บริษัทที่ดิฉันดูแลอยู่ กำลังเติบโต ขณะนี้ มีปัญหาเรื่องคน ไม่สามารถรับงานเพิ่มจากลูกค้าได้

นฤมล

สวัสดีค่ะ คุณยม

 

ดิฉันทราบจากเพื่อนว่า มี home page ของคุณยม สามารถขอคำแนะนำในการบริหารจัดการได้ จึงแวะเข้ามาอ่านดู  ดีใจที่มีเว็บแบบนี้

 ดิฉันมีเรื่องเรียนปรึกษา บริษัทที่ดิฉันดูแลอยู่ กำลังเติบโต เร็วมาก  มีคนอยู่ 1,000 คน ขณะนี้ มีปัญหาเรื่องคน ทำให้ไม่สามารถขยายงานได้ ไม่สามารถรับงานเพิ่มจากลูกค้าได้

ปัญหาเรื่องคน เช่น คนไม่รักองค์กร  ลาออกบ่อย หาคนมาไม่ทัน ไม่มีการอบรมพัฒนาเพราะงานยุ่งมาก เป็นต้น

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ว่าจะทำอย่างไรดี

คำตอบ

ส่งที่ขอคำแนะนำมาข่อนข้างกว้างและให้ข้อมูลมาน้อยมาก ครับ ช่วยโฟกัส ไปที่ปัญหา ให้ใกล้ ให้แคบมากขึ้น เพื่อจะได้ให้คำแนะนำให้ได้ดีมากขึ้น เช่น ปัญหาเรื่อง คน ช่วยเขียนมาเป็นข้อ ๆ เป็นประเด็น ๆ ให้ผมจะเป็นประโยชน์มากครับ

ปัญหาในองค์การขณะนี้ คือ 

 1.  คนทำงานดี ทำงานเก่ง มีแนวโน้มทยอยออก
 2. ไม่มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  คนทำงานเก่ง จึงเลื่อนตำแหน่งไม่ได้
 3. การสรรหาคน หาไม่ทัน มาแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ออก
 4. ยังไม่มีการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ให้กัน
 5. คนทำงานฝ่ายบุคคล ทำงานช้า ไม่ทัน
 6. ไม่รู้จะวัดผลอย่างไร ไม่รู้ว่าคนในองค์กรควรต้องมีความสรรมถนะอย่างไร
 7. ต่างคนต่างรู้ ความรู้กระจัดกระจาย คนรู้ออกไป ก็นำความรู้ออกไปด้วย
 8. พนักงานมีทัศนคติไม่ดีต่อองค์การ
 9. ไม่รู้จะวัดผลงานกันอย่างไร
 10.  การจ่ายค่าจ้าง ไม่แน่ใจว่า OK หรือไม่
 11. โครงสร้างองค์การ ไม่แน่ใจว่าเอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่
 12. พนักงานไม่ค่อยเข้าใจ หรือไม่ค่อยรู้เรื่องในองค์การ

 

ขอบคุณค่ะ
อาจารย์ยม

ไม่มีองค์กรใดประสบความสำเร็จและก้าวหน้า ยั่งยืนได้โดยปราศจากการบริหารเรื่องคนอย่างจริงจัง บริษัทจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ โดยมีนโยบายสำคัญได้แก่ การคัดคนดี พัฒนาให้เก่ง และรักษาไว้ 

  การสรรหาคน มีการดำเนินการคัดคนดีเข้าทำงานโดยการคัดเลือกเด็กเก่งจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งการรับสมัครและการส่งทีมงานติดตามพฤติกรรมผู้มีผลการเรียนดี (แมวมอง) หลังจากนั้นจะมีทดสอบทั้งข้อเขียน วัดสมรรถนะในการตัดสินใจจากการเข้าแค้มป์ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานเป็นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กร และการให้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม    ปัญหาเรื่องคนที่เขียนมา ว่าปัญหาในองค์การขณะนี้ คือ
 1. คนทำงานดี ทำงานเก่ง มีแนวโน้มทยอยออก
 2. ไม่มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  คนทำงานเก่ง จึงเลื่อนตำแหน่งไม่ได้
 3. การสรรหาคน หาไม่ทัน มาแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ออก
 4. ยังไม่มีการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ให้กัน
 5. คนทำงานฝ่ายบุคคล ทำงานช้า ไม่ทัน
 6. ไม่รู้จะวัดผลอย่างไร ไม่รู้ว่าคนในองค์กรควรต้องมีความสรรมถนะอย่างไร
 7. ต่างคนต่างรู้ ความรู้กระจัดกระจาย คนรู้ออกไป ก็นำความรู้ออกไปด้วย
 8. พนักงานมีทัศนคติไม่ดีต่อองค์การ
 9. ไม่รู้จะวัดผลงานกันอย่างไร
 10. การจ่ายค่าจ้าง ไม่แน่ใจว่า OK หรือไม่
 11. โครงสร้างองค์การ ไม่แน่ใจว่าเอื้อต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่
 12. พนักงานไม่ค่อยเข้าใจ หรือไม่ค่อยรู้เรื่องในองค์การ
 การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของท่าน อาจแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่
 1. ด้านกลยุทธ์
 2. ด้านสารสนเทศ
 3. ด้านการสรรหาคัดเลือก
 4. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
 5. ด้านการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ และ
 6. สำนักทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ประจำสายธุรกิจ (ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ)

ปัญหาในองค์กรหนี้ไม่พ้น 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ

 1. ปัญหาเรื่องระบบ ไม่มีระบบ ระบบที่มีไม่ทันสมัย ไม่ได้ใช้ฯ
 2. ปัญหาเรื่องคน คนไม่มีคุณภาพ ไม่มีความรู้ ทั้งปริมาณและคุณภาพ

จากปัญหาทั้ง 12 ประเด็น ที่แจ้งมา ผมแนะนำให้ทำ แผนยุทธศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 12 แผนงาน ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบและวิธีการบริหารคนเก่ง คนดี มีศักยภาพสูง
 2. ระบบในการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างการสรรหาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกและเครื่องมือคัดเลือก
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (เน้นให้เกิดการเรียนรู้ของทรัพยากรมนุษย์เกิดจากการปฏิบัติงาน จากการสอนงาน จากผู้บังคับบัญชา เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน  เน้นการเรียน Online) เน้นให้คนมีทุนทางทรัพยากรมนุษย์ ครบถ้วน ทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางจริยธรรมฯ
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบและเทคโนโลยีสำหรับทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ (เช่น เรื่องฐานข้อมูล, การบริหารจัดการ ผลประโยชน์)
 6. ยุทธศาสตร์การสร้างกรอบความสามารถ (Competencies Framework) โดยกำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ต้องการ 5 สมรรถนะ คือ ซื่อสัตย์, มุ่งผลสัมฤทธิ์, การยอมรับการเปลี่ยนแปลง, การคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ,  การเป็นคนใฝ่รู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 7. ยุทธศาสตร์การสร้างการจัดให้องค์การเป็นองค์การองค์แห่งการเรียนรู้(Learning Organization) Knowledge Management
 8. ยุทธศาสตร์การสร้างกระบวนการในการวัดและสร้างบรรยากาศในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพ โดยการสำรวจความพึงพอใจพนักงาน จัดทำFocus group ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ
 9. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เพื่อพัฒนาบุคลากร
 10. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบบริหารค่าตอบแทน(เริ่มจากการทำ Job Design การออกแบบงาน ประเมินค่างาน กำหนดมาตรฐานเงินเดือน)
 11. ยุทธศาสตร์การสร้างระบบสื่อสารภายใน มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน สื่อสารไปยังระดับปฏิบัติหลากหลายช่องทาง จากสื่อทางInternet และสื่ออื่น ๆ
 12. ยุทธศาสตร์การสร้างจัดทำระบบทบทวนกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพโครงสร้างองค์กร
 

ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว งานขององค์กร ก็ควรที่จะต้องมีระบบการตรวจติดตามภายใน ให้เป็นสัญญาณ บ่งบอกได้ไว้ว่า โครงการไหนได้มีการดำเนินการไปแล้ว สำเร็จมากน้อยแค่ไหน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล

 

ส่วนรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปช่วยแนะนำให้ อย่ารอให้เกิดปัญหาจนสาหัสแล้ว  ค่อยแก้ไข อย่าลืมว่า ไม่มีองค์กรใดประสบความสำเร็จและก้าวหน้า ยั่งยืนได้โดยปราศจากการบริหารและพัฒนคนอย่างจริงจัง

เพราะคน(ทรัพยากรมนุษย์) คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในองค์การ