วิทยาลัยการอาชีพบางละมุงได้รับนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนแบบยั่งยืน

 1.ส่งรองผอ.ธนรัตน์  ทองหยัดเข้าอบรมวิทยากรแกนนำระดับสถานศึกษา

 2.อบรมขยายผลภาในวิทยาลัย

 3.ดำเนินงานตามโครงการตามที่ไดรับมอบหมาย