การเขียนบทความทางวิชาการ

อาจารย์คะ หนูมีเรื่องปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับหลักการเขียนบทความทางวิชาการนะคะ หนูได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปของไทยแล้วและเสนอความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปแทรกด้วย และได้ศึกษาดูตัวอย่างการเขียนบทความทางวิชาการของท่านอื่นด้วยก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนยังไง อยากได้หลักการเขียนบทความทางวิชาการจากอาจารย์นะคะ รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะคะ รักและเคารพอย่างสูง
คำตอบ

ตอบ ศิษย์นัฐยา

ก่อนจะเขียนบทความทางวิชาการ  ผู้เขียนควรมีความรู้ความเข้าใจสองเรื่อง หนึ่ง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะเสนอบทความหนึ่งเรื่องผู้อ่านอ่านแล้วเขาควรได้รับ องค์ความรู้ และข้อคิดที่ควรคุณค่า  สองต้องมีเทคนิคการเขียนบทความ

ดังนั้น  จงรวบรวมความรู้ สาระความรู้ที่เราจะนำเสนอให้ครอบคลุมและสอดแทรกข้อคิดเห็นของเราอย่างมีเหตุมีผล  จงศึกษาเทคนิคการเขียนบทความที่ดี  ประกอบด้วย

1. ต้องมีกลุ่มเป้าหมาย  ถามว่าต้องการสื่อสารกับใคร กลุ่มใดอ่านบทความที่เขียนให้ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร นักวิชาการย่อมแตกต่างจากบทความที่เขียนให้เด็กและเยาวชนอ่าน

2. จัดลำดับความคิดขอเรื่องที่จะเขียน หรือทำโครงรื่อง ความนำจะนำอย่างไรจึงจะน่าสนใจ เร้าใจอยากอ่าน  เนื้อหาสาระจะกล่าวประเด็นใดก่อน หลัง มีรายละเอียดให้ความรู้ สาระและแนวคิดอะไรและจะสรุป ขมวดแง่คิดอย่างไร จึงจะทำให้ผู้อ่านประทับใจ ได้ข้อคิด

3.เขียนให้อ่านง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาหรูหรา หรือเป็นวิชาการมากเกินไป ไม่ใช้ภาษาตลาด คำหยาบ ไม่กำกวม เยิ่นเย้อ เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร

4.การกำหนดหัวข้อ ควรกำหนดให้แคบและชัดเจนและคำนึงถึงจุดม่งหมาย บทความหนึ่ง ๆ ควรมีประเด็นหลักเพียงหนึ่งประเด็น ควรหลีกเลี่ยงการเขียนที่เรารู้และเข้าใจกันทั่วไปอยู่แล้ว

5. บทความที่น่าสนใจ ควรจับอารมณ์ของสังคม เอาเรื่องที่เป็นข่าวหรือเหตุการณ์ในสังคมมาเขียน  การเขียนเนื้อหาอย่าคลุมเครือ จัดระบบความคิดเป็นขั้นตอน อย่างน้อยถามตัวเองว่า เรื่องอะไร ปัญหาคืออะไร เหตุมาจากไหน มีข้อมูล หลักฐานประกอบอะไรบ้าง มีวิธีแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่างไร

nuyoyo

หนูขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

หนูจะนำหลักการที่ดีนี้ไปเขียนบทความทางวิชาการคะ

แล้วจะนำไปสอบกับอาจารย์ด้วยคะ

หวังว่าคงได้บทความดีๆออกมาให้เหมาะสมกับความสามารถตนเองละคะ

รักและเคารพและคิดถึงด้วยคะ