พุทธศาสนาจัดประเภทคนอย่างไรบ้างครับ

นมัสการพระคุณเจ้า

ขอถามพระคุณเจ้าเรื่องหนึ่ง คือ พุทธศาสนาได้จัดหรือแบ่งประเภทของคนไว้บ้างหรือเปล่าครับ มีหลักธรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าครับ ที่ถามเพราะเทอมที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๐ ผมอยากให้นักศึกษาของผมได้วิเคราะห์ตัวเองให้ "เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้" ตามที่เขียนไว้ในคำอธิบายรายวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและงาน ที่มีอยู่ก็มีแต่เครื่องมือทางจิตวิทยา(แบบฝรั่ง) มีคนบอกว่าของพุทธศาสนาเองก็มี

คำตอบ

อาจารย์สุรเชษฐ์...

ลองไปดูใน อภิธรรมปิฎก หมวดบุคคลบัญญัติ มีเรื่องนี้มากมาย ซึ่งบางประเด็นอาจตรงกับที่อาจารย์จะประยุกต์ใช้ เช่น...

บุคลเปรียบดังไม้ ๔ จำพวก

๑. ไม้มีแก่น มีไม้มีแก่นเป็นบริวาร คือ หัวหน้ามีคุณธรรม และลูกน้องมีคุณธรรม

๒. ไม้มีแก่น มีไม้ไม่มีเก่นเป็นบริวาร คือ หัวหน้ามีคุณธรรม แต่ลูกน้องไร้คุณธรรม

๓. ไม้ไม่มีแก่น มีไม้ไม่มีแก่นเป็นบริวาร คือ หัวหน้าไร้คุณธรรม และลูกน้องไร้คุณธรรม

๔. ไม้ไม่มีแก่น มีไม้มีแก่นเป็นบริวาร คือ หัวหน้าไร้คุณธรรม แต่ลูกน้องมีคุณธรรม

เจริญพร