัญญาการผ่อนชำระด้วยน่ะค่ะ

 อย่างนี้ กู้ได้มั้ยค่ะ

4. คนที่ติดแบล็คลิสค์ ยื่นกู้จะผ่านมั้ยค่ะ หรือค้ำให้เพื่อนๆ ได้หรือเปล่าค่ะ

เพราะต้องการกู้เงินไปเคลียร์แบล็คลิสด้วยน่ะค่ะ

5. สมรสแล้ว หนี้สินที่เกิดขึ้นเกิดหลังแต่งงานน่ะค่ะ ครูต้องการกู้เงินเคลียร์ให้คู่สมรสด้วยได้หรือเปล่าค่ะ  เพราะเป็นหนี้ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาแต่ใช้ชื่อของคู่สมรสน่ะค่ะ

ถ้าไม่ได้  ช่วยแนะนำทางออกหน่อยได้มั้ยค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

 

 

 

 

ระวัง ! การกู้เงินโครงการนี้ หากท่านกู้แล้ว ส่งคืนก่อนครบ ๓ ปี มีค่า ปรับโดยการเรียกเก็บจากธนาคารออมสิน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียการชำระปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนด อัตราร้อยละ ๑ ของเงินกู้คงเหลือ โดนมาแล้ว ๕.๔๘๗.๑๗ บาท โดยแจ้งวันที่ ๖ พฤศจิกายน ให้นำไปชำระภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน อยากทราบว่า โครงการนี้ต้องการพัฒนาชีวิตครูให้ดีขึ้น หรือ ต้องการขูดเลือดเนื้อครูกันแน่ ใครที่กำลังจะกู้คิดดี ๆนะคะ ถ้ากู้แล้วยอมเป็นหนี้จนครบสัญญาแล้วไป หากนำไปแก้ปัญหาแล้วนำมาคืนก่อนกำหนดจะถูกปรับไม่น้อย ผู้หลักผู้ใหญ่หันมาดูหน่อยว่าโครงการดีๆนี้ มีเห็บ หมัด ทาก มากน้อยเท่าไร

Todsapol

ตอบ ครูโอ๋

ข้อ1-2-3 กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือน บุคคลคำไม่เกิน 1.5 ล้าน และถ้ามีหลักทรัพย์ ให้ตามราคาประเมิน ไม่เกิน 5 ล้าน

ข้อ 4 คนที่ติดแบล็คลิสค์ รีบนำไปเคลียซะ ดีกว่าที่จะปล่อยให้ดินพอกหางหมู รวบรวมหลักฐานทั้งหนี้นอก และหนี้ในระบบ

ข้อ 5 ครูต้องการกู้เงินเคลียร์ให้คู่สมรสด้วยได้เลย

  ครูโอ๋  ไปแจ้งเข้ากลุ่มที่ประธานกลุ่มอำเภอ หรือ ติดต่อ สกสค.ที่น้องอยู่

ตอบคำถามครูไม่แสดงตน  ขอบคุณที่แนะนำว่า

"ชำระปิดบัญชีเงินกู้ก่อนกำหนด อัตราร้อยละ ๑ ของเงินกู้คงเหลือ โดนมาแล้ว ๕.๔๘๗.๑๗ บาท"  ธนาคารไหนช่วยแจ้ง  ขอข้อมูล  ถ้าครูมีทางออกอื่นที่ดีกว่าโครงการนี้ ก็ควรพิจารณาเลือกได้  แต่นี้เป็นระเบียบที่มีการกลั่นกรองจากคณะกรรมการโครงการ ธนาคาร และผู้แทนกระทรวงฯ

เชิญ สืบค้นข้อมูลโดยตรงไปที่ http://www.kpt.or.th/ หรือ เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูประเทศไทย

เมื่อไหรจะอนุมัติเงินกู้ส่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2552จังหวัดปัตตานี

พัฒนาชีวิตครูล้านห้า เห็นบอกว่าจะดำเนินการให้รวดเร็ว ทำไมจึงยังช้าอยู่ ยื่นกู้รอบแรกยังเงียบอยู่ ตอนนี้เริ่มมีหนี้อีกแล้เพราะต้องส่งลูกเรียน เงินเดือนเหลือไม่พอส่งลูกเรียน ถ้ากู้ได้ล้านห้า หักใช้หนี้นอกระบบแล้วคงเหลือเงินก้อนพอได้ส่งลูกเรียน

ดิฉันมีเงินเดือน 23,465 บาท มีสอนพิเศษอีกเดือนละประมาณ 7000 บาท อยากทราบว่าสามารถกู้ได้ถึง 1,500,00 บาทหรือเปล่าคะ ตอนนี้ผ่อนดอกเบี้ยนอกระบบเดือนละ 16,500 บาท นี่เป็นเฉพาะดอกเบี้ย ยังไม่รวมต้นค่ะ

สวัสดีครับ

ผมข้อสงสัยและต้องการสอบถาม คือ

1. ขณะนี้ผมทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน หลังหนึ่ง ในราคา 1,000,000 บาท มานาน 20 เดือน ๆ ละ 5000 บาท ตอนนี้เหลือระยะเช่าซื้อ อีก 180 เดือน ผมสามารถนำสัญญาเช่าซื้อนั้นมมาหลักฐานประกอบการกู้เงินได้หรือเปล่า และถือว่าหนี้นี้เป็นหนี้นอกระบบใช้ไหมครับ

2. ถ้าได้ ต้องใช้หลักฐานเอกสารอะไรบ้างของเจ้าหนี้ในประกอบการกู้

3. ถ้าไม่ได้ จะต้องทำอย่างไรบ้างกับบ้านหลังนี้ถึงจะหมดหนี้

กรุณาช่วยตอบด่วน

Todsapol

ข้อ ๑ ได้

ข้อ ๒ ควรไปปรึกษาธนาคารออมสิน และสมาชิกในกลุ่ม

ข้อ ๓ รีบทำ เพื่อชีวิตที่ดีบั้นปลายครูเราจะได้อยู่อย่างสมศักดิ์ศรี

รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ใครที่กู้โครงการพัฒนาชีวิตครู ตอนนี้ต้องเสียเงินค่าประกันในการกู้หรือเปล่าคะ ถ้าเสีย เสียร้อยละเท่าไหร่ ทราบมาว่าเสียร้อยละ 10 จริงหรือเปล่า ขอบคุณค่ะ

คำถามที่ 39 เงินประกันร้อยละ 10 เชียวหรือ ถ้าจริง ทำไมโหดเหมือนเงินกู้มหาโหดเลย

อาจารย์ถามหน่อยครับว่า ถ้าผมมีหนี้ล้านห้า กู้เสียเงินค่าประกันแสนห้า เหลือเงิน หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่น ผมจะพอเคลียร์หนี้หรือครับ

ดิฉันยื่นกู้ผ่านกระบวนการมาจนถึงธนาคารออมสินแล้ว อยากเรียนถามว่าจะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้รับคำตอบว่าอนุมัติไม่อนุมัติ แล้ว ทางธนาคารออมสินสาขาที่ยื่นเรื่องกู้ กับ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ ใครเป็นผู้อนุมัติเงินกู้คะ

ครู Todsapol เลิกตอบคำถามแล้วล่ะ พวกเรา อย่าถามเสียให้เสียเวลาเลย 555+

Todsapol

โถ....น้อยใจไปได้ ผู้เข้ามาเยี่ยมชม [IP: 58.137.18.98] เมื่อ อ. 26 ม.ค. 2553 @ 12:10 #1821606  เอ่า  กินก๋วยเตี๋ยวโบราณนี่

ของครูคนหนึ่ง  เรื่องเงินประกัน  เป็นเงื่อนไขของการคุ้มครองสวัสดิการในอนาคตเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรทั้งผู้คำและญาติจะได้รับประโยชน์  อย่ามองข้ามความปลอดภัย   สมาชิกในกลุ่มของผมพบเหตุการณ์นี้มาแล้ว  คุ้มค่ากว่า  อย่าไปเสียดาย  เมื่อกู้ใหม่ก็สามารถถอนส่วนต่างของเวลาที่เหลือคืนเงินมาได้

 

 

มา ๆ ขอตอบแทนครู Todsapol เอง ไม่ยอมตอบบางคำถาม เปิดเข้ามาดูแล้วคันปาก ขอตอบแทนหน่อยน๊ะจ๊ะ 555+

คำถาม 36 เงินเดือนขนาดนี้สบาย ๆ ล้านห้า ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่ข้อสำคัญเมื่อได้เงินแล้วจงใช้เงินอย่างมีระเบียบวินัย ไม่ใช่พอได้มาแล้วตาโตเท่าไข่ห่าน ใช้ ใช้ และก็ใช้ มันก็จะหมดภายในกระพริบตาเดียว แล้วเป็นหนี้ไป 15 ปี

คำถาม 39 เดี๋ยวนี้ไม่มีประกัน 10% แล้วค่ะ เขายกเลิก แล้วแต่ครูจะทำหรือเปล่าค่ะ แต่ก็มีประกันกลุ่ม กู้ ห้าแสนก็เสียประมาณหมื่นกว่าบาทนิดหน่อยอ่ะค่ะ

คำถาม 40 แต่ก่อนเขาโหดเพราะเขากลัวครูจะเบี้ยวหนี้ทำให้เพื่อนที่ค้ำเดือดร้อน เดี๋ยวนี้เขาไม่บังคับแล้วค่ะ

คำถาม 41 ถ้าผ่านมาทุกขั้นตอนเอกสารถึงธนาคารออมสินก็ไม่น่าจะเกิน 1 เดือน ธนาคารออมสินเขาน่ารักมาก ๆ อะจ้า (ถ้าคนกู้ไม่เยอะ)

สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ ครูปลดนี้ได้สำเร็จ แล้วอย่าเป็นหนี้อีก จงมีวินัยในการใช้เงินค่ะ

ด้วยรักและห่วงใยครูไทยผู้เป็นหลักชัยของประเทศไทย

พัฒนาชีวิตรูเช็คเครติตบูโรหรือไม่

Todsapol

คำถามที่ ๔๕ เช็ค แต่เป็นการตรวจสอบของธนาคารเพื่อการสร้างระบบฐานการเงิน ป้องกันครูที่ไม่มีวินัยทางการเงิน แต่ช่วยแก้ปัญหาให้ครูที่เผลอพลาดไปเป็นหนี้ บร.เงินด่วนต่าง ๆ ซึ่งครูจะต้องจริงใจกับการให้ข้อมูลและเปิดใจให้ตรวจสอบ เพื่อการพัฒนาทั้งระบบ ถ้าท่านจริงใจที่จะแก้ปัญหา เพื่อครอบครัวของท่านเอง พัฒนาชีวิตครูก็ช่วยท่านได้ 

อยากกู้เงินโครงการพัฒนาชีวิตครูแต่หาสมาชิกยังไม่ครบ 5 คน เป็นครูในอำเภอวังหิน จ.ศรีสะเกษ ใครช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าควรทำอย่างไร จึงจะหาสมาชิกได้ ครูในโรงเรียนที่บรรจุใหม่ก็มีประมาณ 3 คน ขาดอีก 2 คนใครอยากกู้เงินไปใช้หนี้ออมทรัพย์แต่ต้องอยู่ในอำเภอวังหิน ติดต่อได้ที่นี่คะ 080 1546 487 ด่วน

Todsapol

เห็นใจสมาชิกใหม่ กลุ่มย่อย ๔ คน เสี่ยงมาก เพราะอนาคต อาจมีการโยกย้าย - วันข้างหน้า (๒ ปีขึ้นไป) มีปัญหาภายในกลุ่มทุกราย - ขนาดกลุ่มย่อยที่ดีที่สุด ๗-๙ หรือ ๑๐ คน - การหาสาชิกกลุ่ม ต้องเป็นบุคคลที่สามารถเป็นเพื่อนแท้ ร่วมแก้ปัญหา สามารถชี้แนะบอกเตือนกันได้ - อย่ามารวมกลุ่มกันเพียงเพื่อขอใช้สิทธิ์กู้เงินเท่านั้น

- คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มย่อย ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกให้ดี ว่า เป็นคนที่จริงใจ อดีตอาจเผลอไม่มีวินัยการเงิน แต่เมื่อเข้ากลุ่มกันแล้วต้องควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ไม่ไปสร้างหนี้อีก

เฮ...พรุ่งนี้ พรุ่งนี้เราจะไปทำสัญญาแล้วค้า

ดิฉันมีความประสงค์ต้องการกู้พัฒนาชีวิตครูโครงการใหม่ 5,000,000 บาท เงินเดือน 26,690 บาท ไม่รวมวิทยฐานะ เดิมมีหนี้พัฒนาชีวิตประมาณ 1,700,000 บาท ส่งมาแล้ว 5 ปี ต้องการกู้เพิ่มและเพิ่มหลักทรัพย์จากเดิม เป็นอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน ในเมืองมูลค่าที่ 3,500,000 บาทดิฉันจะสามารถกู้ได้ถึง 5,000,000 บาทหรือไม่ ดิฉันต้องการ ปลดหนี้นอกระบบและรวมหนี้ทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตสามารถหายใจได้โล่งขึ้น จะได้มีกำลังใจสร้างและพัฒนาชีวิตของตัวเองและผู้อื่นให้มากกว่านี้ โครงการนี้น่าจะเป็นบุญมหาศาล ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

Todsapol

ไม่ทราบว่าธนาภรณ์ อยู่จังหวัดอะไร อายุเท่าไร(อายุราชการที่เหลือ????) เรามีประธานเครือข่ายแต่ละจังหวัดคอยดูแล จะให้เป็นไปได้ควรไปปรึกษา ธนาคาร และวางแผนวิเคราะห์สภาพการเงินที่ต้องคิดไปถึงอายุ 65 - 70 มีข้อมูลต้องคุยกันยาวถึงเงินบำนาณที่จะได้รับ -อาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน ก็ต้องดูราคาประเมินโดยสนง.ที่ดิน แล้วธนาคารต้องไปตรวจสอบ - วางแผนระยะยาวให้ดี - การรวมหนี้ไว้ที่เดียวเป็นการดีที่สุด อยากเห็นอนาคตครูทุกคนไม่ต้องเป็นหนี้ ... สู้ต่อไปน๊ะ -

ขอบพระคุณค่ะในวิทยาทาน ธนาภรณ์ จะนำคำชี้แนะไปปฏิบัติ ถ้าผ่านโครงการจะปฏิบัติธรรมสร้างกุศล ในเวลาที่ยังเหลืออยู่ค่ะ ธนาภรณ์ อายุ 44 ปี ค่ะ อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ขอให้ท่านจงร่ำรวยรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังให้ชาวครูเราตลอดไปนะคะ

ขอสอบถามเกี่ยวกับ เงินกู้พัฒนาชีวิตครู

ขอสอบถามเกี่ยวกับ เงินกู้พัฒนาชีวิตครู

ดิฉันเป็นครูมี เงินเดือน 10,770 มีภาระหนี้ดังนี้

1 เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 500,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ เดือนละ 8,000 - 9,000 บาท

2 เป็นหนี้ในการกู้ปลูกบ้าน 500,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 4,500 บาท

3 เป็นหนี้นอกระบบ 300,000 บาท มีภาระในการส่งดอกเบี้ย เดือนละ 6,000 บาท

4 ผ่อนรถยนต์ เดือนละ 5,200 บาท

5 เงินกู้ธนาคารออมสิน ค้างชำระ ประมาณ 30000 บาท

ทุกวันนี้ ดิฉันมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระในแต่ละเดือน ประมาณ 25,000 บาท ดิฉันไม่สามารถกู้เงินกับธนาคารอื่นได้เนื่องจากดิฉันติดแบล็คลิส ดิฉันอยากถามว่า

1 ดิฉันจะสามารถกู้เงินในโครงการพัฒนาชีวิตครู ได้หรือไม่ ถ้าได้จะสามารถกู้ได้กี่เท่าของเงินเดือน เป็นจำนวนเงินเท่าไร เนื่องจากดิฉันติดแบล็คลิส จะมีปัญหาในการกู้เงินหรือไม่ (ดิฉันไม่มีเงินสามารถปิดบัญชีแบล็คลิสที่ค้างได้) แต่ถ้ากู้ในโครงการพัฒนาชีวิตครูได้ดิฉันจะนำเงินไปชำระหนี้

2 ถ้าดิฉันสามารถกู้ได้ จะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไร ช่วยตอบปัญหาหน่อยนะตอนนี้เคลียดมากเลย ช่วยตอบมาทาง E-mail จะเป็นพระคุณมาก ดิฉันเป็นครูอยู่จังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ e-mail [email protected]

อยากลาออกจากราชการ แต่มีหนี้ในโครงการนี้ ทำอย่างไรดีคะ

Todsapol

๑ (คำถามที่ ๕๓-๕๔) ผมเห็นใจครูกาญ จะติดต่อท่านทาง Mail โปรดส่งข้อความไปที่ [email protected] ในจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้นำที่เข้มแข็งหลายท่าน เช่นท่านวิบูลย์ คงมั่นโทร ๐๘๖๓๐๖๐๖๗๘ หรือ ท่านอำนาจ สุนทรธรรม โทร ๐๘๑๖๑๘๑๘๒๖ อย่าเพิ่งท้อแท้ ช่วงจังหวะของชีวิตบางเวลามีมืด มีสว่าง ต้องมีสักวันบุญที่เคยทำ ความกตัญญูที่เคยมีต้องมาเกื้อกูล อยู่ความอดทน ขํนติ ขํนติ อย่าเพิ่งเป็น ขันแตก

 ๒(คำถามที่ ๕๕) โปรดอย่าคิดอย่างนั้น บาป น๊ะ คุณ เรามาร่วมโครงการโดยมีพันธะสัญญาว่า การเข้าร่วมโครงการกับสมาชิก เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเพราะสมาชิกในกลุ่ม ครั้นเมื่อได้แล้วก็จะผละละทิ้งให้สมาชิกที่คำท่านต้องแบกภาระ ครูจะต้องช่วยครู...เพราะเราเป็นครู..

ในสังคมนี้ ทำไมต้องได้พบกับคนแบบนี้

มีเงินก็นับว่าน้อง มีทองก็นับเป็นพี่ ได้ดีแล้วหนีห่าง อ้างว้างแล้วเข้าหา  ต่อหน้ามะพลับ-ลับหลังตะโก ยกย่องเมื่อได้สม  ชื่นชมตอนสมหวัง  ชิงชังเมื่อไม่ได้อย่างใจ

ขอเรียนถาม เนื่องจากกลุ่มพัฒนาชีวิตครูกลุ่มย่อยมีสมาชิก 5 คน มีความประสงค์จะยื่นกู้เพิ่มเติม จำนวน 4 คน แต่สมาชิกอีก 1 คน ไม่ประสงค์จะกู้ บอกว่าจะลาออก แต่ไม่ออกตอนนี้(จะออกเมื่อพร้อม) ซึ่งไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่ แล้วไม่ประสงค์จะค้ำประกันเพื่อนสมาชิก แล้วจะให้ทำอย่างไรดี กลุ้มใจมากเลย

Todsapol

เจอะเพื่อครูแบบนี้ ก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาไปที่ชอบ ๆ ชาตินี้ตายจากกันไปก้็ไม่ต้องเผากัน

ไม่ต้องเสียใจ คนเห็นแก่ตัวอย่างนี้มีให้เห็นกันทั่วไป กรวดนำ้ควำ่่ขันกันซะ......

ที่กลุ่มใช้วิธีนี้ครับ

1. ทำหนังสือเชิญให้ลาออก แต่ก่อนลาออกแจ้งให้สมาชิกทั้งหมดทราบความเดือดร้อนของครูที่ต้องการยื่นกู้ (เพื่อประจานความดี)

2. ทำหนังสือถึงกลุ่มใหญ่ และ ธนาคารเพื่อขอปรับโครงสร้างกลุ่มใหม่ โดยให้สมาชิกไปหากลุ่มกันเองตามความสมัครใจ (แต่สมาชิกเก่าที่คำ้กันอยู่ ยังคงต้องแบกรับภาระการคำ้ประกันอยู่)

3. แจ้งเขตพื้นที่หน่วยหักเงินเดือน เพื่อให้ทราบพฤติกรรมของครูคนนั้น ที่ต้องมีภาระในการถูกหักเงินน๊ะที่จ่ายจากต้นสังกัดจนกว่าจะหมดหนี้

4. กลุ่มจะไม่จัดสรรสวัสดิการที่กลุ่มมีให้กับบุคคลดังกล่าว เช่น เงินฝากสัจจะ การศึกษาดูงานที่กลุ่มจัด การไปประชุมอบรม ฯลฯ

55555 เรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า รู้หน้า ไม่รู้ใจ ......

[email protected] e-mail อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นของใครค่ะ พอดีน้องมีข้อปรึกษา ต้องการส่งคำถาม ให้พี่ตอบเป็นการส่วนตัวค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดิฉันทำเรื่องขอกู้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว(52) เรื่องผ่าน เขต ผ่าน สกสค. และธนาคารออมสินสาขาเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ลงรับตั้งแต่วันที่ 9 พย.52 จากนั้น 2 เดือน ธนาคารออมสินสาขาเพ็ญ ส่งเอกสารไปให้เขต(ออมสินสาขาหนองหาน)เพื่อประเมินหลักทรัพย์ ออมสินหนองหานออกมาประเมินหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 53 พร้อมให้ส่งสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน ก็ได้จัดการส่งไป ทางธนาคารบอกว่ารอการอนุมัติ จากนั้นในกลุ่มพัฒนามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร(ลาออก 1 คน) ได้นำเอกสารกลับมาแก้ไขพร้อมนำเสนอเซนต์ที่ สพท.อด 1 ใช้เวลา 1 สัปดาห์ กว่า ๆ เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ(สาขาหนองหาน)มีประชุมที่ภูเก็ต 2 สัปดาห์ เอกสารก็เลยไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสักที ธนาคารบอกว่าให้รอก่อน ก็รอมาเรื่อย ๆ เมื่อคณะกรรมการกลับมาทำงาน เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร(ประจำเขต)มีประชุม อีก 1 สัปดาห์ถัดมา ธนาคารก็บอกให้รออีก เจ้าหน้าที่คนนั้นกลับมา ทำเรื่องส่งเอกสารไปธนาคารออมสินสาขาเพ็ญ ใช้เวลา 3 วัน จากนั้นได้สอบถามสาขาเพ็ญก็ได้ทราบว่า เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีประชุม 1 สัปดาห์ พร้อมกับบอกว่า สัปดาห์หน้าให้โทรมาถามใหม่

จากวันที่เริ่มส่งเอกสารจนถึงวันนี้ นับเวลารวมแล้ว ประมาณ 7 เดือน (กันยา 52 - มีนา 53) เงินเดือนปรับใหม่จะ 2 รอบแล้ว เมื่อไหร่จะเรียบร้อยสักที ถามธนาคารบ่อยก็เกรงใจ ตั้งแต่ส่งเรื่องมาก็โทรตามเรื่องหลายทีแล้ว เดือนหน้าปิดเทอมครูคนค้ำ 1 คน ก็จะเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ฝากถามให้ทีเถอะค่ะ...ทำเรื่องกู้ใช้เวลาประมาณนี้หรือเปล่า มันนานไปไหมคะ

โครงการพัฒนาชีวิตครู  ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมาก  ชีวิตมีความสุขมากครับ 

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาชีวิตครูทุกท่านนะครับ

จากครูถาวร

Todsapol

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ถาวร แพงสกล ด้วยความจริงใจ แต่นี้ไป ท่านทำงานเพื่อรับใช้เงินมามากแล้ว แต่นี้ไปจงให้เงินรับใช้เราบ้าง ? ทุกย่างก้าวของชีวิตมีค่า ลูก คู่ชีวิต ครอบครัว และผู้มีพระคุณ สำคัญที่สุดครับ .....................โชคดี

Todsapol

ครูกาญฯ [email protected] e-mail ใช่เลยครับ เชิญติดต่อส่วนตัวได้ หรือ โทร 0890875550

ครูลำไพ ช้าผิดปกติ มากไป ถ้าทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์ ไม่น่าเกิน 2 เดือน ติดต่อศูนย์พัฒนาชีวิตครู ท่านวิบูลย์ เลิศธรรม ด่วนเลยครับ โทร 0863060678 ท่านเป็นหนุ่มเมืองกาญฯ ผู้หาญกล้า

lส่งเอกสารการกู้โครงการพัฒนาชีวิตครูนานมากจนต้องเก้ไขใหม่กินจำนวนวันในเอกสารต้องทำใหม่ เจ้าหน้าที่ต้องไปเร่งไทยเข้มแข็งให้เสร็จ ทำไมครูไม่เดือดร้อนหรือไร รัฐบาลนี้ เน้นแต่ไทยเข้มแข็ง ช่วยครูบ้างนะคะ ครูจะตายกันอยู่แล้วนะ

อยากจะกู้เงินกองทุนพัฒนาชีวิตครูแต่มีสมาชิกกลุ่มแค่ 4 คนเพราะ 1 คนตอบว่าไม่กู้ ไม่ค้ำ และไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิก

เดือดร้อนนะคะจะกู้สินเชื่อสวัสดิการมาปิดกองทุนพัฒนาชีวิตครูก็ไม่ได้เพราะธนาคารแจ้งว่าจะกู้ก็ได้แต่ให้คนอื่นค้ำให้ แต่จะค้ำให้

กับผู้ค้ำร่วมไม่ได้ ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะ

Todsapol

ตอบครูอ.ระโนด จ.สงขลา

ควรบันทึกคำร้องไปถึง นายอำนาจ  สุนทรธรรม  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูประเทศไทย  กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๘๑-๖๑๘๑๘๒๖   หรือ นายบุญชิต  ชูชาติ ประธานเครือข่ายฯภาคใต้  โทร ๐๘๖-๒๗๓๗๒๔๓  หรือ 

ตอบครู ตุ๊กตา ผมเห็นใจเพื่อนครูเราก็เป็นเสียอย่างนี้ ตอนรวมกลุ่มครั้งแรก ก็ว่ากันไปอย่าง พอได้เงินแล้ว ธาตุแท้ของคนก็ออกลายไปเลย ทำให้รู้ชาติกำเนิด อย่างนี่้มีทุกที มีวิธีแก้ดังนี้ ๑. เสนอให้ประธานกลุ่มอำเภอปรับโครงสร้างกลุ่มใหม่ ๑.๑ โดยรวมพลคนต้องการกู้เข้ากลุ่มใหม่เสียด้วยกัน ลง สัจตยาบันด้วยกัน เพื่อความมั่นคงในอนาคต ๑.๒ ควรมีสมาชิก ๗-๑๐ คน ดีที่สุด ๑.๓ ทำหนังสือนำแจ้ง ธนาคารสาขาที่เข้าโครงการครั้งแรก กลุ่มจังหวัด และประธานคณะกรรมการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด โดยประธานกลุ่มย่อย เป็นผู้ลงนาม ๑.๔ คนที่ไม่คำ้ หรือก่อปัญหาให้กลุ่มใหญ่ ให้ใช้มติที่ประชุมกลุ่มอำเภอพิจารณษโทษตามความเหมาะสม ๑.๖ การให้โทษ - ให้คุณ กลุ่มอำเภอควรเขียนเป็นระเบียบกลุ่มไว้เพื่อความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยนำผลประโยชน์จากเงินคืน ๑ % ที่กลุ่มอำเภอได้รับ และสวัสดิการที่กลุ่มมี เป็นข้อต่อรอง ๒. กรณีที่บุคคลภายในกลุ่มบางคนมีปัญหาดังกล่าว ประธานกลุ่มอำเภอควรเข้าไปช่วยสร้างความเข้าใจ เครียใจกันก่อนที่จะทำตามข้อ ๑

ถ้าในกลุ่มมี 5 คน ไม่กู้ไม่ค้ำใคร 1 คน จะรับคนอื่นเพิ่มเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มเป็น 6 คน จะต้องทำอย่างไรบ้างและจะกู้ได้หรือไม่ถ้ามี 1 คนในกลุ่มไม่ค้ำและใช้เวลานานเท่าไร

กรณีที่มีสมาชิกในกลุ่มแค่ 4 คน แต่ต้องการกู้พัฒนาชีวิตครู โดยมีหลักทรัพย์ดค้ำประกันได้หรือเปล่าคะ เพราะหาสมาชิกเพิ่มยากมากๆ แล้วกรณีที่สมาชิกในกลุ่มสังกัด สพท.1 แล้วสามารถหาสมาชิกจาก สพท.2 หนือ สพท.3 ในจังหวัดเดียวกันได้หรือมั๊ยคะ ขอบคุณมากค่ะ

ส่งคำขอสินเชื่อพัฒนาชีวิตครูพร้อมเอกสารไปนานแล้วเมื่อไหร่ธนาคารออมจะเรียกทำสัญญาสักที ธนาคารได้ผลประโยชน์น้อยกว่าเงินกู้สวัสดิการหรือเปล่า เดือดร้อนแสนสาหัสแล้วคร๊าบ

อยากกู้เงินโครงการนี้มากแต่ติดแบล็คลิสก่อนจะมาเป็นครูเพราะตอนนั้นตกงานอยากจะกู้มาปิดหนี้ให้หมดจะกู้ได้ไหมผู้รู้ช่วยตอบทีตอนนี้ปวดหัวมากไม่รู้จะทำยังไง

เฮ้อ!!!กลุ้มใจจังเลย  ถูกสำนักกฎหมายทนายความยื่นโนติซให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน  ทางออมสินมีเงินกู้ส่วนอื่นไหมที่จะให้ผู้ค้างชำระหนี้กู้มาปิดบัญชีในส่วนของผู้ค้ำประกันประมาณแสนแปด  ให้เหลือส่วนที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันประมาณ 710,000.-  ส่งรายเดือนแค่ 5,900.- ก็จะบรรเทาไปได้  แต่ธนาคารออมสินสาขายางตลาดไม่อนุมัติเงินกู้ ชพค.โครงการ 5 ให้เขา  สมาชิกผู้ค้ำประกันจึงเดือดร้อน  เงินสนับสนุนพิเศษ 1% ก็อดได้ในปีนี้

เฮ้อ!!!กลุ้มใจจังเลย ถูกสำนักกฎหมายทนายความยื่นโนติซให้ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน ทางออมสินมีเงินกู้ส่วนอื่นไหมที่จะให้ผู้ค้างชำระหนี้กู้มาปิดบัญชีในส่วนของผู้ค้ำประกันประมาณแสนแปด ให้เหลือส่วนที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันประมาณ 710,000.- ส่งรายเดือนแค่ 5,900.- ก็จะบรรเทาไปได้ แต่ธนาคารออมสินสาขายางตลาดไม่อนุมัติเงินกู้ ชพค.โครงการ 5 ให้เขา สมาชิกผู้ค้ำประกันจึงเดือดร้อน เงินสนับสนุนพิเศษ 1% ก็อดได้ในปีนี้

Todsapol

ปัญหามีไว้ให้แก่ แต่ก่อนแก้ปัญหา พิจารณาดูตัวเองหรือยัง ลืมตามองแต่คนอื่นเอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้ง มีแต่ปัญหาน๊ะ (คุณเฮ้อ72-73) จำคำสอนหลวงพ่อสด วัดปากนำ้ำ สอนว่า " ถ้าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร คำว่า หยุด เป็นวิธีที่ดีที่สุด แล้วจะมองเห็นทางสว่างได้เอง..."

การกู้เงิน ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 ล้านบาท ทำไม ไม่ปรับระยะเวลา ใช้หนี้ ในหลักการประชุมตามหนังสือ สกสคที่ ศธ 5210/6750 ลว 12 พฤษภาคม 2553 ให้ปรับอายุผู้กู้จาก 65 เป็น 75 ปีแต่ในรายละเอียด ยังกำหนดอายุการชำระ แค่ 15 ปี ซึ่งเห็นว่าไม่ใช่การช่วยเหลือที่แท้จริง ถ้าจะช่วยเหลือจริง ต้องกำหนดเป็นงวด คือ 240 งวด หรือ 300 งวด เหมือนสหกรณ์ ไม่จำกัดอายุ เพราะ การใช้หนี้ นั้น หักณ ที่จ่าย และมีประกันชีวิต อยู่แล้ว ธนาคารไม่ต้องเสี่ยงเลย นอกจากจะได้ คน ได้เงินดอกเบี้ยมากมาย ยังจะได้ใจ สมาชิกอีกด้วย และที่สำคัย คือ การกู้บุคคล 3 ล้าน ให้พิจารณาที่สาขา เลย เพราะ การส่งไปเขต ช้ามาก ไม่ทันใจ ถ้าท่านไม่ปรับเกณฑ์ คนจะไปสหกรณืกันหมด

จึงขอเสนอแนะเพียงแค่นี้ หวังว่าคงได้รับการพิจารณา

นานมากจนไม่หวังแล้ว

Todsapol

เห็นใจ สมาชิกเก่า ที่ ๗๕ จะขอรับไว้พูดคุยกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ เพื่อให้ผู้ใหญ่ท่านรับทรายความต้องการที่แท้จริง และเห็นใจสมาชิกที่ ๗๖

..... แต่ต้องขออภัย ทุกครั้งผมจะถามเพื่อนผมว่า  " การที่ทุกฝ่ายพยายามเข้ามาช่วยเหลือเรา  แต่คงไม่ถูกใจทุกคนเพราะ สภาวะที่แท้จริงของแต่ละคนต่างกัน.... ผมดีใจที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนครูตามกรอบความสามารถที่พอทำได้ แต่ก็ต้องขอร้องให้เพื่อนครูที่พูดจาฟังกันได้ วางแผนแก้ปัญหาตัวเองไปพร้อมๆกัน เมื่อครูเราช่วยเหลือตัวเองอย่างพอเพียง อดทนต่อระยะเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ก็คงพอๆกันกับปัญหาที่เราแอบทำ แอบเก็บไว้จนความทุกข์ปรากฏ แล้วก็ร้องว่าแก้ไม่ได้เพราะใคร่ไม่ช่วยฉันจริง ๆ ,,,, ที่ผ่านมา  สมาชิกของผมที่ร่วมชะตากรรมกันมา เกือบ สิบปี ที่แก้ปัญหาได้ และทำมาจนครบ 10 ปี เต็ม คือ ต้องเปิดใจ จริงใจ ไม่ปิดบัง พร้อมทั้งอดทนที่จะวางแผนพัฒนาตนเองใหม่เป็นระยะๆ เพื่ออีกสามปี สี่ ปีข้างหน้า แล้วผลดีจะเกิดขึ้นจริง....ขอเพียง  อย่าเข้ามาเพื่อหวังเงินแล้วก็จางหายไป   "

ขออภัยที่ต้องเขียนมาให้อ่านเสียยาว แต่นี่เป็นความจริงใจที่ ผมพูดคุยกับสมาชิกของผม

เมื่อไหร่ โครงการต่อไปจะออกซักที 3 ล้านอะ โครงการนี้ดีมาก ๆ เลย ช่วยให้เราปลดหนี้ไปได้หลายคน

อยากให้คลอดไว ๆ จะได้ปลดหนี้อีกซักหน่อย

Todsapol

ถึงคุณเด็กดี ความฝันนี้เป็นจริงแล้ว ไปติดต่อที่ประธานกลุ่มจังหวัด หรือ ผอ.สกสค.ได้ ยินดีด้วย ขอให้ตัวเข้าระบบ อยู่ในกรอบของความพอเพียง และเป็นที่พึ่งของกันและกันในการให้กำลังใจสมาชิกร่วมกลุ่ม ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เคยทำ

จงทำและยอมรับในสิ่งที่ควรเป็นเพื่ออนาคต แต่อย่าไปทำอย่างที่เคยทำ แล้วจะชำอีก

โครงการ 3,000,000 ดอกเบี้ยเท่าไหร่คะ เห็นหลักเกณฑ์แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งดอกเบี้ย โครงการจะเริ่มเมื่อไหร่คะ ได้ยินว่าไม่ใช่ธนาคารออมสิน แล้วจะเป็นธนาคารอะไร ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Todsapol

ดอกเบี้ย MLR เ้หมือนเดิม

ขณะนี้เริ่มได้แล้ว ยื่นกับออมสินเหมือนเดิม

อยากทราบว่า..เมื่อเราติดต่อเข้าเป็นสมาชิก่ของกลุ่มแล้วระยะเวลากี่เดือน ถึงยื่นกู้ได้ค่ะ.. แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราได้รับการตอบรับให้เป็นสมาชิกแล้ว..ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ตอนนี้ครู ตาพระยา สระแก้ว กำลังมีปัญหา เพราะ ธ. ออมสิน ไม่ยอมปล่อยสินเชื่อ พัฒนาชีวิตครู ตอนนี้เดือดร้อนกันมาก ค่ะ

ช่วยตรวจสอบ ธ. ออมสิน สาขาอรัญประเทศ ด้วยค่ะ ทำงานช้ามาก

กรุณา ช่วยหน่อยเถอะค่ะ

ครูเดือดร้อนกันจริง ๆ ค่ะ

การกู้พัฒนาชีวิตครูเป็นแบบไหนค่ะ ต้องเข้ากลุ้มยังไง แต่ละกลุ่มต้อมีกี่คน กู้เดี่ยวไม่ได้เหรอค่ะ

อยากเรียนถามไปยังท่านผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาชีวิตครูว่าทำไมมุกดาหารยื่นกู้คั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2552  ทำไมทางธนาคารออมสินสาขามุกดาหารปล่อยไปไม่ได้ถึงครึ่งเลย เป็นเพราะเหตุใดสอบถามจนเบื่อแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน

Todsapol

 

ขออภัย ที่ตอบท่านช้า จะขอนำข้อมูลนี้ไปเสนอผู้เกี่ยวข้องต่อไป และขอเสนอแนะให้ท่านดำเนินการดังนี้ 1. ตอบ ครูลูกอ่อน - เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกและมีการฝากเงินสัจจะต่อเนื่อง ครบ 6 เดือน จึงสามารถยื่นกู้ได้ - การตอบรับให้เป็นสมาชิก ขึ้นอยู่กับกลุ่มใหญ่ในอำเภอที่ท่านสมัครเข้าไป ต้องมีการตอบรับอย่างเป็นทางการ และมีการนำเงินฝากสัจจะเข้าธนาคาร ต่อเนื่อง และแจ้งธนาคารออมสินให้ทราบยอดสมาชิกที่ปรับเพิ่มใหม่ 2. ตอบ ครูตาพระยา (83)ครูมุกดาหาร(85) - ให้ทำหนังสือราชการแจ้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม.10300 3. ตอบ ry (84) - รวมกลุ่มครูในสังกัดเดียวกัน อำเภอเดียวกัน 5-10 คน - สมัครโดยตรงที่ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูในอำเภอนั้นๆ หรือ ประสานงานที่ สกสค.จังหวัด เพื่อขอคำแนะนำ - สมาชิกในกลุ่มต้องมีสัจจะต่อกันในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูที่ดี มีคุณธรรม ซื่อตรง เป็นที่พึ่งต่อกันและกัน ปรึกษาซึ่งกันและกัน และต้องคำประกัน ดูแลกันและกันตลอดสัญญา - เสนอโครงการร่วมกันในการพัฒนางานในหน้าที่ และให้มีการประชุมร่วมกับกลุ่มใหญ่อย่างต่อเนื่อง - เก็บเงินฝากสัจจะตามมติกลุ่มใหญ่ต่อเนื่องทุกเดือน

( การเ้ข้ากลุ่ม ครูต้อช่วยครู ถ้าท่านไม่ไว้ใจครูด้วยกัน ... ใครๆ เขาก็ไม่ไว้ใจท่านเหมือนกันน๊ะ...) -

ดิฉันมีสามีเป็นครูเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเข้าใจว่าโครงการพัฒนาชีวิตครูนี้ ให้เฉพาะครูรัฐบาลที่เข้ากลุ่มเป็นสมาชิกกัน แล้วจึงจะกู้ได้ (ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ) หรือว่า ครูเอกชนรวมตัวกันแล้วไปเข้าสมาชิกกับกลุ่มใหญ่ก็ได้เหรอคะ ปัญหามีอยู่ว่า สามีดิฉันและเพื่อนครูเอกชน ร.ร. เดียวกัน ประมาณเกือบสิบคน ถูกนายจ้างยื่นข้อเสนอว่า ให้ยื่นเรื่องกู้ โครงการ 3 ล้านบาท โดยจะทำการช่วยเหลือจนโครงการอนุมัติ แต่จะต้องเสียค่าดำเนินการให้นายหน้าร้อยละ 7 แต่เงินที่เหลือจากการปิดหนี้ นายจ้างก็จะยืมไปหมุนในธุรกิจโรงเรียน คือประมาณว่าเอาชื่อลูกน้องกู้เงินให้ แต่ตัวเองจะจ่ายผ่อนชำระหนี้ให้ โดยจะให้ลูกน้องที่กู้ผ่านใช้เงินฟรีคนละประมาณ 5-6 แสน ที่เหลือตัวเองเอา ท่านผู้มีความรู้ช่วยให้คำแนะนำดิฉันหน่อยค่ะว่า ถ้าสามีดิฉัน และเพื่อนครูกลุ่มดังกล่าวยอมกู้เงินให้นายจ้าง นั่นจะเป็นการตัดสินใจที่หายนะของชีวิตไหมคะ ดิฉันและสามีกำลังอยู่ในวัยสร้างครอบครัว ประสบการณ์เรื่องกู้เงินไม่ค่อยมี ถ้าไม่ทำตามใจนายจ้าง สามีก็นึกถึงบุญคุณของเขา และเงินเดือนที่เขาจ้างก็ถือว่าพออยู่ได้ และตอนนี้ภาระครอบครัวก็มีหลายอย่าง สามีบอกว่าถ้าไม่กู้เขาจะไล่ออก นั่นหมายถึง ต้องตกงาน ซึ่งเศรษฐกิจแบบนี้ อีกทั้งภาระก็เยอะ ตกงานก็คงแย่ ดิฉันจะทำงัยดีคะ ระหว่างห้าม และให้เขาทำตามใจนายจ้าง ถ้าทำตามใจนายจ้าง จะเกิดอะไรที่หนักหนาแค่ไหนขึ้นในอนาคต กรุณาให้คำแนะนำด่วนด้วยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ ดิฉันอยากจะบอกว่า อย่าอนุมัติ ให้คนกลุ่มนี้ผ่านการกู้เลย เพราะเขาเหล่านี้ไม่ได้เต็มใจกับการกู้เลย แต่เพราะพวกเขาถูกจับมัดมือชก ถ้าไม่ยื่นกู้ให้นาย ตัวเองก็ตกงาน นั่นหมายถึงลูกเมียก็ลำบาก ซึ่งสภาวะแบบนี้อีกทั้งภาระมากมายก็ไม่มีใครอยากตกงาน นอกจากนี้ดิฉันยังรู้สึกว่า คนที่อยู่สูงกว่า สมัยนี้ไร้ศีลธรรมจังเลย กลุ่มอำเภอที่พูดถึงคืออำเภอพรรณานิคม สกลนคร คนเหล่านั้นที่คอยนั่งแจกลายเซ็นต์อนุมัติ รอเงินใต้โต๊ะ เขาทำได้ยังไง วอนให้มีการตรวจสอบด้วยคะ สังคมจะได้เจริญขึ้น ดิฉันคิดว่าระหว่างนายจ้าง ร.ร.สามี และ ประธานกลุ่ม ตลอดจนธนาคารออมสิน สาขาที่อนุมัติ ต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมหาศาล อย่าขูดเลือดกับปูเลยนะคะ

Todsapol

ครู กลืนไม่เข้า คลายไม่ออก ขอบคุณครูที่ให้ข้อมูลนี้ ใครก็ตามที่ทำนาบนหลังคนอย่างที่ว่ามานี่้้ เวรกรรมจะตามติดจรวด เรามาช่วยกันสาบแช่ง ให้มันเป็นอัมพรึก อัมพารต สุดแสนทรมาร เท่ากับเงินที่มันโกงพวกเราไป ทำการอันใดก็ให้มันล่มจม......

ข้อความที่ส่งมานี้ไม่หยุดแค่นี้แน่ เรามาช่วยกันกำจัดคนโกงให้ออกไปจากสังคมครู

ผมเป็นสมาชิกกลุ่มพัฒนาชีวิตครูต้องการกู้เงินเดือดร้อนมากแต่กลุ่มกลับทำเฉยเหมือนไม่อยากกู้เราไปขึ้นกับกลุ่มอื่นได้หรือไม่ก็จะได้เป็น6-8 คนถ้าได้กรุณาตอบด้วย

Todsapol

อยากให้ค่อย ๆ คุยกับผู้ใหญ่ให้ช่วยเจรจา (ผอ.สกสค. หรือ ผอ.รร. หรือประธานกลุ่มอำเภอ) ให้สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ

อย่าระเวงจนทำให้เพื่อนร่วมกลุ่มต้องเดือดร้อน เพราะสัจจะของการเข้ากลุ่มร่วมกันที่มีต่อกัน ข้อสำคัญคือ เราจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือจนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

แต่กลุ่มของคุณ สมาชิกได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการเข้ากลุ่มตามระบบ มีการประชุม พัฒนา วางแผนการทำงานร่วมกันหรือไม่

ปัญหาแก้ได้ด้วยความจริงใจร่วมกัน ลืมเรืองเก่า พัฒนาตัวใหม่ ให้อยู่ในระบบ และเป็นแบบอย่างซึ่งกันและกัน อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นครู ครูเราสอนคนอื่นได้ ครูก็ต้องสอนตนเองได้

การรวมกลุ่มใหม่ หรือ ปรับโครงสร้างกลุ่มใหม่ สามารถทำได้ โดยสมาชิกทั้งหมดที่จะรวมกลุ่มต้องร่วมลงนามเสนอผ่านประธานกลุ่มอำเภอ ระบุเหตุผล แต่ท่านจะต้องถ่างขาคำสมาชิกเก่าที่ยังใช้หนี้ไม่หมดอยู่ด้วยน๊ะจนกว่าเข้าจะใช้หนี้หมด  เพราะเราเลือกเขามาเป็นสมาชิกแล้ว

 

อยากทราบว่าที่สกสค.นนทบุรีมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูหรือเปล่าแล้วสามารถติดต่อกับใครได้เพราอยากกู้เงินไปชำระหนี้ให้เป็นหนี้ที่เดียว แต่เป็นพนักงานราชการจะสามารถกู้ได้ไหมเคยลองไปถามธนาคารออมสินสาขาบางบัวทองบอกว่าต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นถึงจะสามารถรวมกลุ่มกู้ำได้ แต่เงินเดือนหนูเยอะกว่าข้าราชการอีก เงินเดือน 11700 บาท สามารถกู้ได้เท่าไหร่ค่ะช่วยตอบด้วยนะค่่ะ อีเมล[email protected] ช่วยด้วยนะค่ะ

Todsapol

ตอบให้ทางMail >[email protected]แล้ว

เห็นใจ และอยากเอาใจช่อย ติดต่อธนาคารออมสิน หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพราะมีหลายโครงการที่สามารถช่วยคุณได้ ในรัฐบาลชุดนี้

สู้อย่างมีสติ  และดำเนินชีวิตตามคำสอนของพ่อ "เศรษฐกิจพอเพียง"  จะอยู่ได้

ขอโทษนะค่ะใส่mailให้ผิดช่วยกรุณาส่งรายละเอียดมาให้ใหม่นะค่ะที่[email protected] ส่งให้ด่วนนะค่ะเพราะต้องการปลดหนี้ให้แม่และตัวเองขอบคุณที่ช่วยครูจนคนนี้นะค่ะ

ส่งพัฒนาชีวิตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ยังไม่ได้เซ็นเลยเจ้านายเซ็นแต่ชพค.บางคนต้องปรับพัฒนาชีวิตก่อนถึงจะกู้ชพค.ได้เพราะเงินเดือนน้อยขอรับท่าน โปรดพิจารณาด้วย อุดรเขต4 ขอรับท่าน

เงินคืน 1% ที่ผู้กู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตครู กู้จากธนาคารออมสิน ธนาคารจะมอบคืนให้ผู้กู้หรือให้กลุ่มพัฒนาชีวิตครูกันแน่ ผู้กู้ไม่เห็นว่าจะได้รับเงินคืน1% เลย

เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มย่อยมีปัญหาหนี้ค้างชำระ  ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนพิเศษ 1% จากธ.ออมสินได้    ถ้าหากกลุ่มใหญ่นำเงินออมสัจจะไปชำระหนี้แทน หรือถ้าไม่เพียงพอจะหารเฉลี่ยทั้งกลุ่มใหญ่แล้วไปนำปิดหนี้ค้างชำระ   เพื่อจะได้นำเงิน 1 % มา

ไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่   จากสมาชิกกลุ่มย่อยที่ไม่มีปัญหา

Todsapol

ตอบเด็กวัง

เงินคืน  หนึ่ง%  ส่งให้กกลุ่มบริหารจักการตามมติกลุ่ม จะใช้พัฒนาสมาชิกอย่างไร  ก็ต้องเป็นข้อตกลง ทำเอกสารยื่นกับธนาคารเพื่อขอรับมาดำเนินการ  นี่คือขั้นตอนที่กลุ่มของผมดำเนินการอยู่

Todsapol

ตอบ  นายธิชานนท์ คงอ่อน

เป็นเงื่อนไขที่ต้องการให้ครูมีวินัยทางการเงินและเข้ามารวมกลุ่มกันด้วยกระบวนการพัฒนา ใช้เงินสัจจะเป็นจุดร่วม  ดังนั้น  ประธานกลุ่ม  และคณะกรรมการกลุ่มต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยการส่งเงินสัจจะที่ค้างชำระให้เป็นปัจจุบัน

ของกลุ่มผมที่ทำอยู่เพื่อความมั่นคง  

1. ใช้การกันเงินคืนหนึ่ง%ที่ได้แต่ละปี  หักเป็นเงินฝากสัจจะรายคนรายปีไว้ครบจำนวนเปิดเป็นบัญชีสำรองไว้เพื่อการฝากโอนเป็นรายเดือน  ไม่ต้องไปตามเก็บกันทุกเดือน

2. หักไว้เป็นเงินประกันความเสี่ยง 40 % (เพราะวันข้างหน้า  ใจคนคาดเดาไม่ได้ ว่าจะเชื่อใจได้มากเพียงไร)

3. หักไว้ 20 %  เป็นค่าดำเนินการของคณะกรรมการ  เลขา ประธาน ฯ

4. และ 40 % นำมาทำกิจกรรมร่วมกัน

     ประธานกลุ่มและ/หรือตัวแทนที่สามารถประสานกับธนาคารได้นั้น  เป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด คือ  ต้องเสียสละ  รู้ข้อมูลของสมาชิกทุกคน  โปร่งใส และเป็นกัลญานมิตร

เข้ากลุ่มสัจจะ (ชพค.) 5 คน ฝากเงินเดือนละ 100 บาท/คน ทุกเดิือน อยากทราบว่า

1. เงินที่ฝากไปเป็นเงินสะสม ได้คืนหรือไม่ หรือว่าเป็นเงินประกันชีวิต ไม่ได้คืน

2. กรณี บุคคลในกลุ่มเสียชีวิต ผู้ค้ำประกันในกลุ่ม ต้องจ่ายแทนหรือไม่

3. กรณี บุคคลในกลุ่มไม่จ่ายหนี้ ผู้ค้ำในกลุ่มที่เหลือ 4 คน ต้องถัวเฉลี่ยจ่าย ใช่หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

Todsapol

ตอบคุณต้นอ้อ

ข้อ ๑ ไม่ใช่เงินฝากสัจจะ และไม่ใช่เงินประกัน แต่เป็นเงินฝากเผื่อเรียกของท่านเองซึ่ง เพื่อเป็นเงื่อนไขการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ธนาคารจะหักฝากสะสมไว้ให้ท่าน และสามารถเบิกไปใช้ได้

ข้อ ๒ กรณีบุคคลในกลุ่มเสียชีวิต

๒.๑) ถ้าเป็นผู้กู้เสียชีวิต ปลอดภัยทั้งผู้คำ ญาติ และหลักทรัพย์ บร.ประกันฯจะชดใช้ส่วนต่างให้กับธนาคารทั้งหมด และ ญาติก็สามารถได้เงิน ชพค.ไปใช้เต็มจำนวนเหมือนเดิม ( ไม่เชื่อลองดูก็ได้....๕๕๕๕๕ )

๒.๒ ) ถ้าเป็นผู้คำคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต ถ้าธนาคารไม่ติดต่อมาก็ให้คงสิทธิ์การกู้ไว้เหมือนเดิม

ข้อ ๓ กรณีบุคคลในกลุ่มไม่จ่ายหนี้ หมายถึงกู้มาแล้วไม่ชดใช้ ถ้ายังไม่ตายผู้ค้ำก็ต้องร่วมรับผิดชอบ จนกว่าคนชั่วนั้นจะตายผู้คำจึงจะปลอดภัย

 (ถ้ากู้แล้ว ทำให้ผู้ค้ำเดือดร้อน ก็ชั่วมาก ๆ แช่งให้มันตายไปซะ หรือว่า ผู้ค้ำคนใดคนหนึ่งระแวง คิดมากไปเองเลยไม่อยากที่จะค้ำใคร ไม่อยากจะช่วยใคร  (เป็นคนไ ม่เอาใคร)แต่พอเราเดือดร้อนขึ้นมาบ้าง หาคนค้ำให้ไม่ได้เพราะไม่ไว้ใจใครเลย ก็อยู่คนเดียวไปเถอะ เงินกู้ ชพค.ก็เลยไม่ต้องกู้ เอาใว้ให้ญาติๆใช้ตอนตายก็แล้วกัน)

ถ้ากู้เงินชพค.1200000 บาทไปแล้วแล้วต้องการกู้เงินโครงการพัฒนาชีวิตด้วยจะสามาถกู้ได้ไหมตอนนนี้เป็นได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยแล้วกรุณาตอบด้วยนะค่ะ

Todsapol

ตอบ [IP: 203.172.235.209] 27 เมษายน 2554 15:21 #2423569

กู้ได้ พิจารณาดังนี้ คือท่านต้องตอบปัญหาท่านเองว่าอยู่ที่

๑. เรากู้ไปทำไม จำเป็นมากขนาดต้องกู้ทั้งสองทางเชียวหรือ ?

๒. กู้แล้วเงินหักส่งรายเดือนจะพอส่งหรือไม่

๓.เงินเดือนที่เหลือจะเหลือพอกินไหม (คือเหลือ 20% ของเงินเดือนที่มีอยู่)

๔. ถ้ากูู้้มาได้แล้ว ชีวิตท่านต้องจัดระบบการครองชีพให้ดีขึ้นน๊ะ ไม่ใช่วนเวียนอยู่กับการกู้ตลอดไป ควรจะวางแผนให้มีวันหมดหนี้ และสามารถครองตัวอยู่ได้ในสังคมอย่างพอเพียงและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ท่านจะรู้ตัวท่านเองได้ดีที่สุด

อยากทราบว่าระเบียบเงินกู้ไม่เกินคนละ 3.5 ล้านบาทจะออกเมื่อไหร่ และให้ส่งชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี และอัตราดอกเบี้ย 4 บาท/ปี ประกันชีวิตตลอดอายุสัญญา จริงหรือไม่

ขอความรู้ค่ะ ถ้าหากเรากู้ในโครงการพัฒนาชีวิต เพื่อมาปิดโครงการของชพค จะทำได้หรือไม่

ได้ข่าวว่ามีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยถูก(ร้อยละ 4) ให้ครูที่เป็นสมาชิกพัฒนาชีวิตครูกู้ โดยเริ่มต้นเดือนมกราคมปีหน้า นำร่องคือจังหวัดบุรีรัมย์กันศรีสะเกษ จริงเท็จแค่ไหนครับ แล้วเป็นโครงการอะไร เงินจากไหน คือผมไม่ทราบรายละเอียดชัดเจน เห้นเขาพูดกันถามโดยละเอียดก็ไม่มีใครรู้หรือตอบได้ ขอความอนุเคราะห์ตอบด้วยครับ จะได้อธิบายให้สมาชิกฟัง และให้กู้สำหรับปิดหนี้เก่าเท่านั้นหรือไม่ ตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ขอเรียนถามค่ะ ได้ข่าวว่าตอนนี้โครงการพัฒนาชีวิคตครูกู้ได้ 3 ล้านจริงหรือเปล่าคะ เป็นครูมา 23 ปีแล้ว อยากจะกู้ได้หรืเปล่าคะ ถ้ากู้ได้ มีรายละเอียดการกู้อย่างไรคะ ตอนนี้ก็อายุ 46 แล้วค่ะ

Todsapol

กู้ได้เลยครัย ไปขอแบบฟอร์มเดินเรื่องได้เลย

ดิฉันมีกลุ่มกู้อยู่แล้ว มีสมาชิกอยู่ 2 คนไม่ต้องการกู้แล้ว แต่ละคนกู้ประมาณคนละ 1 ล้านบาท การกู้ต้องเป็นกลุ่มเดิมหรือว่าจะต้องเป็นกลุ่มเดิมหรือว่าจัดกลุ่มใหม่คะ เพราะมีเพื่อนสมาชิกครูบางคนต้องการกู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ