ตอบคำถามอาจารย์ ที่ว่าเราจะจัดระบบการเรียนรู้ได้อย่างไร

นายปัญญา พรหมศักดิ์
การจะจัดระบบการเรียนรู้จะต้องเป็นระบบที่มาตรฐานที่สามารถนำไปใช้แล้วมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดระบบการเรียนรู้ควรจะต้องคำนึงถึงความแตดต่างของสภาวะต่างๆด้วย ซึ่งในแต่ละครั้งต้องมีการประเมินผลด้วยว่าระบบนั้นใช้ได้ผลหรือไม่ และหาแนวทางแก้ไข ส่วนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรมีที่หลากหลาย เช่นจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ให้คิดเป็น คิดชอบ ทำได้และทำเป็น รวมทั้งรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกต ส่งเสริมส่วนดีและปรับปรุงส่วนด้อยขงผู้เรียนผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกันและสอดแทรกคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา การเรียนรู้ของผู้เรียน “ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง ผู้เรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบ แก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน ดังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 22 ดังนี้ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
คำตอบ

ตอบ  ปัญญาศิษย์รัก

แล้วเจ้าของกระทู้ไม่อยู่วันพรุ่งนี้

ใครจะตอบคำถาม ข้อข้องใจของเพื่อนล่ะคะ

โอ เค พรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องระบบการเรียนรู้  แล้วค่อยคุยกัน