หนูทำงาน 8 เดือน

katoon
อยากทราบว่าถ้าหนูถูกบอกเลิกจ้างโดยที่เจ้านายบอกเลิกจ้าง สิ้นเดือนธันวาคม 2551 ค่าชดเชยที่หนูควรได้ควรเป็นเท่าไร ถ้าสมมุติหนูได้เงินเดือน เดือนละ 8500 ช้วยตอบด้วยนะคะมันใกล้จะเป็นความจริงแล้ว ขอบคุณคะ
คำตอบ
not yet answered
mono

ผ่านมา ขอตอบแทนได้มั๊ยคะเนี่ยะ ดูมาจาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 นะคะ

มาตรา ๑๑๘ ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้

(๑) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่

น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้าย

สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๒) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้าง

ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๓) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของกาทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

สุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๔) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้าย

สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๕) ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

อาจารย์ยม

ขอขอบคุณ สำหรับผู้ที่ตอบแทนคงครับ  สังคมแห่งการเรียนรู้นี้ เรายินดีต้อนรับ ทุกท่านที่ปรารถนาดี ต่อผู้สอบถามมา ผู้ที่มีจิตเมตตา ช่วยตอบ นับว่ามีจิตที่สูงส่ง ชอชื่นชมความมีน้ำใจ