ขอตัวอย่าง KPI แผนกบุคคล ค่ะ

ศรี

วันนี้ ได้ฟังอาจารย์บรรยาย ไม่มีโอกาสถาม

 ดิฉันเพิ่งเข้ามาทำงานแผนกบุคคล อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ KPI ของแผนกบุคคล เป็นตัวอย่าง

 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ยม ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

ปัณณรัตน์ บุญพึ่ง

อาจารย์ค่ะ..ป้องรบกวนสอบถามเรื่อง KPI ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร ควรวัดอะไรบ้าง?

คำตอบ

สวัสดี ผู้ตั้งคำถามและท่านผู้อ่านทุกท่าน

สำหรับ เรื่อง KPI ในงานบุคคลฯ แต่ละองค์การอาจจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ขานดขององค์การ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธ์ศาสตร์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่ละองค์การ  ฯลฯ 

การกำหนด KPI เป็นการนำเอาเครื่องมือทางการบริหารมาใช้ ผมแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากตำรา จาก web ต่าง ๆ เพิ่มเติม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อขอมา ผมก็ส่งตัวอย่าง KPI ของงานด้าน แรงงานสัมพันธ์ในองค์การที่มีสหภาพแรงงานฯ มาให้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมเคยแนะนำให้กับงานบุคคลฯในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานประมาณ สองร้อยคน

ผมขอย้ำว่าเป็นแค่ตัวอย่างน๊ะครับ  ขอให้นำไปพิจารณา ศึกษาเพิ่มเติม และบูรณาการให้เหมาะกับองค์การที่ตนเองทำงานอยู่ครับ 

ขอให้โชคดี

 ตัวอย่าง KPI งานแรงงานสัมพันธ์ 
 VALUESกลุ่มงานที่จัดได้ แต่ละด้าน(วัตถุประสงค์)ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน KPIKey Performance Indicators  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OBJECTIVE

(วัตถุประสงค์)
TARGET

เป้าหมาย

MESURMENT

วิธีการวัด

    (1)งานแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ อัตราการมาทำงานของพนักงาน  95% ต่อวัน 95 %ต่อวัน จำนวนพนักงานทั้งหมด·        จำนวนพนักงานที่มาทำงานต่อวัน อัตราการไม่มาทำงานต่อวัน·        เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
อัตราการมาสายลดลง จากเดิม(.. – มิ.. 47) 50 %ลดลง จากเดิม(.. – มิ.. 47) 50 %ค่าเฉลี่ยพนักงานที่มาสายแต่ละวันของเดือนนั้นเทียบ กับค่าเฉลี่ยของเดือน ม.. – มิ.. 47 ·        รายงานการมาสายของพนักงานจำแนกตามระดับ ตำแหน่งแผนก ฝ่าย·        เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
อัตราการหยุดงาน ไม่เกิน 3 % ต่อวันไม่เกิน 3 % ต่อวันค่าเฉลี่ยของการหยุดงาน เฉลี่ยต่อวันของเดือนนั้น ๆ ·        รายงานอัตราการหยุดงานแต่ละประเภท ·        เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
(2)งานพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 1 ครั้งต่อเดือนจำนวนครั้งต่อเดือน รายงานการประชุมและเอกสารลงทะเบียน
ประชุมเชิงสัมมนา พัฒนาหัวหน้างาน โฟร์แมน 1 ครั้งต่อเดือนจำนวนครั้งต่อเดือน·        เอกสารลงทะเบียน  สรุปผลการสัมมนา·        การประเมินผลการสัมมนา·         
กิจกรรมเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เน้นการทำงานเป็นทีม และมุ่งความสนใจส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง จำนวนกิจกรรมที่จัดในรอบเดือน·          โครงการและรายงานผลโครงการ ·          เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
(3)งานวิชาการด้านแรงงานสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์บทความ ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน นำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบ4 เรื่องต่อเดือน1 เรื่อง ต่อสัปดาห์ และ  4 เรื่องต่อเดือนเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
    (4)งานบริการที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์รายงานข้อมูลสถิติการมาทำงาน การขาดงาน การมาสาย การหยุดงานฯ ทั้งบริษัท  จำแนกดังนี้1.      ส่วนผลิต แบ่งโรงงาน 1 2 3 4 2.      ส่วนสนับสนุน แบ่งตามฝ่ายทุกสิ้นงวดค่าจ้างรายวันงวดค่าจ้างวันที่ 1-15 รายงานภายในวันที่ 22 งวดค่าจ้างวันที่ 16-31 รายงานภายในวันที่ 5รายเดือนภายในวันที่ 5รายงานจำนวนคนที่มาทำงานแต่ละหน่วยงานคนมาทำงาน%มาสายลาแต่ละประเภทขาดงานการลาออก เดือนละครั้ง เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
รายงานผลการให้คำปรึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ เดือนละครั้งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป;-จำนวนเรื่องและกลุ่มประเด็นที่ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์การรายงานการให้คำปรึกษาแก่พนักงาน

รบกวนสอบถาม KPI เกี่ยวกับงานจัดซื้อ

1. ลดต้นทุน            มูลค่าซื้อต่ำกว่า ราคา STD 3% หรือ เท่ากับราคา STD

2. ส่งมอบตรงเวลา    ของส่งมอบตรงเวลา ไม่ต่ำกว่า 98%

3. ของมีคุณภาพ      มีของได้คุณภาพไม่ต่ำกว่า 97%

4. พัฒนาVendor      ทำการประเมินผู้ขาย และแจ้งผลให้ Supplier ทราบ

อาจารย์ยม

ขอขอบใจ ที่ให้ความสนใจ ถามมา

ถ้าถามผมเกี่ยวกับ KPI  เป้นอย่างนี้ ครับ

ไม่ว่างานอะไร ขอให้มี KPI อย่างน้อย 3 ตัว คือ

  1. ความพึงพอใจของลูกค้า (next step is your customer) ไม่ต่ำกว่า .....%
  2. ความพึงพอใจหรือ ความสุขของทีมงาน ไม่น้อยกว่า .....%
  3. และ ผลการดำเนินการของหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน ไม่น้อยกว่า ......%  ซึงในแผนงานของหน่วยงาน แต่ละกิจกรรม ก็ควรกำหนดเกณฑ์การวัดผลงาน ไว้ด้วย

อย่างน้อย ต้องมี 3 ประเด็น ดังที่กล่าวมา ไม่ว่า จะเป็นตัวชี้วัด ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน หรือระดับปฏิบัติการ แต่ละคน

 

ส่วนตัวชี้วัด อื่น ๆ ให้ list กิจกรรมงานที่ทำขึ้นมา ว่า หน่วยงานของท่าน ทำกิจกรรมอะไรบ้าง  หลังจากนั้น ให้กำหนด ตัววัดความสำเร็จ ของแต่ละกิจกรรม  โดยนำเอากิจกรรมงานที่สำคัญ ๆ มากำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ครับ

ในเบื้องต้นผมแนะนำเพียงเท่านี้ก่อน

ขอให้โชคดี  ครับ

อยากทราบตัวอย่างKPIของแต่ละแผนกดังนี้ค่ะ

1.ฝ่ายขาย

2.ฝ่ายผลิต

3.ฝ่ายQC

4.ฝ่ายซ่อมบำรุง

5.ฝ่ายขนส่ง

6.ฝ่ายคลังสินค้า

7.ฝ่ายบุคคล

8.ฝ่ายจัดซื้อ

9.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เพราะกำลังจะนำKPIมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์ยม

ผมขอย้ายคำถามและคำตอบนี้ ไปไว้ในหมวดถาม-ตอบ เพื่อความสะดวกต่อผู้สนใจท่านอื่น ๆ ด้วย ครับ  ถ้าท่านใดจะถาม ผมขอใช้เวลา และให้คลิ๊กเข้าไปที่หมวดถาม-ตอบ และคลิ๊ก ที่คำถามใหม่ ครับ

โย

รบกวนขอตัวอย่าง KPI ของงานรักษาความปลอดภัย และเลขานุการ ด้วยค่ะ

ขอคำแนะนำและตัวอย่าง KPI ของการพัฒนา software และการตรวจสอบ (QC) ค่ะ เพื่อนำประยุกต์ใช้และปรับปรุงคุณภาพของการพัฒนา software ในบริษัทต่อไป

 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

จะรบกวนขอความกรุณา ช่วยยกตัวอย่าง KPI ของแผนกฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ยม

เกี่ยวกับตัวอย่าง KPI ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผมได้ตอบไปในหมวด ถาม-ตอบแล้วครับ

รบกวนขอ KPI ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบคุณค่ะ

ดิฉันเพิ่งเข้ามาทำงานในส่วนฝ่ายควบคุมเอกสารอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ KPI ของการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก อาจารย์พอจะช่วยแนะนำตัวอย่างในการจัดทำ KPI

จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ยม ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รบกวนขอตัวอย่าง kpi ของงานสนับสนุนการตลาด คือเกี่ยวกับเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานค่ะ

อาจารย์ยม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านและผู้ถามคำถาม ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ KPI

เรื่องตัวอย่างการเขียน KPI ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาตัวอย่างจากhttp://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976  แล้วประยุกต์หรือบูรณาการเขียนใช้กับฝ่ายอื่น ๆ ได้  ผมเขียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง หลายฝ่าย   ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เขียนให้มากไปกว่านี้ เพราะ มิฉะนั้น นักศึกษาที่ผมสอนจะเข้ามา copy ไปส่งรายงานหรีอการบ้าน

ผมแนะนำให้ศึกษาหลัก "การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์" จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จ(kpi)  ก็จะเข้าใจมากขึ้น หรือเข้าไปศึกษา หลักการกำหนด KPI ได้ที่ เว็บที่นำมาให้ศึกษาเป็นตัวอย่างครับ

ขอให้โชคดี

[PPT]

Key Performance Indicator

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
กำหนดสิ่งที่จะวัด; หาปัจจัยหลักในการออกแบบ KPI โดยใช้ปัจจัยวิกฤต (KSF/CSF), Stakeholder และกระบวนการที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม; กำหนด KPI ที่เป็นไปได้ ...
www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/2_2549/ITEC2621/Lecture/2006122175340me.ppt -

การกำหนด KPI

KPI: Key Performance Indicator ตัว Key ก็บอกอยู่แล้วครับว่า ... c) process performance จึงควรวัดที่กระบวนการเหล่านี้ โดยการกำหนดตัววัดจะใช้ KPI (balanced ...
www.isothai.com/Webboard/question.asp?QID=160 - 69k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

หลักการและเหตุผลตถุประสงค์

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
ความสำคัญของตัวชี้วัด (KPI) กับการประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001/TS 16949; การกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ/องค์กร; เทคนิคการกระจาย ...
www.tistr.or.th/tistr2006/code/tistrorg/activity/file/KPI%20(16%20พค51).doc -
ตัวอย่าง kpi ข่าวตัวอย่าง kpi
ได้ เพราะจะมีการกำหนด KPI ที่เป็น Warning Indicator ไว้ มีการกำหนด KPI ที่บอก ตัวอย่าง แผนที่ทางกลยุทธ์ขององค์กรทางธุรกิจ ...
news.mjob.in.th/search.php?keyword=%B5%D1%C7%CD%C2%E8%D2%A7+kpi - 54k -
การกำหนด KPI ของงานจัดซื้อ
การกำหนด KPI ของงานจัดซื้อ ... KPI Purchasing - % หรือ คะแนน การประเมิน supplier ในแง่ คุณภาพ การจัดส่ง - cost reduction target ของแต่ละ supplier ...
www.isothai.com/Webboard/question.asp?QID=2776 - 10k -
หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
หน้าที่คล้ายกัน

 

อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำการเขียน KPI ของแผนกบัญชีต้นทุนด้วยค่ะ

1.การคำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อเสนอราคาขาย

2.การบันทึกตั้งหนี้ซื้อสินค้า

3.การกำหนดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่

4.การปิดสูตรการผลิตในแต่ละเดือน

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

คนตานี

น่าสนใจครับ

ขอตัวอย่างKSRของแผนกบุคคลค่ะ

รบกวนอาจารย์ขอkpiฝ่ายบุคคลและฝ่ายซ่อมบำรุงหน่อยค่ะ คือ ดิฉันได้จัดทำ kpi ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานงานโดยการตัดเกรด และของฝ่ายซ่อมบำรุงเรื่องการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เราจะวัดจากอะไรค่ะ และจะเริ่มอย่างไร

อาจารย์ยม

สวัสดีครับ ผู้ถามคำถาม และท่านผู้อ่านทุกท่าน

การถามคำถาม ผมแนะนำให้ใช้บล็อก ถาม-ตอบ ในการถามคำถาม   เพื่อจะได้เห็นได้ง่าย และสะดวก ต่อผู้สนใจในการค้นหา คำถาม และคำตอบ  จะได้ไม่ถามซ้ำ

เรื่อง KPI ของแต่ละฝ่าย ผมแนะนำตัวอย่าง  และหลักง่าย ๆ ในการจัดทำ KPI ไว้ใน http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976?page=1    โดยเฉพาะ หลักการเขียน KPI  

หลายท่านเขียนขอให้ช่วยเขียน KPI  ท่านละฝ่าย สองฝ่าย ผมขออภัย ครับเขียนให้ไม่ทัน ขอบคุณที่ท่านทั้งหลายให้ความสนใจ 

อย่างไรก็ตาม ผมให้คำแนะนำไว้แล้วและทำตัวอย่างให้ดู ด้วย  หากท่านเข้าไปอ่าน ทำความเข้าใจ ท่านจะสามารถเขียน KPI ของทุกฝ่ายได้ครับ  เชิญท่านผู้สนใจ เข้าไปศึกษาได้ 

สวัสดี

 

สวัสดีค่ะอาจารย์

พอดีกำลังคิดพัฒนางานทางด้านบุคคล ก็เลยเข้าไปหาข้อมูลได้ KPI ทางด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางแล้ว แต่อยากได้ KPI ทางด้านการบริหารค่าจ้างด้วยค่ะ ว่าเราจะมีวิธีชี้วัดได้อย่างไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอตัวอย่าง KPI ของแผนกซ่อมบำรุงอาคารค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

รบกวนขอ kpi ของงานด้านธุรการค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอKPIตัวอย่างการทำรายงานประจำเดือนของบริษัทโลจิสติกส์ด้วยค่ะ

อยากได้หลักการและทฤษฎีการบริหารงานแบบ kpi ครับ [email protected]

รบกวนขอตัวอย่างการกำหนด KPI ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ System Development ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ยม

จะรบกวนขอทราบเกี่ยวกับการทำKPIของฝ่ายรักษาความปลอดภัยค่ะ

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณยม

จะรบกวนขอทราบเกี่ยวกับ KPI ของฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายฝึกอบรมค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เจ นิปปอน

สวัสดีครับ อ.ยม

ผมอยากทราบว่าอภิปรายมันทำยังไงครับ

^^

อยากทราบประวัติความเป็นมาของKPIอ่ะค่ะใครเป็นผู้ริเริ่มช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

พอดีบีต้องจัดทำแบบฟอร์มการประเมินผู้ขาย ซึ่งโรงงานเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ค่ะ

อยากทราบว่าพอจะมีแนะนำแบบฟอร์มประเมินผู้ขายบ้างไหมค่ะ รบกวนส่งให้เป็นแนวทางศึกษาให้ทีค่ะที่ e-mail [email protected]

ขอบคุณค่ะ

น้องบี

ชอบอาจารย์ยมมากๆ เลยคะ

อาจารย์ตอบได้ละเอียดมากเลยค่ะ