การเรียน

เรียนทางโลกเพื่อเพิ่มทุกข์ เรียนทางธรรมเพื่อหมดทุกข์ คำพูดนี้ใช่หรือเปล่า
คำตอบ