ต้องการหาความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มเติมเพื่อทำรายงาน ขอคำแนะนำครับ

โจ

เรียน อาจารย์ยม

 

 ผมเรียนอยู่ คณะสังคมฯ ที่ ม.เกษตร ผมต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง พี่สาวผมเคยเรียนกับ อาจารย์ บอกว่า ให้ลองถามอาจารย์ดู ผมขอคำแนะนำด้วยครับผม 

 ขอบคุณครับ

โจ

คำตอบ

สวัสดี นักศึกษาโจ

 ขอชื่นชมที่โจเป็นนักศึกษาที่ใฝ่เรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีให้ศึกษามากมายหลายแห่ง ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาใน เว็บของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมย์  ซึ้งอาจารย์ท่านไปสอนเรื่องนี้ให้กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยเข้าไปที่ http://www.chiraacademy.com/ 

 

นอกจากนี้แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บของ google.co.th ดังตัวอย่างที่ส่งมาให้ตอนท้ายนี้

 การศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงขอให้ช่วยกันศึกษา และนำไปปฏิบัติ ช่วยกันเผยแพร่แนวคิดนี้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ประเทศชาติต่อไป 

ขอส่งกำลังใจมาให้กับ น.ศ.โจ

PDF]

Microsoft PowerPoint - l06.ppt

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เศรษฐกิจพอเพียง” เป นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู ... เศรษฐกิจพอเพียง เป นปรัชญาชี้ถึงการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ...
www.sufficiencyeconomy.org/mfiles/1072400736/l06.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

เศรษฐกิจพอเพียง :: การขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการถามคำถาม เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง ถามเราได้ที่นี่ ... เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปประยุกต์ใช้ · powerpoint.ppt (135.23 Kb) ...
www.sufficiencyeconomy.org/show.php?Id=437 - 12k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

Microsoft PowerPoint - PF&RP_1day#1.ppt

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เศรษฐกิจพอเพียง คือคือ การดํารงชีวิตที่ตั้งอยู บนพื้นฐาน. การดํารงชีวิตที่ตั้งอยู บนพื้นฐาน. ของทางสายกลาง. ของทางสายกลาง และความไม ประมาท ...
www.tsi-thailand.org/Investor/Dowload/PF_RP_1.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

สำนักพัฒนาเกษตรกร

... เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การพัฒนาครอบครัวเกษตรกร บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูป ... ประเด็นที่ 1 : มิติครัวเรือน (Power Point) ...
farmdev.doae.go.th/ - 41k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

Microsoft PowerPoint - nesdb

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เพื่อสร างภูมิคุ มกันให กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน. บริบทการเปลี่ยนแปลง. บริบทการเปลี่ยนแปลง. เศรษฐกิจพอเพียง. เศรษฐกิจพอเพียง. พอประมาณ. มีภูมิคุ มกัน ...
www.info.tdri.or.th/ye_05/26_dec_afternoon/group2/nesdb.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

Microsoft PowerPoint - PressDec05P

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เศรษฐกิจพอเพียง” เป นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวทรงมีพระราชดํารัส ... เศรษฐกิจพอเพียง เป นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของ ...
www.tdri.or.th/mep_fore/pressdec05p.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

Microsoft PowerPoint - 10th health plan

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เศรษฐกิจพอเพียง. 4. สร างทางเลือกที่หลากหลายในการเยียวยารักษาโรคเพื่อลดการใช ยา. และเทคโนโลยีทางการแพทย ที่ฟุ มเฟ อย. ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๔ ...
203.157.19.191/plan10.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

โครงการประกวด PowerPoint

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
... Microsoft PowerPoint โดยใช . ทรัพยากรที่คณะกรรมการจัดเตรียมไว ให อันได แก ไฟล เนื้อหาไฟล รูปภาพและไฟล เสียงต างๆที่เกี่ยวกับ“ เศรษฐกิจพอเพียง ...
www.sau.ac.th/main/gallery/bday_a2.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

PowerPoint Presentation

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
ปรัชญานำทาง "เศรษฐกิจพอเพียง". ยึดทางสายกลาง. รู้จักพอประมาณ. มีระบบภูมิคุ้มกัน. รู้เท่าทันโลก. การมีเหตุผล. ระบบสุขภาพพอเพียง ...
www.moph.go.th/other/inform/4.2-10th.ppt - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

Microsoft PowerPoint - train-5

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
เศรษฐกิจพอเพียง. เศรษฐกิจพอเพียงเป นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารง ... 0 Point. 0 Point. = Most Corruption. = Most Corruption ...
service.nso.go.th/cleantrans/train/train-5.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

 

อาจารย์ยม
ผมได้เปิด Blog เกี่ยวกับ แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับการพัฒนา ไว้แล้ว และทยอยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ บ้างแล้ว หากสนใจเชิญท่านผู้อ่านหาอ่านได้ใน Blog ของผมครับ