งานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วยงานอะไรบ้าง ครับ

ประดิษฐ์
สวัสดีครับอาจารย์ ปัจจุบันผมเรียนอยู่ ป.โทฯ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ใกล้จะจบ คุณอาจะฝากงานเอกชน ทำฝ่าย HR ผมไม่ได้เรียนด้านทรัพยากรมนุษย์ แต่สนใจงานด้านนี้ อยากเรียนถามอาจารย์ว่า งานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วยงานอะไรบ้าง ด้วยความนับถือประดิษฐ์

สวัสดีครับ
คำตอบ

สวัสดีประดิษฐ์ ศิษย์รัก

ก่อนอื่น ควรศึกษาและทำความเข้าใจตั้งแต่ต้น กล่าวคือ ควรทำความเข้าใจความหมายของ  คำว่า Human Resource Management = HRM เสียก่อน HRM หมายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ   เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การกำหนดคุณลักษณะ และคุณสมบัติของประชากร เริ่มตั้งแต่เกิดจนตาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ องค์การต้องดูแลรักษา ใช้งาน และให้ประโยชน์แก่ทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย คือ ก่อนเข้าทำงานและหลังพ้นจากงานเป็นภารกิจขององค์การนั่นเอง 

หลักในการบริหาร HRM
 

 1. ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสภาพการจ้าง
 2. มีสภาพการทำงานที่ดี
 3. ให้ความสำคัญแก่พนักงาน
 4. ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
 5. ยอมรับและเชื่อมั่นในความสามารถของพนักงาน

หน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  HRM มีดังนี้คือ
 

 1. กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy)
 2. การวางแผนกำลังคน / การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR Planning)
 3. การสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง (Recruitment + Selection and Placement) ถือว่าเป็นกระบวนการจัดหาบุคคลเข้ามา (Procurement)
 4. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Human Resource Training and  Development)
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
 6. การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ (Compensation, Benefit and Service)
 7. วินัย (Discipline)
 8. สุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health)
 9. แรงงานสัมพันธ์ (Labour Relation)
 10. ระบบข้อมูล การตรวจสอบ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์

ผมตอบเพียงเท่านี้ ก่อน หวังว่าจะได้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ แนะนำว่าให้อ่านหนังสือประกอบจากห้องสมุดเพิ่มเติม หรือค้นหาจาก internet

ขอให้โชคดี 

ขอบคุณ ครับ  คำแนะนำของอาจารย์ ทำให้ผมเข้าใจ งาน ด้าน HR มากขึ้น ผมจะค้นหาจาก เว็ป เพิ่มเติม ตามที่อาจารย์แนะนำครับ

 

อาจารย์ยม

ประดิษฐ์

อาจารย์แนะนำให้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็ป ในตอนท้ายนี้ จะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และให้หมั่นทบทวน จะได้เข้าใจมากขึ้น สงสัยอะไร ก็ให้สอบถามมาทางเว็ป blog นี้ คำตอบจะได้เป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หรือผู้สนใจท่านอื่นด้วย

ฝายการศึกษาและฝ กอบรมสมาคมส งเสริมเทคโนโล

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
การบริหารงานบุคคล และฝ กอบรม (Human Resource Management and Training). A. Balanced Scorecard and KPI ประยุกต ใช ในการบริหารงานบุคคล ...
www.tpif.or.th/special/PublicTrainingYearPlan2007.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

... ภายใต้ชื่อที่เรียกว่า “การบริหารงานบุคคล” (Personnel Management) ... ”การบริหารทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Management: HRM) ในวงการบริหาร ...
e-learning.tapee.ac.th/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=79&qid=&lid=762&sid=&... - 142k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

งานราชการ งานราชการ งานบริษัท งานมั่นคง งานธนาคาร งานกรุงเทพ งาน ...

... under the Labour Protection thai Siam hr hrm ไทย GalleryPic กิจกรรม HRM ... ตำแหน่งงานที่สนใจ : การบริหารงานบุคคล, การเงิน การบัญชี , การเงิน การบัญชี ...
www.ezyjob.com/searchemp_showsearch.php?city=city37 - 61k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน

งานราชการ งานราชการ งานบริษัท งานมั่นคง งานธนาคาร งานกรุงเทพ งาน ...

... Prescribed under the Labour Protection thai Siam hr hrm ไทย GalleryPic กิจกรรม HRM สัมพันธ ... สาขา การบริหารงานบุคคล [ ม.เอเชียอาคเนย์ ] [ GPA : 2.53 ] ...
www.ezyjob.com/searchemp_showsearch.php?area=10160 - 53k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

มหาวิทยาลัยพายัพ

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
การบริหารงานบุคคล. พิมพ ครั้งที่9, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ไทยวัฒนาพานิช, 2540. ... 5.1 การบรรยายในชั้นเรียน(http://hrm.papay.ac.th/curiculum/hm490.htm) ...
regelearning.payap.ac.th/docu/hm490/ohm490-47-1.pdf - หน้าที่คล้ายกัน

::บริหารสาธารณสุข- บทที่ 6 ::

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือบุคลากร ... (Human Resource Management) โดยที่ยังมีกิจกรรมและขั้นตอนต่างๆเหมือนเดิม ...
vdo.kku.ac.th/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1228/mu6.html - 34k - หน้าที่ถูกเก็บไว้ - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

คำอธิบายรายวิชา HRM 482 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
รหัสวิชา HRM 482 ชื่อวิชา การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Research) ... MAT 222 สถิติธุรกิจ และ PSM 371 การบริหารงานบุคคล (สำหรับนักศึกษารหัส 37-40) ...
alumni.spu.ac.th/~mallika/HRM482.doc - หน้าที่คล้ายกัน
[PDF]

รายชื่อหนังสือใหม เดือน กันยายน 2544 กฎหมาย

รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - แสดงเป็นแบบ HTML
Management (HRM). กรุงเทพฯ : ไดมอน อิน บิสสิเนสเวิร ล, 2542. ดูที่ 658.3 ส241ก. อาภัสรี ไชยคุนา. การบริหารงานบุคคล = The Education Personnel. Management. ...
arcbs.bsru.ac.th/pdf_files/b_sep44.pdf - หน้าที่คล้ายกัน
[DOC]

ตอนที่ 4

รูปแบบไฟล์: Microsoft Word - แสดงเป็นแบบ HTML
คำว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” (human resource management) แต่เดิม เคยใช้คำว่า การบริหารงานบุคคล (personnel management) ซึ่งเป็นความหมายที่แคบกว่า ...
www.stou.ac.th/Thai/Grad_Stdy/schools/shs/DOC/no4/no4-2.doc - หน้าที่คล้ายกัน
[PPT]

ไม่มีชื่อเรื่องภาพนิ่ง

รูปแบบไฟล์: Microsoft Powerpoint - แสดงเป็นแบบ HTML
การบริหารงานบุคคล. การกำหนดตำแหน่ง และค่าตอบแทน. พนักงานราชการ. ระบบ Fast-Track. หัวข้อ. ระบบการบริหารจัดการและ ... (Strategic Human Resource Management) ...
www.lerdsin.go.th/files/newmanageorg.ppt - หน้าที่คล้ายกัน