แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอน

จรัสพงษ์ มูลใจ ป.บัณฑิต สควค.
การจัดระบบการเรียนการสอนให้ดีนั้น เมื่อเราพิจารณาจากระบบการเรียนรู้แล้ว จะเห็นว่า ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ และผลผลิต จะต้องมีความสัมพันธ์กัน โรงเรียน หรือสถานศึกษาใดที่มีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยนำเข้า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หรือทรัพยากรในการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ครบถ้วนสมบูรณ์ มันจะส่งต่อไปถึงกระบวนการในการผลิต หรือกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน ทำให้ผลการเรียน หรือผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีสูง สามารถสอบแข่งขัน หรือนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ในทางกลับกัน หากทรัพยากรพร้อม แต่กระบวนการผลิตไม่ดี ย่อมส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมาไม่ดี แม้จะมีปัจจัยในกระบวนการศึกษาพร้อมก็ตาม ในโรงเรียนห่างไกลทีมีการจัดการศึกษาโดยนำชุมชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลการศึกษา ถึงแม้ว่าทรัพยากรอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าโรงเรียนในเมือง แต่ก็สามารถจะจัดการศึกษาโดยนำเอาองค์ความรู้ในท้องถิ่นมาทำการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน จากข้อความข้างต้น ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระบบการจัดการศึกษาในแต่ละท้องที่ ระบบการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งก็มีภูมิศาสตร์ หรือพื้นที่ตั้งของโรงเรียน หรือแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาต่างกัน แต่ความสามารถในด้านกระบวนการ เป็นสิ่งสำคัญในการจะทำให้ระบบการศึกษาสามารถผลิต เด็กนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี มีจริยธรรม ตามความต้องการของสังคม ครูต้องเป็นผู้ควบคุมกระบวนการผลิต แม้ว่าปัจจัยทางการศึกษาจะไม่เอื้ออำนวย การวางระบบการศึกษาของประเทศของเรายังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง กับโรงเรียนห่างไกลบนดอย หากรัฐบาลให้การสนุบสนุน ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะคอยเอื้ออำนวยให้เด็กห่างไกลได้มีศักยภาพในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ก็คงจะทำให้มาตรฐานการศึกษาของชาติสูงขึ้น สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้อย่างไม่อายใคร
คำตอบ

ตอบ จรัสพงษ์

ธรรมชาติของระบบแต่ละระบบ นอกจากมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

แล้ว ยังสอนหลักแห่งความเป็นเหตุเป็นผล ให้เราได้เรียนรู้ ไม่มีผล

อะไรที่เกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีสาเหตุ  แต่การมองทุกอย่างเป็นระบบ

จะช่วยให้ใช้ปัญญาในการคิดอย่างแยบคาย  ดีใจที่ครูมีศิษย์ที่กล้าคิด

กล้าแสดงออก และมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน  เก่งครับ