ขอตัวอย่าง KPI แผนกบุคคล ค่ะ

ศรี
9 ปีที่แล้ว
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

วันนี้ ได้ฟังอาจารย์บรรยาย ไม่มีโอกาสถาม

 ดิฉันเพิ่งเข้ามาทำงานแผนกบุคคล อยากเรียนรู้เกี่ยวกับ KPI ของแผนกบุคคล เป็นตัวอย่าง

 

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ยม ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

  

คำตอบ

อาจารย์ยม
9 ปีที่แล้ว

สวัสดี ผู้ตั้งคำถามและท่านผู้อ่านทุกท่าน

สำหรับ เรื่อง KPI ในงานบุคคลฯ แต่ละองค์การอาจจะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ขานดขององค์การ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธ์ศาสตร์ธุรกิจ ยุทธศาสตร์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แต่ละองค์การ  ฯลฯ 

การกำหนด KPI เป็นการนำเอาเครื่องมือทางการบริหารมาใช้ ผมแนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมจากตำรา จาก web ต่าง ๆ เพิ่มเติม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อขอมา ผมก็ส่งตัวอย่าง KPI ของงานด้าน แรงงานสัมพันธ์ในองค์การที่มีสหภาพแรงงานฯ มาให้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมเคยแนะนำให้กับงานบุคคลฯในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานประมาณ สองร้อยคน

ผมขอย้ำว่าเป็นแค่ตัวอย่างน๊ะครับ  ขอให้นำไปพิจารณา ศึกษาเพิ่มเติม และบูรณาการให้เหมาะกับองค์การที่ตนเองทำงานอยู่ครับ 

ขอให้โชคดี

 ตัวอย่าง KPI งานแรงงานสัมพันธ์ 
 VALUESกลุ่มงานที่จัดได้ แต่ละด้าน(วัตถุประสงค์)ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน KPIKey Performance Indicators  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

OBJECTIVE

(วัตถุประสงค์)
TARGET

เป้าหมาย

MESURMENT

วิธีการวัด

    (1)งานแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ อัตราการมาทำงานของพนักงาน  95% ต่อวัน 95 %ต่อวัน จำนวนพนักงานทั้งหมด·        จำนวนพนักงานที่มาทำงานต่อวัน อัตราการไม่มาทำงานต่อวัน·        เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
อัตราการมาสายลดลง จากเดิม(.. – มิ.. 47) 50 %ลดลง จากเดิม(.. – มิ.. 47) 50 %ค่าเฉลี่ยพนักงานที่มาสายแต่ละวันของเดือนนั้นเทียบ กับค่าเฉลี่ยของเดือน ม.. – มิ.. 47 ·        รายงานการมาสายของพนักงานจำแนกตามระดับ ตำแหน่งแผนก ฝ่าย·        เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
อัตราการหยุดงาน ไม่เกิน 3 % ต่อวันไม่เกิน 3 % ต่อวันค่าเฉลี่ยของการหยุดงาน เฉลี่ยต่อวันของเดือนนั้น ๆ ·        รายงานอัตราการหยุดงานแต่ละประเภท ·        เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
(2)งานพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 1 ครั้งต่อเดือนจำนวนครั้งต่อเดือน รายงานการประชุมและเอกสารลงทะเบียน
ประชุมเชิงสัมมนา พัฒนาหัวหน้างาน โฟร์แมน 1 ครั้งต่อเดือนจำนวนครั้งต่อเดือน·        เอกสารลงทะเบียน  สรุปผลการสัมมนา·        การประเมินผลการสัมมนา·         
กิจกรรมเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เน้นการทำงานเป็นทีม และมุ่งความสนใจส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เดือนต่อครั้ง จำนวนกิจกรรมที่จัดในรอบเดือน·          โครงการและรายงานผลโครงการ ·          เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
(3)งานวิชาการด้านแรงงานสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์บทความ ความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน นำมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารทราบ4 เรื่องต่อเดือน1 เรื่อง ต่อสัปดาห์ และ  4 เรื่องต่อเดือนเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
    (4)งานบริการที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์รายงานข้อมูลสถิติการมาทำงาน การขาดงาน การมาสาย การหยุดงานฯ ทั้งบริษัท  จำแนกดังนี้1.      ส่วนผลิต แบ่งโรงงาน 1 2 3 4 2.      ส่วนสนับสนุน แบ่งตามฝ่ายทุกสิ้นงวดค่าจ้างรายวันงวดค่าจ้างวันที่ 1-15 รายงานภายในวันที่ 22 งวดค่าจ้างวันที่ 16-31 รายงานภายในวันที่ 5รายเดือนภายในวันที่ 5รายงานจำนวนคนที่มาทำงานแต่ละหน่วยงานคนมาทำงาน%มาสายลาแต่ละประเภทขาดงานการลาออก เดือนละครั้ง เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
รายงานผลการให้คำปรึกษาแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อป้องกันปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ เดือนละครั้งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป;-จำนวนเรื่องและกลุ่มประเด็นที่ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์การรายงานการให้คำปรึกษาแก่พนักงาน
อ้วน
7 ปีที่แล้ว

รบกวนสอบถาม KPI เกี่ยวกับงานจัดซื้อ

1. ลดต้นทุน            มูลค่าซื้อต่ำกว่า ราคา STD 3% หรือ เท่ากับราคา STD

2. ส่งมอบตรงเวลา    ของส่งมอบตรงเวลา ไม่ต่ำกว่า 98%

3. ของมีคุณภาพ      มีของได้คุณภาพไม่ต่ำกว่า 97%

4. พัฒนาVendor      ทำการประเมินผู้ขาย และแจ้งผลให้ Supplier ทราบ

อาจารย์ยม
7 ปีที่แล้ว

ขอขอบใจ ที่ให้ความสนใจ ถามมา

ถ้าถามผมเกี่ยวกับ KPI  เป้นอย่างนี้ ครับ

ไม่ว่างานอะไร ขอให้มี KPI อย่างน้อย 3 ตัว คือ

  1. ความพึงพอใจของลูกค้า (next step is your customer) ไม่ต่ำกว่า .....%
  2. ความพึงพอใจหรือ ความสุขของทีมงาน ไม่น้อยกว่า .....%
  3. และ ผลการดำเนินการของหน่วยงาน เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน ไม่น้อยกว่า ......%  ซึงในแผนงานของหน่วยงาน แต่ละกิจกรรม ก็ควรกำหนดเกณฑ์การวัดผลงาน ไว้ด้วย

อย่างน้อย ต้องมี 3 ประเด็น ดังที่กล่าวมา ไม่ว่า จะเป็นตัวชี้วัด ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน หรือระดับปฏิบัติการ แต่ละคน

 

ส่วนตัวชี้วัด อื่น ๆ ให้ list กิจกรรมงานที่ทำขึ้นมา ว่า หน่วยงานของท่าน ทำกิจกรรมอะไรบ้าง  หลังจากนั้น ให้กำหนด ตัววัดความสำเร็จ ของแต่ละกิจกรรม  โดยนำเอากิจกรรมงานที่สำคัญ ๆ มากำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ครับ

ในเบื้องต้นผมแนะนำเพียงเท่านี้ก่อน

ขอให้โชคดี  ครับ

อรวรรณ อยู่ดี
7 ปีที่แล้ว

อยากทราบตัวอย่างKPIของแต่ละแผนกดังนี้ค่ะ

1.ฝ่ายขาย

2.ฝ่ายผลิต

3.ฝ่ายQC

4.ฝ่ายซ่อมบำรุง

5.ฝ่ายขนส่ง

6.ฝ่ายคลังสินค้า

7.ฝ่ายบุคคล

8.ฝ่ายจัดซื้อ

9.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เพราะกำลังจะนำKPIมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อาจารย์ยม
7 ปีที่แล้ว

ผมขอย้ายคำถามและคำตอบนี้ ไปไว้ในหมวดถาม-ตอบ เพื่อความสะดวกต่อผู้สนใจท่านอื่น ๆ ด้วย ครับ  ถ้าท่านใดจะถาม ผมขอใช้เวลา และให้คลิ๊กเข้าไปที่หมวดถาม-ตอบ และคลิ๊ก ที่คำถามใหม่ ครับ

โย
7 ปีที่แล้ว

รบกวนขอตัวอย่าง KPI ของงานรักษาความปลอดภัย และเลขานุการ ด้วยค่ะ

มิ้นท์
7 ปีที่แล้ว

ขอคำแนะนำและตัวอย่าง KPI ของการพัฒนา software และการตรวจสอบ (QC) ค่ะ เพื่อนำประยุกต์ใช้และปรับปรุงคุณภาพของการพัฒนา software ในบริษัทต่อไป

 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

Thunya
7 ปีที่แล้ว

จะรบกวนขอความกรุณา ช่วยยกตัวอย่าง KPI ของแผนกฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์

อาจารย์ยม
7 ปีที่แล้ว

เกี่ยวกับตัวอย่าง KPI ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผมได้ตอบไปในหมวด ถาม-ตอบแล้วครับ

karawan
7 ปีที่แล้ว

รบกวนขอ KPI ฝ่ายการเงิน,ฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบคุณค่ะ

ปุ๊ก
7 ปีที่แล้ว

ดิฉันเพิ่งเข้ามาทำงานในส่วนฝ่ายควบคุมเอกสารอยากเรียนรู้เกี่ยวกับ KPI ของการควบคุมเอกสารและการควบคุมบันทึก อาจารย์พอจะช่วยแนะนำตัวอย่างในการจัดทำ KPI

จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ยม ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

a
7 ปีที่แล้ว

รบกวนขอตัวอย่าง kpi ของงานสนับสนุนการตลาด คือเกี่ยวกับเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานค่ะ

อาจารย์ยม
7 ปีที่แล้ว

สวัสดีครับท่านผู้อ่านและผู้ถามคำถาม ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ KPI

เรื่องตัวอย่างการเขียน KPI ผมแนะนำให้เข้าไปศึกษาตัวอย่างจากhttp://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976  แล้วประยุกต์หรือบูรณาการเขียนใช้กับฝ่ายอื่น ๆ ได้  ผมเขียนไว้ให้ดูเป็นตัวอย่าง หลายฝ่าย   ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เขียนให้มากไปกว่านี้ เพราะ มิฉะนั้น นักศึกษาที่ผมสอนจะเข้ามา copy ไปส่งรายงานหรีอการบ้าน

ผมแนะนำให้ศึกษาหลัก "การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์" จะเกี่ยวข้องกับการกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จ(kpi)  ก็จะเข้าใจมากขึ้น หรือเข้าไปศึกษา หลักการกำหนด KPI ได้ที่ เว็บที่นำมาให้ศึกษาเป็นตัวอย่างครับ

ขอให้โชคดี

[PPT]

Key Performance Indicator

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
กำหนดสิ่งที่จะวัด; หาปัจจัยหลักในการออกแบบ KPI โดยใช้ปัจจัยวิกฤต (KSF/CSF), Stakeholder และกระบวนการที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม; กำหนด KPI ที่เป็นไปได้ ...
www.msit2005.mut.ac.th/msit_media/2_2549/ITEC2621/Lecture/2006122175340me.ppt -

การกำหนด KPI

KPI: Key Performance Indicator ตัว Key ก็บอกอยู่แล้วครับว่า ... c) process performance จึงควรวัดที่กระบวนการเหล่านี้ โดยการกำหนดตัววัดจะใช้ KPI (balanced ...
www.isothai.com/Webboard/question.asp?QID=160 - 69k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

หลักการและเหตุผลตถุประสงค์

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
ความสำคัญของตัวชี้วัด (KPI) กับการประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001/TS 16949; การกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ/องค์กร; เทคนิคการกระจาย ...
www.tistr.or.th/tistr2006/code/tistrorg/activity/file/KPI%20(16%20พค51).doc -
ตัวอย่าง kpi ข่าวตัวอย่าง kpi
ได้ เพราะจะมีการกำหนด KPI ที่เป็น Warning Indicator ไว้ มีการกำหนด KPI ที่บอก ตัวอย่าง แผนที่ทางกลยุทธ์ขององค์กรทางธุรกิจ ...
news.mjob.in.th/search.php?keyword=%B5%D1%C7%CD%C2%E8%D2%A7+kpi - 54k -
การกำหนด KPI ของงานจัดซื้อ
การกำหนด KPI ของงานจัดซื้อ ... KPI Purchasing - % หรือ คะแนน การประเมิน supplier ในแง่ คุณภาพ การจัดส่ง - cost reduction target ของแต่ละ supplier ...
www.isothai.com/Webboard/question.asp?QID=2776 - 10k -
หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
หน้าที่คล้ายกัน

 

สุพรรณี
7 ปีที่แล้ว

อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำการเขียน KPI ของแผนกบัญชีต้นทุนด้วยค่ะ

1.การคำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อเสนอราคาขาย

2.การบันทึกตั้งหนี้ซื้อสินค้า

3.การกำหนดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใหม่

4.การปิดสูตรการผลิตในแต่ละเดือน

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

คนตานี
7 ปีที่แล้ว

น่าสนใจครับ

อยากได้ความรู้ค่ะ
7 ปีที่แล้ว

ขอตัวอย่างKSRของแผนกบุคคลค่ะ

จิราพร
7 ปีที่แล้ว

รบกวนอาจารย์ขอkpiฝ่ายบุคคลและฝ่ายซ่อมบำรุงหน่อยค่ะ คือ ดิฉันได้จัดทำ kpi ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานงานโดยการตัดเกรด และของฝ่ายซ่อมบำรุงเรื่องการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เราจะวัดจากอะไรค่ะ และจะเริ่มอย่างไร

อาจารย์ยม
7 ปีที่แล้ว

สวัสดีครับ ผู้ถามคำถาม และท่านผู้อ่านทุกท่าน

การถามคำถาม ผมแนะนำให้ใช้บล็อก ถาม-ตอบ ในการถามคำถาม   เพื่อจะได้เห็นได้ง่าย และสะดวก ต่อผู้สนใจในการค้นหา คำถาม และคำตอบ  จะได้ไม่ถามซ้ำ

เรื่อง KPI ของแต่ละฝ่าย ผมแนะนำตัวอย่าง  และหลักง่าย ๆ ในการจัดทำ KPI ไว้ใน http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8976?page=1    โดยเฉพาะ หลักการเขียน KPI  

หลายท่านเขียนขอให้ช่วยเขียน KPI  ท่านละฝ่าย สองฝ่าย ผมขออภัย ครับเขียนให้ไม่ทัน ขอบคุณที่ท่านทั้งหลายให้ความสนใจ 

อย่างไรก็ตาม ผมให้คำแนะนำไว้แล้วและทำตัวอย่างให้ดู ด้วย  หากท่านเข้าไปอ่าน ทำความเข้าใจ ท่านจะสามารถเขียน KPI ของทุกฝ่ายได้ครับ  เชิญท่านผู้สนใจ เข้าไปศึกษาได้ 

สวัสดี

 

ki
7 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์

พอดีกำลังคิดพัฒนางานทางด้านบุคคล ก็เลยเข้าไปหาข้อมูลได้ KPI ทางด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางแล้ว แต่อยากได้ KPI ทางด้านการบริหารค่าจ้างด้วยค่ะ ว่าเราจะมีวิธีชี้วัดได้อย่างไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

วรพร
6 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์

ขอตัวอย่าง KPI ของแผนกซ่อมบำรุงอาคารค่ะ

ขอบคุณค่ะ

a
6 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์

รบกวนขอ kpi ของงานด้านธุรการค่ะ

ขอบคุณค่ะ

วนิดา
5 ปีที่แล้ว

ขอKPIตัวอย่างการทำรายงานประจำเดือนของบริษัทโลจิสติกส์ด้วยค่ะ

เกรียงไกร
5 ปีที่แล้ว

อยากได้หลักการและทฤษฎีการบริหารงานแบบ kpi ครับ [email protected]

Whity
5 ปีที่แล้ว

รบกวนขอตัวอย่างการกำหนด KPI ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ System Development ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ohoh
5 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะอาจารย์ยม

จะรบกวนขอทราบเกี่ยวกับการทำKPIของฝ่ายรักษาความปลอดภัยค่ะ

รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Jerawan
5 ปีที่แล้ว

สวัสดีค่ะ คุณยม

จะรบกวนขอทราบเกี่ยวกับ KPI ของฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายฝึกอบรมค่ะ

รบกวนด้วยน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เจ นิปปอน

MoS^^
5 ปีที่แล้ว

สวัสดีครับ อ.ยม

ผมอยากทราบว่าอภิปรายมันทำยังไงครับ

^^

5 ปีที่แล้ว

อยากทราบประวัติความเป็นมาของKPIอ่ะค่ะใครเป็นผู้ริเริ่มช่วยตอบหน่อยนะค่ะ

น้องบี
5 ปีที่แล้ว

พอดีบีต้องจัดทำแบบฟอร์มการประเมินผู้ขาย ซึ่งโรงงานเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ค่ะ

อยากทราบว่าพอจะมีแนะนำแบบฟอร์มประเมินผู้ขายบ้างไหมค่ะ รบกวนส่งให้เป็นแนวทางศึกษาให้ทีค่ะที่ e-mail [email protected]

ขอบคุณค่ะ

น้องบี

5 ปีที่แล้ว

ชอบอาจารย์ยมมากๆ เลยคะ

พัชรี เหมังคละ
4 ปีที่แล้ว

อาจารย์ตอบได้ละเอียดมากเลยค่ะ

  
 ใส่รูปหรือไฟล์