ครูดีที่สังคม IT ต้องการ

นางสาวอาภาวรรณ พันธ์ดีอุโมงค์
ครูดีที่สังคม IT ต้องการของข้าพเจ้าคือ จะต้องเป็นผู้มีความรูในวิชาที่ตนสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถจัดหลักสูตรหรือบทเรียนให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้นำ มีความเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของเด็ก มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ ตั้งใจสอน ยุติธรรม ตรงต่อเวลา มีเมตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่าเริงแจ่มใสอีกทั้งมีวิธีการสอนที่แปลกใหม่เร้าความสนใจของผู้เรียน
คำตอบ

และว่าที่ครูคนนั้น..

ต้องมีชื่อศิษย์ที่ชื่ออาภาวรรณ  แน่นอน

ขอให้ศึกษา ใฝ่เรียนต่อไปไม่สิ้นสุด

เพราะครูยุคใหม่ต้องใช้ ไอทีเป็น มิใช่หรือ ?