การจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าเกิน 2 ล้านบาทด้วยวิธีพิเศษ

วีรชัย สุนทรรังสรรค์
ผมเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อชุดเครื่องมือ สำหรับงานวิจัยซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก A และ B ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจำนวน 25 ล้านบาท ในเบื้องต้นฝ่ายจัดซื้อของหน่วยงานที่ผมสังกัดอยู่ได้ประกาศเรียกประกวดราคาจัดซื้อชุด เครื่องมือดังกล่าว (ประกอบด้วยอุปกรณ์A และ B) ด้วยวิธี E-Auction จำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่ปรากฏ ว่ามีผู้ยื่นประกวดราคาทั้งสองครั้ง ผมจึงขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษจากผู้ผลิตโดยตรง ในต่างประเทศ แต่เนื่องจากชุด เครื่องมือดังกล่าวเป็นเครื่องมือเฉพาะทางจึงไม่มีการผลิตจำหน่าย ทั้งชุด (2 อุปกรณ์) โดยผู้ผลิตรายเดียวในท้องตลาดทั่วไป แต่มีผู้ผลิตอุปกรณ์แยกส่วน (เฉพาะอุปกรณ์A หรือ B) โดยบริษัทต่างๆ หลายบริษัท ในการสืบค้นพบผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งผลิตอุปกรณ์ ฺB ซึ่งมี คุณลักษณะและขีดความสามารถน่าเชื่อถือ หากแต่มีราคาประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณ ที่ได้รับสำหรับซื้ออุปกรณ์ทั้งชุด (A และ B) ผมมีคำถามดังต่อไปนี้ 1.ในการเรียกประกวดราคาในประเทศทั้งสองครั้งเป็นการเรียกประกวดราคาชุดอุปกรณ์ (ประกอบด้วยอุปกรณ์ A และ B) แต่การจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษจากผู้ผลิตต่างประเทศ ต้องดำเนินการโดยการซื้อแต่ละอุปกรณ์แยกจากกัน การดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์แบบแยก ซื้อแต่ละตัวจากต่างประเทศจะผิดระเบียบการจัดซื้อหรือไม่ 2.ในการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษจากผู้ผลิตในต่างประเทศจำเป็นต้องมีคู่เทียบหรือไม่ (การติดต่อกับบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้ออกใบเสนอราคาต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก) 3.ราคาส่วนที่เกินจากงบ (ครุภัณฑ์) ที่ได้รับ จะสามารถโอนงบในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุที่ยังมีเหลือมาเพิ่มเป็นงบลงทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ ฺB ได้ใช่หรือไม่ 4.เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง จึงมีงบประมาณดำเนินการจนถึงปี 2555 การนำงบประมาณปี 2553 มาซื้ออุปกรณ์ A (ต้องสั่งสร้างพิเศษจากต่างประเทศ) ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ของปี 2552 จะทำได้หรือไม่ (ได้รับแจ้งจาก สงป. ว่างบครุภัณฑ์ปี 2553 ถูกตัดหมด) 5.มีข้อเสนอแนะอื่นๆ สำหรับแก้ปัญหาของผมหรือไม่ ขอบคุณ
คำตอบ
not yet answered

ผมไม่มีความรู้พอครับ

ให้สอบถามไปที่ เว็บบอร์ด ของกรมบัญชีกลาง โดยตรงเลยนะครับ ที่

http://www.cgd.go.th/webboard.asp