ให้พนักงากนทำ งานล่วงเวลา OT แต่พนักงานแอบไปกินข้าง เดินเล่น

เจน

 สวัสดีค่ะ เรียนถามอาจารย์เรื่อง พนักงานทำงาน OT แต่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น คือเห็นพฤติกรรมของพนักงานทีทำ OT แต่ ทำงานไม่เต็มที่ เพราะใช้เวลาบางส่วนไปกินข้าวเย็น เดินเล่น คุยโทรศัพท์ หรือเล่น internet พอถึงเวลา ก็ไปทาบบัตรกลับบ้าน และให้หัวหน้าเซ้นรับรองมา ( ส่วนใหญ่แล้ว หัวหน้าระดับผู้จัดการจะไม่ได้ OT เขาก็ไม่อยู่ดึกกัน ที่จะเห็นความจริง)

ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติขององค์กรไป เวลาเจ้านายใหญ่เว็นการจ่าย OT เขาก็มองว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ใน budget ไม่เป็นไร

ในฐานะ HR เคยพูดแจ้งหัวหน้าของพนักงาน เขาก็พูดว่า ให้เราปิดตาบ้าง เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับพนักงานไป และพูดท้าทายว่าHRจะมีแรงและเวลามาคอยนั่งตรวจสอบได้ทุกครั้งหรือเปล่า

รู้สึกเหนื่อยใจมากคะ เรามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี และมันจะค่อยๆกัดกร่อน ฝังลึก ในองค์กรที่เราทำงานอยู่

 เรียนขอคำปรึกษา อาจารย์ว่า ควรปฎิบัติตัวอย่างไรดีคะ

คำตอบ
จากคำถามที่ถามมีหลายประเด็นที่เป็นปัญหา พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1. พนักงานทำงาน OT แต่เอาเวลาไปทำอย่างอื่น
 2. พนักงานทีทำ OT แต่ ทำงานไม่เต็มที่
 3. ใช้เวลาบางส่วนไปกินข้าวเย็น เดินเล่น คุยโทรศัพท์ หรือเล่น internet
 4. พอถึงเวลาจะกลับบ้าน ก็ไปทาบบัตรกลับบ้าน และให้หัวหน้าเซ้นรับรองมา
 5. เจ้านายใหญ่เห็นการจ่าย OT เขาก็มองว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ใน budget ไม่เป็นไร
 6. หัวหน้าของพนักงาน เขาก็พูดว่า ให้เราปิดตาบ้าง เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับพนักงาน
 7. ห้วหน้าพูดท้าทายว่าHRจะมีแรงและเวลามาคอยนั่งตรวจสอบได้ทุกครั้งหรือเปล่า
 8. รู้สึกเหนื่อยใจมากคะ
 9. เรียนขอคำปรึกษา อาจารย์ว่า ควรปฎิบัติตัวอย่างไรดีคะ
 

ครับ ทั้ง 9 ข้อ มีอยู่ 7 ข้อ (ข้อ 1-7) เป็นปัญหาในองค์การ มีอยู่ 3 ส่วนข้อ 9 เป็นสิ่งที่ขอแนะนำมาว่า ในฐานะ เป็น HR ในองค์กรจะทำอย่างไรดี

 

คุณเจน คงเข้ามาทำงาน HR ที่นี่ ภายหลัง  กล่าวคือนายใหญ่และหัวหน้างาน ที่ต่อว่า HR เขาเข้ามาทำงานก่อนเรานานแล้ว 

และคุณเจน อาจจะมาจากองค์กรที่เป็นระบบ มียุทธศาสตร์การจัดการที่เข้มงวด  แต่พอคุณเจน เข้ามาเห็นวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ ก็ทำใจลำบาก อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้น ขอชื่นชมในความมีหัวใจของคนทำงาน HR ครับ

 อย่างไรก็ตาม จากคำถามของคุณเจน ประเด็นที่ 1-7 พิจารณาให้ดีจะเห็นว่า   
 1. นายใหญ่ไม่ใส่ใจปัญหาใด ๆ ที่ยังอยู่ในงบประมาณ  จึงไม่มีการควบคุมเข้มงวด ดูแค่ตัวเลข
 2. หัวหน้างานพลอยไม่เข้มงวดตาม
 3. พนักงานก็เลยไม่มีวินัย

ผมไม่แน่ใจว่าองค์กรนี้ ประกอบธุรกิจอะไร ใช้ยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจอะไร 

คุณเจน ถามมาว่า HR จะต้องทำอย่างไร ผมแนะนำดังนี้

 

 1. ให้ศึกษาองค์การว่ามียุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจอะไร  เพราะแต่ละกลยุทธ์ธุรกิจแต่ละประเภท มีลักษณะจำเพาะขององค์การ และกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัยพากรมนุษย์
ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์ธุรกิจ ลักษณะจำเพาะขององค์การและ กลยุทธ์ HR
กลยุทธ์ธุรกิจลักษณะจำเพาะขององค์การกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ด้านราคา 

*ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด.

*ควบคุมต้นทุนการผลิตจอย่างเข้มงวด โดยตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอน  ระบบการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ 

*เน้นการทำงานตามสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ ออกแบบสินค้าให้ง่ายและสะดวกในการผลิต

*การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  กำหนดหน้าที่ความผิดชอบด้านใดด้านหนึ่ง ไว้อย่างชัดเจน 

*กำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้อย่างละเอียดชัดเจน

*การรับพนักงานที่เน้นการมีความรู้และทักษะเฉพาะด้าน 

*เน้นการฝึกอบรมให้มีความรู้ในงานที่รับผิดชอบ ใช้การประเมินผล

*การปฏิบัติงาพนักงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมพนักงาน 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากผู้อื่น

*มีจุดแข็งด้านการตลาด 

*มีความสามารถในด้านการออกแบบและการผลิตสินค้า  

*มีจุดแข็งด้านการวิจัยพัฒนา มีชื่อเสียงเป็นผู้นำด้านคุณภาพและเทคโนโลยีกระจายอำนาจให้พนักงานอย่างเต็มที่

*เน้นเป้าหมายของงานเป็นหลัก

*มีศักยภาพในการดึงดูดผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญสูงหรือผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

*เน้นนวัตกรรมและความยืดหยุ่น

*เน้นให้พนักงานมีความรู้และทักษะสามารถทำงานได้หลายด้าน

*กำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้คร่าว ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการปรับเปลี่ยน

*การสรรหาพนังกานจากภายนอก  ฝึกอบรมให้ทำงานเป็นทีม 

*กำหนดอัตราค่าจ้างตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน

*ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงาน 

กลยุทธ์เน้นมุ่งจุดสนใจ  

ลักษณะเฉพาะขององค์การที่ใช้กลยุทธ์นี้ จะมีลักษณะองค์การแบบผสมผสานระหว่างองค์การที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคา กับกลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่างจากผู้อื่นโดยเน้นที่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะเช่น .

*ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า              

*เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าในตัวสินค้า . 

*เน้นการทำงานตามสายการบังคับบัญชาและความรับผิดชอบ   

*ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคากับกลยุทธ์สร้างความแตกต่างจากผู้อื่น เป็นแนวทางในการบริหาร เช่น  

*กำหนดอัตราค่าจ้างตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน

*จ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถในการผลิตสินค้า/บริการ

*ไม่ส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงาน  ในกรณีที่มีสหภาพเกิดขึ้นแล้ว จะมีการบริหารสหภาพให้เป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ

*ฝึกอบรมให้ทำงานเป็นทีม 

*กำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้คร่าว ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการปรับเปลี่ยน หยุ่น  

 

 1. เมื่อคุณเจนทราบว่า องค์กรใช้ยุทธศาสตร์อะไร แล้ว ลองตรวจสอบลักษณะจำเพาะขององค์การ และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ดูว่าสอดคล้อง สัมพันธ์กันหรือไม่
 2. ถ้าไม่สอดคล้อง ต้องคิดอย่างเป็นระบบว่า อะไรคือปัญหา อะไรคือสาเหตุ และแนวทางแก้ไขมีอย่างไร จะลงมือปฏิบัติการแก้ไขอย่างไร เมื่อใด จะวัดผลอย่างไร เป็นต้น
 3. การที่นายใหญ่ไม่ได้สนใจปัญหาเพราะยังอยู่ในงบประมาณ อาจจะเป็นเพราะนายเข้าใจดีอยู่แล้วว่า บริหารธุรกิจโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบใด และมีการจัดการองค์การอย่างไร ก็เป็นไปได้ จึงไม่ควรหนักใจอะไร
 4. เรื่องที่ห้วหน้าพูดท้าทายว่า HRจะมีแรงและเวลามาคอยนั่งตรวจสอบได้ทุกครั้งหรือเปล่าตรงนี้ เป็นประเด็นที่อาจจะต้องทบทวน บทบาทของเรา ให้เขารักและเกรงใจ  HR ต้องบริหารภาพลักษณ์ HR ต้องมีภาพเป็นครู เป็นผู้ประสาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ให้บริการ เป็นตำรวจคอยตรวจ เป็นนักพัฒนา เป็นนักใฝ่เรียนรู้ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี น่าเคารพศรัทธา  สิ่งเหล่านี้ต้องค่อย ๆ เรียนรู้ ไป องค์การที่มีลักษณะอย่างที่คุณเจนทำงานอยู่ ต้องค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างแนบเนียน และให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วม ในการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะพบกับกระแสต่อต้านครับ
 5. สุดท้าย คุณเจน ต้องฝึก และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น การทำงานด้าน HR ต้องพบเจอปัญหาเรื่องคนทุกวัน หนีไม่พ้นแน่นอน ปัญหาที่เกิดก็มีซ้ำ ไม่ซ้ำกัน หลากหลาย ปัญหาเรื่องคนคืองานที่ท้าทายของ HR ทุกยุคทุกสมัย  หากรักสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ  หมายความว่า ถ้าจะงาน HR ให้สามารถพร้อมเผชิญปัญหาได้ทุกเรื่อง HR ก็ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ และมีกรอบแนวความคิดใหม่ ๆ ปัญหาคือแบบฝึกหัด ผู้สร้างปัญหาให้คือครูของเรา จงขอบคุณเขา ปัญหา จะทำให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ด้วยเวลาจำกัด ผมแนะนำคุณเจนเพียงเท่านี้ก่อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมเสนอแนะไปจะเป็นประโยชน์กับคุณเจน และท่านผู้อ่านทุกท่าน

  

สวัสดีครับ

  ยม