เครื่องมือในการบริหารสมัยใหม่ ที่ธุรกิจนิยมนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การ

กาญจนา

เรียนคุณยม

 

ดิฉันอ่านบทความและถามตอบปัญหา ในบล๊อคที่คุณยมทำขึ้น  เป็นประโยชน์มากค่ะ  บางครั้งคิดอะไรไม่ออก พอมาอ่านแล้วทำให้เกิดปัญญา  มีแนวทางพัฒนาตนเอง พัฒนองค์การได้  ขอส่งกำลังใจมาให้คุณยม ทำต่อไป  ถ้าผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ ทำเช่นนี้ กันเยอะ ๆ ดิฉันเชื่อว่า สังคมไทยจะน่าอยู่กว่านี้อีกมาก

 

ดิฉันมีเรื่องเรียนถามว่า  เครื่องมือในการบริหารสมัยใหม่ ที่ธุรกิจนิยมนำมาใช้ในการพัฒนาองค์การ มีอะไรบ้าง 

ดิฉันจะได้นำมาใช้ในองค์การบ้างค่ะ

 

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 

กาญจนา

คำตอบ

คำตอบมีอยู่ตอนท้ายนี้แล้ว ขอบใจ ที่สนใจถามมา  หวังว่าคำตอบข้างล่างนี้ จะเป็นประโยชน์กับสังคมแห่งการเรียนรู้นี้

 

สวัสดีครับ

อาจารย์ยม
เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ ที่องค์กรธุรกิจ นิยมนำมาใช้ 

เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ ที่องค์กรธุรกิจ นิยมนำมาใช้ เท่าที่ผมสำรวจดูจากบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างคร่าว ๆ หลายบริษัท นำเอาเครื่องมือทางการบริหารสมัยมาใช้หลากหลาย ได้แก่

 1. Strategy Management การบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก SWOT Analysis การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผลกลยุทธ์ การตรวจติดตาม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. Learning Organization การจัดองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. Knowledge Management การจัดการความรู้ ต่าง ๆ ในองค์กรให้เป็นระบบ
 4. Career Planning Development การวางแผนและการพัฒนาสายความก้าวหน้าในอาชีพ ของพนักงาน
 5.  Broad Banding ระบบการบริหารค่าตอบแทน
 6. Total Quality Management การจัดการคุณภาพ ทั่วทั้งองค์การ
 7.   Process Consultation การใช้ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
 8. Coaching/Mentoring การสอนงาน/ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน
 9. Job Description Development การพัฒนาเอกสารพรรณนาหน้าที่งาน
 10. Balance Scorecard ดัชนีวัดผลแบบสมดุล
 11.  Benchmarking การใช้ระบบเทียบเคียง กับคู่แข่งหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้ว
 12. KPI การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
 13. ฯลฯ

เครื่องมือในการบริหารงาน SWOT, Risk Management, Conflict Management, Network Management, 7S, 6 Hats, Knowledge Management มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเวลานำเอามาใช้