ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ผม ปัญญา พรหมศักดิ์ นักศึกษา ป.บัณฑิต โครงการ สควค. ครับ ผมอยากถามอาจารย์ครับว่า เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนที่ได้ใช้การบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพครับ ซึ่งผมอยากจะนำการบูรณาการกับหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ จึงอยากขอรับคำแนะนำจากอาจารย์ครับ
คำตอบ

ตอบ  ปัญญาศิษย์รัก

เป็นคำถามที่ดีและน่าสนใจยิ่ง

ที่ถามว่า"เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการกับหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง"

ครูคิดว่า  เราสามารถบูรณาการได้ ถ้าเรามีConcept เกี่ยวกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การบูรณาการ  มีตัวอย่างแผนการเรียนรู้มากมายในเว็บไซต์

ครูอยากแนะนำให้เข้าไปศึกษาค้นคว้าดูนะครับ  เอ๊ะ !!! ไม่สนใจรึว่า

สอบมิดเทอม ได้คะแนนเท่าไหร่ ไม่ถาม..ก้อ..ม้ายตอบ อิ อิ