ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เป็นพนักงานดาวเด่น(Talent People)

โก้

เรียนอาจารย์ครับ

 

ผมขอรบกวนอาจารย์อีกหนึ่งคำถาม  ผมอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมภ์งานกับคน เห็นบทความเรื่อง ปฏิบัติตนอย่างไร ให้เป็นพนักงานดาวเด่น  ดูแล้วน่าสนใจ  ผมขอเรียนถามอาจารย์ว่า  เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้เป็นพนักงานดาวเด่น ในความเห็นของอาจารย์มีคำแนะนำ อย่างไรครับ

 

ขอบคุณครับ

โก้

คำตอบ

สวัสดีคุณโก้ และท่านผู้อ่านทุกท่าน

คุณโก้ถามมาว่า "ปฏิบัติตนอย่างไร ให้เป็นพนักงานดาวเด่น"   การที่จะให้องค์การขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน แบบ Good to Great นั้น ผมมีความเห็นว่า ให้เน้น ให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม ผมยังไม่เห็นองค์การใดประสบความสำเร็จได้โดยมีดาวเด่นเพียงคนเดียว 

 

ในความเห็นของผมคิดว่า การทำงานยุคนี้ ควรต้องเน้นทำงานเป็นทีม ประสิทธิภาพของทีมงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านจริยธรรมคุณธรรมทั่วทั้งองค์การ  

ลองพิจารณาดูบริษัทที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนเช่น  โตโยต้า เน้นการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างมาก ผมว่าน่าจะมากกว่าการเน้น ดาวเด่น  ผมมีความเชื่อว่า คนหรือทีมงานหากมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ที่สด อยู่เสมอ ย่อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์การได้ยั่งยืนกว่า ที่จะสร้างใคร คนใด คนหนึ่งให้โดดเด่นขึ้นมา  

อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของผม แต่เมื่อขอคำแนะนำมา ผมให้คำแนะนำที่น่าจะนำไปใช้ได้ทั้งส่วนบุคคลและทีมงานมากกว่าที่จะเฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลด้วยการเสนอ  แนวคิดทฤษฎี 6 ท. ที่ผมเขียนมา

แนวคิดตามทฤษฎี 6 ท.นี้ เป็นหนทางหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือ ที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดและปฏิบัติในการที่จะทำให้เป็นคนหรือเป็นทีมที่เก่งและดีได้ เมื่ออ่านแล้วขอให้คิดถึงทีมงานไปด้วย ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้

ทีมงานเก่ง และทีมงานดี

ด้วยทฤษฎี 6 ท.

ท.ที่ 1 ท้าทาย ทำงานที่ยากกว่า ต้องกล้าที่จะทำในสิ่งที่ยาก สิ่งที่เป็นนวตกรรม  การทำงานเหมือนเดิม ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง จะเกิดการพัฒนา จะเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างไร คนที่ทำงานเก่งและทำงานดี จึงมักมีอุปนิสัยในการกล้า ท้าทายทำงานที่ไม่มีใครทำ ตรงกันข้ามกับคนที่ทำงานไม่เก่งและไม่ดี มักจะหลบหน้า ไม่อาสาทำงานที่ยาก หรืองานที่ไม่เคยทำ   ท.ที่ 2 ท่าที  มีท่าทีที่ดี  หมายถึงการคิดดี รู้จักมองวิกฤตเป็นโอกาส รู้จักตั้งคำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ดีและวิธีการที่ดี  เมื่อคิดดี ย่อมมีการกระทำ และคำพูดที่ดี เมื่อปฏิบัติบ่อย ๆ จะทำให้เป็นคนที่มีท่าทีที่ดี  คนที่ทำงานเก่ง และทำงานดี มักจะเป็นคนที่มีท่าทีที่ดี ดูเป็นมิตร และย่อมหาแนวร่วมและมีทุนทางสังคมได้ง่าย สามารถที่จะระดมให้ผู้อื่นมาช่วยงานได้     ท.ที่ 3 ทบทวน หมั่นทบทวน คนที่ทบทวนมากย่อมประสบความสำเร็จในการทำงานได้มากกว่าคนที่ไม่หมั่นทบทวน ทบทวนในที่นี้หมายถึง ทบทวนความรู้ ทบทวนงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จะนำไปสู่การพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง   ท.ที่ 4   ทน ต้องอดทนหลวงวิจิตรวาทการ เขียนไว้ว่า คนเก่งและดี มักจะเป็นคนที่อึดและอดทนกว่าคนทั่วไป ทำงานได้นาน ได้ดีกว่า การทนจะนำไปสู่การฝึกหัดให้เราเป็นคนเข็มแข็ง ทนต่อคำวิจารณ์ ทนต่อคำตำหนิ  การทนจะทำให้เราชนะปัญหาทั้งมวล คนอดทนมักจะเป็นคนที่ทำความดีได้ เพราะการทำความดีไม่ง่ายเหมือนการทำชั่ว คนไม่อดทน เสี่ยงต่อการทำอะไรตามใจตนเองบนพื้นฐานความ โลภ โกรธ หลง จะทำให้การทำงานพลอยมีปัญหาไปด้วย  ท.ที่ 5 เที่ยงธรรมเป็นคนที่เที่ยงธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม กับเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้านาย ลูกค้า สามี ภรรยา บุตร ธิดา เที่ยงธรรมทั้งทางตรง ทางอ้อม ทั้งกาย วาจา ใจ การประพฤติปฏิบัติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติ และย่อมเกิดผลงานที่ดีและยั่งยืนไปด้วย   ท.ที่ 6   ทำ

ทุกอย่าง ก่อเกิดขึ้นได้อยู่ที่การลงมือทำ คนทำงานเก่ง ทำงานดี ไม่ดีแต่พูด ต้องทั้งพูดก็ดี ทำก็ดี ทำตามที่พูด พูดตามที่ได้ทำไป หากไม่ทำก็ไม่สำเร็จ คนทำงานเก่ง ทำงานดีจึงต้องทำ ทำ ทำ ด้วยความตั้งใจ  คิดก่อนทำ ทำแล้วคิด คิดแล้วทำ

สุดท้ายนี้ ผมเสนอให้ใช้หลักการตามพุทธศาสตร์ ซึ่งพระพุทธเจ้าเขียนไว้ว่าด้วยหลักธรรมแห่งการนำไปสู่ความสำเร็จ ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่

มงคลชีวิตออนไลน์ | เคล็ด(ไม่)ลับ...สู่ความสำเร็จ ๓๘ ประการ

ในพระพุทธศาสนา คำว่า ธรรมมีความหมายกว้างๆ อยู่ ๒ ประการ คือ. ๑. ธรรม หมายถึง ความจริงตามธรรมชาติ เช่น คนเราต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ...
www.ibscenter.net/mongkol/topic.asp?qId=46 - 22k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

มงคลชีวิตออนไลน์ | เคล็ด(ไม่)ลับ...สู่ความสำเร็จ ๓๘ ประการ

คำว่า ธรรมในที่นี้หมายถึง คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลาแปลเอาความท่านแปลว่าเหตุ หมายถึงต้นเหตุ ข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อ ...
www.ibscenter.net/mongkol/topic.asp?qId=37 - 20k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[ ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก www.ibscenter.net ]

008329 - ผมกำลังรู้สึก ท้อแท้ - หมดกำลังใจอย่างที่สุด

สู่ความสำเร็จ ที่ใจปรารถนา เมื่อกาลเวลาผ่านไป พิสูจน์ผลที่ได้ล้มเหลว ... เพื่อขึ้นเวทนา จิต ธรรม ต่อไป ไม่งั้นก็จะสู้กับความท้อแท้ไม่ได้ ...
202.44.204.76/cgi-bin/kratoo.pl/008329.htm - 168k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

DMC ธรรมะ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ สมาธิ พุทธประวัติ สรรสาระดีๆ ...

เคล็ด(ไม่)ลับ...สู่ความสำเร็จ 38 ประการ ฉบับออฟไลน์ · ชุดพื้นฐาน (Combo sets or Starter Kits) · เนื่องในวันพ่อ ปี 49 นี้ (ภาพบทความ) ...
forums.dmc.tv/index.php?act=legends&CODE=bbcode&s= - 120k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

[DOC] โครงการติดตามและประเมินผล

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
...
ตัวเรา เดือดร้อน ธรรม : มัชฌิมา เหตุ-ผล / ผู้ครองเรือน : ตีเหตุ ตีผล ตีผลกระทบ ... มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จ; ทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ ...
203.155.16.66/ridceo/ridceo-06.doc - หน้าที่คล้ายกัน

ThaiMatter.org

3R สู่ความสำเร็จ. เคล็ดลับการสร้างวัฒนธรรม จาก ทฤษฎี 3 R กับการพัฒนา ... KMI Thailand. ธรรมะ สวรรค์ในที่ทำงาน : 3. น้ำมนต์แท้ นั้นคือเหงื่อ ...
thaimatter.org/?page=11 - 27k - 27 ธ.ค. 2006 - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

OPDC ::: E-News Letter

หลักเวสารัชชกรณธรรม (ธรรมะ 5 ประการ ให้เกิดความกล้าหาญ) หลักอิทธิบาทธรรม (ทาง 4 ประการ สู่ความสำเร็จ) ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบคุณลักษณะแต่ละด้านของ CEO ...
www.opdc.go.th/thai/E_Newsletter/April49/e_news_ceo.htm - 26k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ใช้พลังสลายพลังดึงเข้าสู่ความว่าง -> กระดาน สติปัฏฐาน ๔ ...

ธรรม ) ด้วยเถิด. จากคุณ : ดรณ์ 1 [ ตอบ : 15 มี . ค . 47 22 : 30 ] แนะนำตัวล่าสุด ... ท่ามกลางการต่อสู้มากมายในชีวิต สู่ความสำเร็จ เงินทอง ชื่อเสียง ...
larndham.net/index.php?showtopic=11524&st=19 - 52k - ผลการค้นหาเสริม - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Thailand : Royal Golden Jubilee : Decade 1

... แผนกูมิโครงการหลวง ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง สู่ความสำเร็จ ... สุ ธรรม อารี กุล ทาง ด้าน กีฏวิทยา เมื่อ นัก วิชาการ เหล่า นี้ เข้า ไป ปฏิบัติ งาน ได้ ...
www.kanchanapisek.or.th/kp12/history/decade1/index-ku.htm - 2k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

เลขานุการศูนย์บริการวิชากร - ยินดีต้อนรับ

3R สู่ความสำเร็จ เคล็ดลับการสร้างวัฒนธรรม จาก ทฤษฎี 3 R กับการพัฒนา ... ธรรมะ สวรรค์ในหน้าที่การงาน : 3. น้ำมนต์แท้ นั้นคือเหงื่อ ...
gotoknow.org/planet/pichai2/?page=5.html - 55k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

DMC Forum > >>> The Edition 2 is available now !!! <<<

... ท่าน Tanay007 ผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตร แนะนำ สิ่งที่ช่วยใช้การเผยแพร่ ธรรมะ ... สู่ความสำเร็จ 38 ประการ. ฉบับออฟไลน์. Brought to you by [email protected] ...
www.dmc.tv/forum/lofiversion/index.php/t8153.html - 122k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Develop Center

... ประสาน งาน ใน ด้าน อาหาร กลาง วัน เด็ก และ จัด ตั้ง สำนัก ปฏิบัติ ธรรม พุทธ ศาสนา ขึ้น ... ผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง | สู่ความสำเร็จ | สถานที่ทำงาน | ...
kanchanapisek.or.th/kp12/project-plan/develop/develop-huinamrin.htm - 18k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ร้านหนังสือผู้จัดการ

ธรรมะ · การบริหาร การตลาด และการจัดการ · เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ... สู่ความสำเร็จ ความร่ำรวยและความมั่งคั่งในอนาคตก็เป็นได้ ! ...
bookstore.manager.co.th/BookView.asp?ID=5015 - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

โรงเรียนสตรีอ่างทอง :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

สื่อมัลติมีเดีย ::: ครู ร.ร.สตรีอ่างทอง click here. ธรรมะ,แสงส่องใจ ... ด้วยความมานะและบากบั่น สู่ความสำเร็จ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสตรีอ่างทอง ...
61.19.194.194/index.html - 178k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

ThAiWaRe [email protected] - คัมภีร์ดับสงบ นิยายกำลังภายในของไทยแวร์ ...

เปิดใหม่ ไทยแวร์ ธรรมะ !! หัวข้อใหม่ล่าสุด ของชาวไทยแวร์ , ไทยแวร์ธรรมะ เปิดบริการตลอด 24 ช.ม. คิดถึงธรรมะ คิดถึง ไทยแวร์ธรรมะ . ...
community.thaiware.com/index.php?showtopic=264296 - 150k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

Nationejobs.com: Where Clicks Change Your Future Career.

ธรรมะ-ฮวงจุ้ย หลักยึดชีวิตและงาน, เรียกเขาว่า "Mr.Good Governance" ... PROMOTION สู่ความสำเร็จ, เรื่องของคนรักหนังสือ, E-comm